Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 138

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

VODJA OBRATA - M/Ž. MENEDŽERJI ZA PROIZVODNJO V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH IN ZA OSKRBO Z ENERGENTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELOVNEGA PROCESA, PRIPRAVA PLANOV PROIZVODNJE, NADZOR NA PROIZVODNJO, KONTROLA KVALITETE PROIZVODOV, SODELOVANJE PRI IZBIRI KADROV, OPT...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDNI SLEPI ŠTUDENTKI, GOSPODINJSKA OPRAVILA, SPREMSTVO POMOČ PRI PSU VODNIKU, POLOVIČNI DELOVNI ČAS, DELO IZKLJUČNO MED VIKENDOM., KANDIDAT NAJ BO IZ LJUBLJANE, KER DELO POTEKA V LJUBLJANI,

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE III - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHT...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA-GOSPODINJEC OSKRBOVALEC - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM PRI: VKLJUČEVANJU IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV Z OKOLJEM, IZVAJANJU IN VZDRŽEVANJU OSNOVNE OSKRBE IN OSEBNE HIGIENE, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA VAR...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ TROBIL (TROBENTA, ROG, EVFONIJ) - M/Ž. UČITELJ TROBENTE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU Z LDN IN VELJAVNO ZAKONODAJO, Opravljen strokovni izpit za učitelje v glasbeni šoli. Potrdilo o nekaznovanosti - Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo o nekazno...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)-SKUPNA STROKOVNA SLUŽBA KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,SODELOVANJE Z INST...

UČITELJ V PRVI TRIADI IN UČITELJ OPB (PROF. DEFEKTOLOGIJE DPO-FIBO/PROF. SPECIALNO REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE/MAG. PROF. SPEC. IN REH. PED.- POSEBNE RAZVOJNE IN UČNE TEŽAVE) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz porodniške (3.2.2022), polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, SPREMSTVA UČENCEV,  DEŽURSTVA, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V OSNOVNIH ŠOLAH IN VRTCIH SAVINJSKE REGIJE, DRUGA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA V ČEBELARSKI TRGOVINI, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH, ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA, PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTORA ZA PRODAJO, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, OZN...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJICE IN POMOČNICE RAVNATELJICE, Vlogi je potrebno priložiti...

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH IN OSTALIH PROSTOROV - DELO V POPOLDANSKEM ČASU, potrdilo o nekaznovanosti,

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK- M/Ž - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, skrajšan delovni čas, 20, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA - SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE - UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM VESTNOST, NATANČNOST IN FLEKSIBILNOST - FIZIČNA PRIPRAVLJENOST SODOBNO UVOZNO, IZVOZNO, PODJETJE IZ...

PODSEKRETAR EKO SKLADA V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU SLUŽBE, KOT SO PRIPRAVA INTERNIH AKTOV, PRIPRAVA PRAVNIH MNENJ, OPRAVLJANJE NALOG PRIPRAV IN IZVEDB SEJ NADZORNEGA SVETA EKO SKLADA, PRIPRAVLJANJE IN IZ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI SVETOVALEC III - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV, - SODELOVANJE PRI POSTOPKU IZBORA PRIJAV ZA FINANCIRANJE RAZISKOV...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI KUHANJU HRANE POD STROKOVNIM VODENJEM, POMOČ PRI PRIPRAVI MALIC IN SLAŠČIC, PRIPRAVA ZELENJAVE ZA OZIMNICO, POMIVANJE, ODNAŠANJE IN PRINAŠANJE KUHALNE, NAMIZNE IN TRANSPORTNE POSODE, P...

MONTER IN SERVISER ALARMNIH SISTEMOV - M/Ž. POKLICI ZA VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELO MONTAŽE IN SERVISIRANJA SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA, DOLOČENI S STROKO IN DEFINIRANI Z ZAKONOM O ZASEBNEM VAROVANJU IN DRUGIMI PREDPISI., Zaželena pridobljena naciona...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: - DELO S PODROČJA KOMUNALNE DEJAVNOSTI DRUŽBE, - DELO NA TERENU, - ODMAŠEVANJE IN ČIŠČENJE ODTOKOV, - PREGLED IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE, - VZDRŽEVANJE ČISTILNIH NAPRAV., , dopoldan

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE REZERVACIJ IN GOSTOV PO PRAVILIH HIŠE.OPRAVLJANJE DELA RECEPTORJA. REŠEVANJE REKLAMACIJ S STRANI GOSTOV. VZDRŽEVANJE HOTELSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA. ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER Č...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ KLARINETA - M/Ž. UČITELJ KLARINETA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU Z LDN IN VELJAVNO ZAKONODAJO, Opravljen strokovni izpit za učitelje v glasbeni šoli. Potrdilo o nekaznovanosti - Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo o nekazno...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT- VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA POVEZANA S PREJEMOM BLAGA, DELA POVEZANA S KONTROLO PREVZEMA BLAGA, DELA POVEZANA Z ZLAGANJEM BLAGA NA POZICIJE, DELA POVEZANA S PRIPRAVO BLAGA IN KOMISIONIRANJEM TER OSTALO MANIPULACIJO V SKLADIŠČU, DELA P...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE; - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED TER IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO TERA...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIKA VZGOJITELJA, DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, LDN IN PO OPISU DEL IN NALOG...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM. DELO V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidat...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT- VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA POVEZANA S PREJEMOM BLAGA, DELA POVEZANA S KONTROLO PREVZEMA BLAGA, DELA POVEZANA Z ZLAGANJEM BLAGA NA POZICIJE, DELA POVEZANA S PRIPRAVO BLAGA IN KOMISIONIRANJEM TER OSTALO MANIPULACIJO V SKLADIŠČU, DELA P...

PRODAJALEC NA BENCINSKEM SERVISU - M/Ž. PRODAJALCI NA BENCINSKIH ČRPALKAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM VSEH VRST BLAGA TER IZVAJANJE NADZORA PRI PREVZEMU; ZLAGANJE PREVZETEGA BLAGA IN UREJEVANJE; OPREMLJANJE BLAGA S CENAMI; KONTROLIRANJE DEKLARACIJ IN ROKOV TRAJ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJALA GOSPODINJSKO POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU  OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE IN SPREMLJA S...

TELEFONIST-RECEPTOR IV - M/Ž. RECEPTORJI (RAZEN V HOTELU), poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, USMERJANJE IN INFORMIRANJE OBISKOVALCEV IN STRANK; - SPREMLJANJE GIBANJA STANOVALCEV, OBISKOVALCEV, ZAPOSLENIH; - POSREDOVANJE TELEFONSKIH KLICEV; - VODENJE EVIDE...

VIŠJI SODELAVEC (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE BODO: OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH DEL Z DELOVNEGA PODROČJA VODENJE EVIDENC POLEG ZGORAJ NAVEDENEGA BO DELO ZAJEMALO PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM OMRE...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, PRIPRAVLJA IN OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, VODI PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA PRIPRAVE NA INDIVIDUALNO DELO PRIPRAVLJA DIDAKTIČNE PRIPOMOČKE, EVALVIRA SVOJE DELO, P...

KUHAR M/Ž - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - KUHANJE VNAPREJ PRIPRAVLJENIH MENIJEV - IZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV IZ TEGA PODROČJA - SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA - OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., ,

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - FO24005 - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA: PRENAŠANJE PRIPRAVLJENIH OBROKOV, NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV, POSTILJANJE..., POMOČ PR...

Más ofertas: << · 69 · 103 · 120 · 129 · 133 · 135 · 136 · < · 138 · > · 140 · 143 · >>