Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,495 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 68

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (J017136) ZA POTREBE SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST, PRAVNA SLUŽBA PODROČJA ZA NABAVNO DEJAVNOST - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN POZNAVANJE ZAKONODAJE IN PREDPISOV RS IN EU S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA IN POGODBENEGA PRAVA, PRIPRAVA INTERNIH PREDPISOV S PODROČJA JAVNEGA NAROČA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI – PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU Z VNAPREJ PRIPRAVLJENIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Vloga mora vsebov...

PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE VSEH VRST PROJEKTNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE INFRASTRUKTURE IN OBJEKTOV, KOT SO KANALIZACIJA, VODOVOD IN DRUGA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO, KOORDINIRANJE VSEH FAZ I...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE PROIZVODNIH LINIJ, - REDNO IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ORODIJ, NAPRAV IN STROJEV -  ODPRAVLJANJE NAPAK IN ZASTOJEV NA STROJNI OPREMI - SKR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC, UREJANJE IN ČIŠČENJE SOB STANOVALCE...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJEC/-A OSKRBOVALEC/-KA (F024004) - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca (dalj časa), polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE STANOVALCEV; SODELOVANJE IN POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH STORITEV ZA STANOVALCE; VZDRŽEVAN...

. técnico en construcción de vías férreas/técnica en construcción de vías férreasPROGAR - M/Ž. PROGAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PRI VZDRŽEVANJU PROGE IN OBJEKTOV TER  IZVAJANJE DRUGIH DEL, KI SO TEHNOLOŠKO IN FUNKCIONALNO POVEZANA Z VZDRŽEVANJEM., IZPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENIH POGOJEV SKLADNO S PREDPISI. PREDNOST BODO IMELI KANDIDA...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, V DOMU STAREJŠIH OBČANOV, V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN URGENTNI SLUŽBI NA TERENU., Veljavna licenca z...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN/ALI FIZIKE V BOLNIŠNIČNIH ODDELKIH - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA OTROŠKIH ODDELIH UKC LJUBLJANA IN OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI IN LDN BOLNIŠNIČNIH ŠOLSKIH ODDELKOV OŠ LEDINA., Učiteljem v bolnišničnih oddelkih pripada 7-odstotni do...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA., LABORATORIJSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE. VLOGI PRILOŽITE DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ZAPOSLITEV.,

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU (AT, DE, SRB). POMOČ PRI NAKLADANJU, RAZKLADANJU TOVORA IN DRUGA DELA POVEZANA S PREVOZOM BLAGA, , gibljiv/nestalen urnik

BOLNIČAR - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLNIČAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S ...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI POTRDILO O IZ...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV  RAZVRŠČENIH V NAJZAHTEVNEJŠO   OSKRBO IN SICER III ALI IV KATEGORIJO OSKRBE IN NEGE. - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PODROČJE DELA VEČIZMENSKO DELO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 16 mesecev oz. do vrnitve sodelavk z daljše odsotnosti., polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB PO ZDRAVSTVENI NEGI IN POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENE NEGE...

. encuestador de estudio de mercado/encuestadora de estudio de mercadoOPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V, (ŠIFRA DM 1068), V UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR PTUJ, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE PTUJ - M/Ž. OPERATER V KLICNEM CENTRU, JAVNOMNENJSKO ANKETIRANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, OBDELOVANJE IN PRENAŠANJE KLICEV V SILI, - OPRAVLJANJE DISPEČARSKE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, - IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA PREBIVALCEV,...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA STROJU, PREVIJANJE STREČ FOLIJE IZ VEČJIH ROL NA MANJŠE.  DELO NA STROJU, RAZREZ ROBNIKOV. DELO NA DRUGIH STROJIH, SKRB ZA UREJENO...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE POROČANJA ZA ZUNANJE UPORABNIKE (BANKA SLOVENIJE, AJPES, SURS, FURS ITD.) SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PODATKOV ZA POTREBE NOTRANJEGA POROČANJA. IZVAJ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE -IZVAJAN,DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE   -PRIPRAVA, IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH,TERAPEVTSKIH POSEG...

. basurero/basureraSMETAR - M/Ž. SMETAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE ODPADKOV NA SPECIALNEM SMETARSKEM VOZILU, ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV, DELO V ZBIRNEM CENTRU, PREBIRANJE IN SORTIRANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU TER PREKLADANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU, OPRAVLJANJE OBČASNIH DEL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI. PRIPRAVA ORDINACIJE, INSTRUMENTOV IN MATERIALA, SKRB ZA STERILNOST INSTRUMENTARIJA, ZDRAVSTVENA NEGA V RAZLIČNIH STANJIH ZDR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TŽA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN NEGA IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV (KATEGORIJA III. IN IV.); IZVAJA INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKA V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC IN STOPNJE IZOB...

VETERINAR - M/Ž. VETERINARJI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VETERINARSKIH OPRAVIL, IZVAJANJE NADZORA NAD ZDRAVJEM IN PROIZVODNOSTJO ŽIVALI, ČREDNO ZDRAVJE (HERD HEALTH MANAGEMENT), OZNAČEVANJE GOVEDA IN PRAŠIČEV, TER VODENJA REGISTRA ŽIVALI NA OBRATIH, MEDDISCI...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

DELOVNO MESTO POD ŠIFRO 8150 - PODSEKRETAR (M/Ž) V SEKTORJU ZA ZNANOST V DIREKTORATU ZA ZNANOST V MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA; VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DR...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI Z ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU. IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZ...

. montador de vehículos de motor/montadora de vehículos de motorMONTER 1 - M/Ž. MONTER MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, 1. IZDELAVA IN PRIPRAVA: - IZVAJANJE LAŽJE ZAHTEVNIH OPRAVIL PRI MONTAŽI OZ. OBDELAVI DELOV IN SKLOPOV, - IZVAJANJE DOGOVORJENE AVTOKONTROLE DELA, - SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA, - SORTIRANJE ODPA...

OSEBNI ASISTENT OSEBI Z GLUHOSLEPOTO - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE POTREBNE POMOČI OSEBI Z GLUHOSLEPOTO, SPREMSTVO, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI IN VSAKODNEVNIH OPRAVILIH. , Empatija in želja po delu z ranljivo populacijo. Občasni prevozi uporabn...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI PVC IN PEHD CEVI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI ZA PREDELAVO PLASTIKE (KONČNI IZDELEK PVC IN PEHD ZAŠČITNE CEVI). , možnost napredovanja, večizmensko

Más ofertas: << · 34 · 51 · 59 · 63 · 65 · 66 · < · 68 · > · 70 · 73 · 78 · 88 · 109 · >>