Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,401 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 94

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)- ENOTA LJUBLJANA CENTER - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNICA VZGOJITELJICE - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 16, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO V SKUPINI, POMOČ VZGOJITELJICI, DELO V SKLADU Z LDN VRTCA TER SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Kandidati predložite dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovn...

. fisioterapeutaE047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, – NAČRTOVANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA V SODELOVANJU Z NAPOTNIM ZDRAVNIKOM, – SAMOSTOJNO IZVAJANJE PROGRAMA S PODROČJA SPECIALNIH ZNANJ , STROKOVNI IZPIT, VERIFICIRANA SPECIALNA ZNANJA,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOL. PRESNOVE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK M/Ž - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM, PROCESIRANJE, PRIPRAVA IN IZDAJA POŠILJK,  PRIPRAVA IN PROCESIRANJE POŠILJK, SORTIRANJE POŠILJK GLEDE NA SERVIS IN PODROČJA DOSTAVE ,  UREJANJE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, DRUGA...

. informador turístico/informadora turísticaTURISTIČNI INFORMATOR I - VODJA TIC IN TRGOVINE S SPOMINKI - M/Ž. TURISTIČNI INFORMATOR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODGOVOREN ZA KAKOVOSTNO INFORMIRANJE IN USMERJANJE OBISKOVALCEV KRANJSKE HIŠE, ODGOVOREN ZA POZITIVNO POSLOVANJE TRGOVINE S SPOMINKI, ODGOVOREN ZA UREJANJE IZLOŽB IN TIC-A, ODGOVOREN ZA AKTIV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., zaključene srednja zdravstvena šola, zdravstvena sposobnost za delo, določen čas 6 mesecev, obvestilo o izbiti/neizbiri bo posredo...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAZISKOVALEC (ŠIFRA DM: H017004), M/Ž NA KATEDRI ZA TOPLOTNO IN OKOLJSKO TEHNIKO - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH -STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG -PRIPRAVLJANJE PISNIH ...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA IN PREGLEDOV STANJA, POPRAVILA OKVAR TEHNOLOŠKE OPREME NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANOV DELA IN POTREB PROIZVODNJE,MONTAŽA NOVE OPREME IN IZVAJANJE REKONSTRUKCIJ NA OBST...

VZDRŽEVALEC IN UPRAVLJAVEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV ZA KEMIJSKO PREDELAVO IN PROIZVODNJO KEMIJSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE ASFALTNO BAZO, DELAVNICE IN STAVBO, SKRBI ZA OBRATOVANJE POTREBNIH NAPRAV, UPRAVLJA IN ROKUJE Z DELOVNIMI STROJI, , dopoldan

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE/SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI OZ. REŠEVALNEM VOZILU., Opravljen strokovni izpit za poklic tehnik zdravstvene nege, vpis ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA OKVAR NA TEHNOLOŠKI OPREMI NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANA DELA IN POTREB PROIZVODNJE, DEMONTAŽA STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR NA STROJIH, MONTAŽA NOVE OP...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

SVETOVALEC ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE (SVETOVALEC III) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 19. 11. 2022 oziroma do vrnitve začasno odsotne zaposlene z materinskega ozi, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PRAVNIH STALIŠČ IN MNENJ NA POSAMEZNE PREDLOGE PREDPISOV IN DRUGIH GRADIV TER DOKUMENTOV, DAJANJE STROKOVNIH MNENJ I...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMSTVA UPORABNIKA PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, POMOČ PRI OSEBNI HIGIJENI, DELO V GOSPODINJSTVU, DRUŽABNIŠTVO., empatičnost, pripravljenost pomagati. delovno mesto je v Celju, dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICISNKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJ...

ANALITIK - PROGRAMER - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ANALIZIRANJE ZAHTEV, NAČRTOVANJE IN IMPLEMENTACIJA NOVIH REŠITEV, TESTIRANJE, SPREMLJANJE DELOVANJA IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME, PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNIH POROČIL IN SPECIFIKACIJ, NUDENJE ...

. cerrajero/cerrajeraOPERATER - M/Ž. STROJNI KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA ULIVNO NAPAJALNIH SISTEMOV NA OSNOVI TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SKIC, NAČRTOV ALI USTNEGA NAVODILA NADREJENEGA V PREDPISANIH KAKOVOSTNIH OKVIRIH, - PREDELAVE IN POPRAVILA MODELOV IN JEDROVNIKOV PO TEH...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN VARUH NEGOVALEC - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti življenjep...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE REDNO SERVISIRANJE STROJEV IN NAPRAV SAMOSTOJNO ODPRAVLJANJE NAPAK IN SODELOVANJE Z ZUNANJIMI STROKOVNJAKI PRI VEČJIH MOTNJAH SKRB ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA SKRB ZA UREJENOST IN ČI...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoDOSTAVLJALEC HRANE - VOZNIK - M/Ž. DOSTAVLJAVEC HITRE HRANE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORIGANO DOSTAVA CATERING ZAPOSLI VOZNIKA - OSEBNEGA AVTOMOBILA  ZA DOSTAVO HRANE PO LJUBLJANI. DELOVNE NALOGE: DOSTAVA HRANE NA NAROČNIKOV NASLOV 85 DELOVNEGA ČASA DRUGA PODOBNA DELA V ZVEZI Z DOST...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 14, POMOČ V KUHINJI, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI GINEKOLOŠKO-PORODNEGA ODDELKA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit.,

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - NALAGANJE ELEMENTOV - IZVAJANJE POSTOPKA POTAPLJANJA PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI - RAZLAGANJE IN KONČNO ČIŠČENJE ELEMENTOV - KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVLJANJE ELEMENT...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, ČIŠČENJE PROSTOROV ZAVODA, spričevalo o končani izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v  kazenskem postopku (sodišče), izpis zavarovanj iz ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZNIH DEL V PROIZVODNJI., pripravljenost na večizmensko delo. Delavnost, odgovornost, prilagodljivost., večizmensko

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoOPERATER STROJA - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - UREJANJE STROJEV IN NAPRAV TER NASTAVITEV ORODIJ - DELO S STROJI ZA BRIZGANJE PLASTIKE - SAMOSTOJNA SESTAVA ORODIJ IN PRIPRAV - PRIPRAVA IN PREGLED ORODJA PRED PRIČETKOM SERI...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI. PREDMETNI UČITELJ. - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, DELA IN NALOGE RAČUNALNIKARJA V OSNOVNI ŠOLI. POUČEVANJE, VARSTVO, SPREMSTVO UČENCEV. DELA IN NALOGE PO LDN., Komunikacijske sposobnosti...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE, UPRAVLJANJE VILIČARJA, IZPOLNJEVANJE USTREZNIH DOKUMENTOV V SKLADU S STANDARDI, IZVAJANJE PREDPISOV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU. , IZPIT ZA VILIČARJA. , večizmensko

Más ofertas: << · 47 · 70 · 82 · 88 · 91 · 92 · < · 94 · > · 97 · 100 · 107 · 120 · >>