Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,462 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 102

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

ZNANSTVENI SODELAVEC ZA DELO NA PROJEKTIH »OBČUTENJE PRIHODNOSTI SPREMENLJIVIH ALPSKIH OKOLIJ«, »CSI: CUSTOMDIGITEACH« IN »SENSOTRA« NA ODDELKU ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas, 36 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), POVE...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVODJA JAVNIH POVRŠIN IN JAVNIH POTI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA IN NADZOR DELA V ENOTI, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMA DEL VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN IN JAVNIH POTI, VODENJE EVIDENC, IZDELAVA KALKULACIJ, OBRAČUNOV, POROČ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATER CNC STROJA, IŠČEMO 1 OPERATERJA CNC Z IZKUŠNJAMI ALI BREZ. IDEALNI KANDIDATI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE ZAHTEVE: - USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU MEHANIK...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III - PRIPRAVNIK E047056- SEKTOR RADIOTERAPIJE - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO, OSTALA OPRAVILA V OKVIR...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaPOMOČNICA DIETNE KUHARICE III - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDIL, - PRIPRAVA MLEČNIH JEDI IN NAPITKOV TER SAMOSTOJNO DELJENJE ZAJTRKA, - POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE VSEH DELOVNIH PROSTOROV V KUHINJI IN STROJE...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC, V PODROČJU VZDRŽEVANJE, V ACB HRUŠICA (ACB HRUŠICA IN IZPOSTAVA PODTABOR) - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ELEKTRO-VZDRŽEVALNIH DEL, SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI DELOVANJA ITS NAPRAV IN SISTEMOV, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izobrazba Klasius: 15001 - teh...

UČITELJ ZAČETNIK - PROJEKTNO DELOVNO MESTO V OKVIRU PROJEKTA »UČIM SE BITI UČITELJ« - UČITELJ ZGODOVINE - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO UČITELJA ZGODOVINE. (SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, INDIVIDUALNO DELO Z DI...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónDELOVODJA V GRADBENIŠTVU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VRŠI VSAKODNEVNE RAZPOREDE DELAVCEV IN KONTROLIRA NJIHOVO DELO, VODI EVIDENCO DELOVNIH UR, DOPUSTOV, VODI GRADBENI DNEVNIK, ODGOVARJA ZA RED IN DISCIPLINO NA GRADBIŠČU, SODELUJE PRI ORGANIZIRANJU GRADBI...

VARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 35, NADZOR PRIHAJANJA IN ODHAJANJA ZUNANJIH OBISKOVALCEV ZAVODA, PREVERJANJE IN NADZIRANJE NEPOSREDNE OKOLICE ZAVODA, SKRB ZA VAROVANJE DELAVCEV IN UČENCEV NA ŠOLI, SKRB ZA SPLOŠNO VARNOST STAVBE IN OPREME, POTRDILO O NAKA...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA ZA PRIPRAVO HOTELSKIH ZAJTRKOV - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA KAKOVOST IN PRIPRAVO HOTELSKIH ZAJTRKOV, PRIPRAVA MENIJA ZA SKUPINE ALI ZA POSLOVNE DOGODKE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OSTALE PONUDBE HOTELA (PIKNIK KOŠARA, PRIGRIZKI,…), ORGANIZACIJA IN KOORDI...

. representante comercialPOTNIK NA TERENU - M/Ž. TRGOVSKI POTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSPEŠEVANJE PRODAJE,ZBIRANJE NAROČIL V TRGOVINAH, DOSTAVA IN PRODAJA BLAGA NA TERENU, VODENJE IN ZAKLJUČEVANJE PRODAJNEGA PROCESA, POLNJENJE POLIC, PREGLEDOVANJE ROKA UPORABE, REŠEVANJE REKLAMACIJ., IZKUŠNJE NA TERE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROJEKTNO DELOVNO MESTO V OKVIRU RAZPISA "UČIM SE BITI UČITELJ - 4" - UČITELJ SLOVENŠČINE M/Ž. - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. od 1.1.2022 do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, učitelj začetnik v osnovni šoli, ZAPOSLITEV USTREZNEGA STROKOVNEGA DELAVCA ZAČETNIKA NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA JE DELODAJALEC NA JAVNEM RAZPISU...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 (II) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELA V RAČUNOVODSTVU TER USKLAJUJE IN KONTROLIRA NJIHOVO IZVAJANJE. SPREMLJA VIRE FINANCIRANJA, LIKVIDNOSTI, STROŠKOV, IZDELUJE KALKULACIJE, POROČILA, PERIODIČNE IN ZAKLJUČNE RAČUNE. KONTROLIR...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, OSKRBOVANJE POSLOVNIH ZGRADB VRTCA, SKRB ZA INVENTAR IN OSNOVNA SREDSTVA VRTCA, SKRB ZA VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE NAPELJAVE, ZA PROTIPOŽARNO VARNOST VRTCA, ZA VARNO UPORABO ELEKTRIČNE NAPELJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSOBARICA/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE HOTELSKIH IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV TER HODNIKOV, PISARN, STOPNIŠČ IN SANITARIJ, PREGLED FUNKCIONALNOSTI NAPRAV V SOBAH, DNEVNO ODDAJANJE IN SPREJEMANJE PERILA IZ ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ NA KARDIOLOŠKEM ODDELKU, CEPLJENJE HEPATITIS B IN OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE, večizmensko

