Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,991 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 159

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045025 LABORATORIJSKI TEHNIK III (I) - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA LABORATORIJSKE BIOMEDICINE. KANDIDATI NAJ PRIJAVI PRILOŽIJO USTREZNA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU RAZPISNIH POGOJEV. OB ZAPOSLITVI BO D...

. representante comercialKOMERCIALIST - PRODAJALEC REZERVNIH AVTODELOV - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO:  KOMUNIKACIJA S KUPCI IN DOBAVITELJI, VNOS NABAVNE IN PRODAJNE DOKUMENTACIJE V INFORMACIJSKI SISTEM, PRIPRAVA PRODAJNIH PONUDB IN OSTALE DOKUMENTACIJE, POTRJEVANJE NAROČIL KUPCEM, PRIPR...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

. urbanistaVIŠJI SVETOVALEC ZA URBANIZEM IN PLANIRANJE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA C027010 - M/Ž. URBANIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI IN OSEBAMI, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SA...

. funcionario de prisiones/funcionaria de prisionesPOMOČNIK PRAVOSODNEGA POLICISTA IV (ŠIFRA DM 2298) V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA DOB, SEKTORJU ZA TRETMA, ODDELKU ZA VARNOST, REFERATU ZA OPERATIVO. - M/Ž. PRAVOSODNI POLICIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM HIŠNEGA REDA V ZAVODU, OPRAVLJANJE OPRAVIL, KI NE ZAHTEVAJO UPORABE POSEBNIH POOBLASTIL PO ZAKONU O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ, VODENJE EVIDENC S PODROČJA IZVRŠEVANJA KAZNI, ZBIRANJ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004), ZA POTREBE ODDELKA ZN SEKTORJA OPERATIVNIH DEJAVNOSTI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "IZVAJANJE POSTOPKOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI BOLNIKA V OPERACIJSKI SOBI PO VISOKIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST, IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV V OPERACIJSKI SOBI PO VISOKIH ASEPTIČNIH STAN...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL NA TEHNIČNIH PREGLEDIH - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Vsi upravni postopki, odjave vozil, registracija vozil, sprememba lastništva, podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj, zamenjava prometnih dovoljenj, izdaja duplikatov PD,...., Obvezno opra...

. director de departamento de administración/directora de departamento de administraciónPRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE - VODJA VPISNIKOV - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGI...

. diseñador industrial/diseñadora industrialSTROKOVNI SODELAVEC ZA PRODUKTNI RAZVOJ - M/Ž. PRODUKTNI OBLIKOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVE IN RAZVOJ NOVIH IZDELKOV GLEDE NA POTREBE TRGA, PREDLOG NOVIH TEHNOLOŠKIH VARNOSTNIH IN ZAŠČITENIH IZDELKOV, RAZVOJ NOVIH IZDELKOV V PODJETJU ALI V SODELOVANJU Z RAZVOJNIMI PARTNERJI, PRIPRAVA PREDL...

. especialista en apoyo a la rehabilitaciónSKUPINSKI HABILITATOR V SVZ – PROGRAM VDC - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROGRAMA VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI TER PROGRAMOV DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA  VODENJE DOKUMENTACIJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIV...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC (ŠIFRA 2013) V ODDELKU ZA OBDAVČITEV DOHODKOV - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOS...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31.8.2024, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO., Strokovni izpit iz ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA (E037031), ZA POTREBE ODDELKA ZN SEKTORJA RADIOTERAPIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV, KI SO NA BRAHIRADIOTERAPEVTSKEM ZDRAVLJENJU, PRIPRAVA BOLNIKA NA BRAHIRADIOTERAPEVTSKO ZDRAVLJENJE, SPREMLJANJE STA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI (E037015), ZA POTREBE ODDELKA ZN SEKTORJA OPERATIVNIH DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "PRIPRAVA PROSTORA, APARATUR, PRIPOMOČKOV, MEDIKAMENTOV IN MATERIALA ZA ANEST., FIZIČNA IN PSIHIČNA PRIPRAVA BOLNIKA ZA ANEST. IN INT. TERAPIJO BOLEČINE, ZVAJANJE PREDPISANIH MEDICINSKO TEHNIČ...

