Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 136

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZNIH DEL V PROIZVODNJI (PAKIRANJE, ZLAGANJE), Pripravljenost na dvoizmensko delo, mot...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POST...

UPRAVNIK NA OE GINJEVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ODGOVARJA ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO DELA NA OE GINJEVEC -RACIONALNO RAZPOREJANJE ZAPOSLENIH -VODENJE EVIDENCE UR ZAPOSLENIH -VODENJE EVIDENC POVEZANIH S PROCESI DELA -SODELUJE PRI...

STROKOVNI SODELAVEC (DIPL) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO: -6. RAVEN (PODRAVEN 6/2) IZOBRAZBE S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNALNIŠTVA, INFORMATIKE ALI DRUGE USTREZNE SMERI,  -OSNOVNO ZNANJE M...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, ŠIFRA E035017 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 5.8.2022 OZIROMA ZA ČAS ODSOTNOSTI DELAVKE, KI KORISTI STARŠEVSKI DOPUST, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE: - IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNE NEGE BOLNIKA IN NOVOROJENČKA, - OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL OB SPRE...

STROKOVNI DELAVEC STORITVE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA STORITVE: PSP, POMOČ DRUŽINI ZA DOM, OSEBNA POMOČ, SOCIALNA PREVENTIVA, SODELUJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH POSTOPKOV IN STORITEV, VODI INDIVIDUALNO NAČRTO...

. especialista en control y aseguramiento de la calidad en la construcciónNADZOR/1 NA PROJEKTU CESTE 8 - M/Ž. GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA GRADNJO OBJEKTOV IN DRUGIMI PREDPISI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV, NA PODROČJU REPUBLIKE SLOVENIJE IN V TUJINI V SKLADU S POGODBO O ZAPOSLITVI, PO N...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 10 mesecev oz. do 30. 6. 2021, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC BO OPRAVLJAL PREDVSEM NASLEDNJA DELA: POMOČ UČENKI Z DIABETESOM; SPREMSTVO OTROK Z MOTNJO AVTISTIČNEGA SPEKTRA; OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE...

FINANČNIK VII/1 - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, -OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, -ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA -OBRAČUNAVANJE DAVKOV IN PRI...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA, KONTROLA KAKOVOSTI, SESTAVA ARTIKLOV, ODPREMA MATERIALA, PAKIRANJE, DELO NA PROIZVODNI LINIJI. DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA. , ,

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDNI SLEPI ŠTUDENTKI, GOSPODINJSKA OPRAVILA, SPREMSTVO POMOČ PRI PSU VODNIKU, POLOVIČNI DELOVNI ČAS, DELO IZKLJUČNO MED VIKENDOM., KANDIDAT NAJ BO IZ LJUBLJANE, KER DELO POTEKA V LJUBLJANI,

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE III - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHT...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA-GOSPODINJEC OSKRBOVALEC - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM PRI: VKLJUČEVANJU IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV Z OKOLJEM, IZVAJANJU IN VZDRŽEVANJU OSNOVNE OSKRBE IN OSEBNE HIGIENE, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA VAR...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ TROBIL (TROBENTA, ROG, EVFONIJ) - M/Ž. UČITELJ TROBENTE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU Z LDN IN VELJAVNO ZAKONODAJO, Opravljen strokovni izpit za učitelje v glasbeni šoli. Potrdilo o nekaznovanosti - Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo o nekazno...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)-SKUPNA STROKOVNA SLUŽBA KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,SODELOVANJE Z INST...

UČITELJ V PRVI TRIADI IN UČITELJ OPB (PROF. DEFEKTOLOGIJE DPO-FIBO/PROF. SPECIALNO REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE/MAG. PROF. SPEC. IN REH. PED.- POSEBNE RAZVOJNE IN UČNE TEŽAVE) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz porodniške (3.2.2022), polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV,  DEŽURSTVA, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V OSNOVNIH ŠOLAH IN VRTCIH SAVINJSKE REGIJE, DRUGA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA V ČEBELARSKI TRGOVINI, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH, ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA, PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTORA ZA PRODAJO, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, OZN...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJICE IN POMOČNICE RAVNATELJICE, Vlogi je potrebno priložiti...

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH IN OSTALIH PROSTOROV - DELO V POPOLDANSKEM ČASU, potrdilo o nekaznovanosti,

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK- M/Ž - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, skrajšan delovni čas, 20, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA - SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE - UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM VESTNOST, NATANČNOST IN FLEKSIBILNOST - FIZIČNA PRIPRAVLJENOST SODOBNO UVOZNO, IZVOZNO, PODJETJE IZ...

PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU SLUŽBE, KOT SO PRIPRAVA INTERNIH AKTOV, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, OPRAVLJANJE NALOG PRIPRAV IN IZVEDB SEJ NADZORNEGA SVETA EKO SKLADA, PRIPRAVLJANJE IN IZ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI SVETOVALEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, - SODELOVANJE PRI POSTOPKU IZBORA PRIJAV ZA FINANCIRANJE RAZISKOV...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI KUHANJU HRANE POD STROKOVNIM VODENJEM, POMOČ PRI PRIPRAVI MALIC IN SLAŠČIC, PRIPRAVA ZELENJAVE ZA OZIMNICO, POMIVANJE, ODNAŠANJE IN PRINAŠANJE KUHALNE, NAMIZNE IN TRANSPORTNE POSODE, P...

MONTER IN SERVISER ALARMNIH SISTEMOV - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELO MONTAŽE IN SERVISIRANJA SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA, DOLOČENI S STROKO IN DEFINIRANI Z ZAKONOM O ZASEBNEM VAROVANJU IN DRUGIMI PREDPISI., Zaželena pridobljena naciona...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: - DELO S PODROČJA KOMUNALNE DEJAVNOSTI DRUŽBE, - DELO NA TERENU, - ODMAŠEVANJE IN ČIŠČENJE ODTOKOV, - PREGLED IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE, - VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV., , dopoldan

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE REZERVACIJ IN GOSTOV PO PRAVILIH HIŠE.OPRAVLJANJE DELA RECEPTORJA. REŠEVANJE REKLAMACIJ S STRANI GOSTOV. VZDRŽEVANJE HOTELSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA. ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER Č...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ KLARINETA - M/Ž. UČITELJ KLARINETA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU Z LDN IN VELJAVNO ZAKONODAJO, Opravljen strokovni izpit za učitelje v glasbeni šoli. Potrdilo o nekaznovanosti - Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo o nekazno...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT- VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA POVEZANA S PREJEMOM BLAGA, DELA POVEZANA S KONTROLO PREVZEMA BLAGA, DELA POVEZANA Z ZLAGANJEM BLAGA NA POZICIJE, DELA POVEZANA S PRIPRAVO BLAGA IN KOMISIONIRANJEM TER OSTALO MANIPULACIJO V SKLADIŠČU, DELA P...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA VZGOJITELJA, DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, LDN IN PO OPISU DEL IN NALOG...

Más ofertas: << · 68 · 102 · 119 · 127 · 131 · 133 · 134 · < · 136 · > · 139 · 142 · >>