. representante comercialTERENSKI PRODAJNIK - M/Ž. PRODAJNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TERENSKA PRODAJA IN PREDSTAVITEV PRODUKTOV.  - PRIPRAVA PONUDB IN POGODB, IZDELAVA KALKULACIJ.   - ORGANIZACIJA PRODAJNIH AKTIVNOSTI (DEGUSTACIJE, IZVAJANJE ANKET O ZADOVOLJSTVU).   - SKRB ZA ISKANJE NOVIH MOŽNOSTI ZA ŠIRITE...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2021, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM, Prijavi priložite: 1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnj...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, PREDVEM PA IZVAJA NEPOSREDNO DELO Z UČ...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA, VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, -...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČITEV TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOČKOV PRIPRAVA NAPRAV, ...

. teleoperador/teleoperadoraSVETOVALEC ZA PODPORO UPORABNIKOM - M/Ž. PRODAJALEC PO TELEFONU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNO SVETOVANJE IN PODPORA UPORABNIKOM, PRODAJA STORITEV, POMOČ NAROČNIKOM PREKO RAZLIČNIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV (E-POŠTA, DRUŽBENA OMREŽJA, TELEFON), ZBIRANJE POVRATNIH INFORMACIJ UPORABNIK...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónSKUPINOVODJA V GRADBENIŠTVU - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZPREJA IN VRŠI NADZOR NAD MANJŠO SKUPINO DELAVCEV PRI GRADBENIH DELIH, VODI EVIDENCO DELOVNIH UR, ODGOVARJA ZA RED IN DISCIPLINO NA GRADBIŠČU, NAROČA MATERIALE SKRBI ZA KVALITETO IZVRŠENIH DEL IN OP...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V NEGOVALNI ENOTI NA KARDIOLOŠKEM ODDELKU, veljavna licenca zdravstvene nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice , večizmensko

POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA, POMOČ ZIDARJEM IN TESARJEM NA GRADBIŠČU, POMOŽNA DELA PRI GRADNJI ENOETAŽNIH IN DVOETAŽNIH STANOVANJSKIH HIŠ. DELO JE V SLOVENIJI NA OBMOČJU MARIBORA, , dopoldan

. encargado de almacén de materias primas/encargada de almacén de materias primasVODJA EKIPE - M/Ž. VODJA SKLADIŠČA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZPOREJANJE IN ORGANIZACIJA TERENSKEGA DELA, USKLAJEVANJE URNIKOV IN DOPUSTOV, VODENJE SESTANKOV, MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH IN SKRB ZA NJIHOVO DOBRO POČUTJE, UVAJANJE NOVOZAPOSLENIH, SPREJEMANJE IN REŠEVANJE REKLAM...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPROJEKTNO DELOVNO MESTO - VZGOJITELJ ZAČETNIK V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA "UČIM SE BITI UČITELJ" - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE IN OPRAVIL VSE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROK...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER VOZNIK TOVARNJAKA - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ELEKTRO MONTAŽNIH NALOG S PODROČJA SLUŽBE,  - IZVAJANJE PREVOZOV ZA POTREBE ELEKTRO MONTAŽNIH DEL.  - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ELEKTRO MONTAŽNIH DEL,  -SAMOSTOJNO VODENJE GRADBENE DOKUMENTACIJE.  - IZVAJANJE VSEH ...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 1188) V ODDELKU ZA CESTE V SEKTORJU ZA CESTE IN CESTNI PROMET V DIREKTORATU ZA KOPENSKI PROMET - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH AN...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V ODDELKU VRTCA, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, delovne izkušnje na enakih delih v vrtcu. KANDID...

Más ofertas: << · 51 · 76 · 89 · 95 · 98 · 100 · < · 102 · > · 104 · 107 · 113 · 125 · >>