UČITELJ PSIHOLOGIJE IN SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24, - IZVAJANJE REDNEGA POUKA TER DODATNE RAZLAGE IN NASVETA TUDI IZVEN POUKA TER POUKA FAKULTATIVNIH PREDMETOV, - IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOS...

. comisario de exposiciones/comisaria de exposicionesKUSTOS DOKUMENTALIST VII/2 ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA »PREMIČNA E-DEDIŠČINA 2023–2025« - M/Ž. KUSTOS, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE BAZ PODATKOV MUZEJA, IZVAJANJE, KOORDINIRANJE IN NADZOR DOKUMENTACIJSKIH POSTOPKOV ZA MUZEJSKO GRADIVO, DELO Z VSEMI DOKUMENTACIJSKIMI POSTOPKI PO STANDARDU SPECTRUM. DELA V OKVIRU PROJEKTA: NAČRTOVANJE IN ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaSPLOŠNI DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, BARVANJE KOVINSKIH IZDELKOV,DELO POTEKA NA LAKIRNI LINIJI ROČNO BARVANJE IZDELKOV, URNIK ENOIZMENSKO OD 8-15,STIMULATIVNO PLAČILO,MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NE...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31.8.2024, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO., Strokovni izpit iz ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012), ZA POTREBE ZN - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I. PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI OSKRBI, PRIPR...

J015009 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE NALOG S PODROČJA FINANČNEGA POSLOVANJA -EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV IN VODENJE ANALITIČNIH EVIDENC -PRIPRAVA PODATKOV ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POROČIL -IZVAJAN...

SAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE V PRAVNEM SEKTORJU - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRAVNA OPRAVILA VEZANA NA ODDAJO V NAJEM IN PRODAJO, PRENOS LASTNIŠTVA, VZPOSTAVITEV ETAŽNE LASTNINE, OBREMENITEV NEPREMIČNIN, SPREMLJANJE IN UREJANJE PRAVNEGA IN DEJANSKEGA STANJA, OPRAVILA VEZANA NA SU...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31.8.2024, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO., Strokovni izpit iz ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E035003), ZA POTREBE ODDELKA ZN SEKTORJA INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I. PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI OSKRBI, STALN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, OČESNA KLINIKA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODEN...

INFORMATIK VII/1 ALI VII/2, ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA »PREMIČNA E-DEDIŠČINA 2023–2025«. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR RAČUNALNIŠKIH OPERACIJ: NAČRTOVANJE, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE Z RAČUNALNIŠKIM OMREŽJEM, STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO, DIGITALNIMI MEDIJSKIMI SISTEMI, SK...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - DELO S CITOSTATIKI (E037008), ZA POTREBE ODDELKA ZN SEKTORJA RADIOTERAPIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLIČNIMI NAČINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NAL...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA – SKP-08: 2342 - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31.8.2024, polni delovni čas, 40, POMOČ IN SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE SPREJEMA IN ODDAJE...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónKALKULANT V GRADBENIŠTVU IN VODJA DEL - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PONUDB IN IZDELAVA KALKULACIJ NA OSNOVI TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ,  ANALIZA TRGA IN KONKURENCE,  SAMOSTOJNO, ODGOVORNO, KOREKTNO IN PRAVOČASNO PRIPRAVO KALKULACIJ ZA VSE VRSTE MATERIALA ,  PO POTREBI ORG...

. analista de pruebasRAZVOJNI INŽENER / RAZVIJALEC PROGRAMOV - M/Ž. RAZVOJNI INŽENIR, INFORMACIJSKI SISTEMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ SODOBNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA FINANČNO IN AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO. ZNANJE OZ. IZKUŠNJE Z VSAJ ENIM PROGRAMSKIM JEZIKOM OZ. ORODJEM: JAVA,...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POTREBUJEMO VOZNIKA KAMIONA. DELO POTEKA V POPOLDANSKEMU ČASU IN SICER OD CCA 9H DO 17H. DELO POTEKA PO LJUBLJANI IN SICER POBIRANJA DVAKRAT NA DVEH PODJETJIH IN VSAKI DAN ISTO. UVAJANJE POSKRBLJENO. VIKENDI PRO...

Más ofertas: << · 80 · 119 · 139 · 149 · 154 · 156 · 157 · < · 159 · > · 161 · 163 · >>