Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,764 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 78

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V (J0350080) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA DIETOTERAPIJO IN BOLNIŠKO PREHRANO - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE DELA IN IZRAČUNAVANJE POTREBNIH KOLIČIN ŽIVIL ZA PRIPRAVO POSAMEZNIH OBROKOV - KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM ŽIVIL IZ SKLADIŠČA - SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE DIETNE HRANE IN HRANE ZA CATERING - RAZDE...

SVETOVALEC V OBMOČNI GEODETSKI UPRAVI LJUBLJANA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOST...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, SVETOVALNI DELAVEC (SOCIALNI PEDAGOGALI SPECIALNI PEDAGOG ALI PEDAGOG) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, ZAČETEK DEL 3. 1. 2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VIZ DELA ZA UČENCE Z ODLOČBAMI, POMOČ PRI PREMAGOVANJU OVIR, PRIMANJKLJAJEV IN MOTENJ, PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO IN DRUGE NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - 4014 - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE IN ODPREMLJANJE BLAGA, PREVERJANJE ISTOVESTNOSTI, BLAGA S SPREMNO DOKUMENTACIJO, ČASOVNO IN ORGANIZACIJSKO OPTIMIZIRANJE ODPREME BLAGA, RAZPOREJANJE BLAGA, TER DOSTAVNIH IN ODPREMNIH VOZIL PO OD...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ŠOLE, VRTCA IN DVORANE BLOŠKI SMUČAR.OPREME IN OKOLICE, PRIPRAVA LETNIH IN MESEČNIH NAČRTOV, NADZOR IN IZVEDBA LETNEGA POPISA, OSTALA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA, VODJE VRT...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V NOTRANJEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TOVORNEGA VOZILA IN PREVOZ BLAGA, TEKOČE VZDRŽEVANJE VOZILA, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA V DOMAČEM/NOTRANJEM PROMETU, DELO Z AVTODVIGALOM, NAKLADANJE BLAGA IN DRUGO, , gibljiv/nestalen urnik...

. inspector forestal/inspectora forestalGOZDARSKI INŠPEKTOR (ŠIFRA DM 541) V OBMOČNI ENOTI NOVA GORICA - M/Ž. GOZDARSKI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE - NALOGE: OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NA PODROČJU GOZDARSTVA VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGI...

. cocinero/cocineraKUHAR IV (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 14.4.2022., skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVA OBROKOV ZA OTROKE IN ODRASLE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODJE KUHINJE IN RAVNATELJA., Kandidat mora k vlogi predložiti ustrezna dokazila o izobrazbenih pogojih (spričevalo), potrdilo o nek...

BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE IN KOMPETENCAH - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, DIHANJE (SKRB ZA USTREZNO MIKROKLIMO, NAMESTITEV V US...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZVAJANJE INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, NUJNA...

DELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž) V OKOLICI PIVKE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PAKIRANJE IN SORTIRANJE, PRIPRAVA SESTAVNIH DELOV MONTAŽE, EMBALAŽE ZA ODLAGANJE, NAMEŠČANJE ELEMENTOV MONTAŽE NA DELOVNO MIZO ALI NAPRAVO, ROČNO SESTAVLJANJE ELEMENTO...

. ayudante de cocinaKUHARSKI POMOČNIK II (J032008) - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 14.4.2022., skrajšan delovni čas, 20, POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, POMIVA POSODO, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH VODSTVA VRTCA, VODJE KUHINJE IN ORGANIZATORJA PREHRANE V SKLADU S PREDPISI., Kandidat mora...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasVODJA NOTRANJE REVIZIJE - M/Ž. REVIZOR, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN NADZIRANJE DELA NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE, SPREMLJANJE IN OCENJEVANJE VZPOSTAVLJENIH NOTRANJIH KONTROL IN OBVLADOVANJA IN UPRAVLJANJA TVEGANJ, PREVERJANJE ZAKONITOSTI POSL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENIK V DOMU STAREJŠIH, SAMOSTOJNO VODENJE, KOORDINIRANJE DELA V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, (NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, REALIZACIJA IN NA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA I - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ IN ZAHTEVNEJŠO POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV -SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI -OPAZUJE ...

. ingeniero de preventa de TIC/ingeniera de preventa de TICSVETOVALEC, PRODAJALEC V POSLOVALNICI ZA TELEKOMUNIKACIJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO STORITEV INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE IN PRODAJANJE V POSLOVALNICI ZA TELEKOMUNIKACIJE, PRODAJA TELEFONOV, TELEKOMUNIKACIJSKIH PAKETOV, SVETOVANJE STRANKAM, Spretna uporaba ra...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE IN KOMPETENCAH - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, DIHANJE (SKRB ZA USTREZNO MIKROKLIMO, NAME...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I, ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN KONTROLA PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO TER SAMOSTOJNO, IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATER...

. empleado administrativo/empleada administrativaREFERENT M/Ž - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL IN POSTOPKOV. ZBIRANJE PODATKOV, NADZOR NAD VIRI PODATKOV IN EVIDENTIRANJE. NADZOR NAD PRAVILNOSTJO IZVAJANJA DEL IN UPOŠTEVANJA PRAVIL VARSTVA PRI DELU. PRIPRAVA POROČIL. KOME...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU TER VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE. POMOČ PRI PRIPRAVLJANJU HRANE IN KUHANJU. POMOČ PRI GIBANJU, POSEDANJU IN PREMEŠČANJU. POMOČ PRI ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU BIVALNIH PROS...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V CŠOD - LOKACIJA DELA JE VNC DOBRUŠKA VAS, ŠKOCJAN - M/Ž. UČITELJ ZA INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO POMOČ, PREDMETNI POUK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO 31.08.2023, polni delovni čas, 40, DELO Z ROMSKIMI OTROKI IN NJIHOVIMI STARŠI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN EVALVACIJI VZGOJNO-IZO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (F027021) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZORA DELA, VODENJE POSAMEZNIH ZAHTEVNEJŠIH NEGOVALNIH PROBLEMOV IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V OKVIRU RAZMEJITVE DEL IN NA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC, SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU TEME...

. agente de control de pasaportesREFERENT (ŠIFRA DM 303) V REFERATU ZA OSEBNA STANJA IN MATIČNE ZADEVE V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž. REFERENT ZA IZDAJO OSEBNIH DOKUMENTOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI  OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG,OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRD...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaOPERATER - PROGRAMER CNC STROJA - M/Ž. PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - DELO NA CNC STROJU IN DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA DELAVCA - PREVZEM TEHNIČNE DOKUMENTACIJE TER SAMOSTOJNO PROGRAMIRANJE IN POPRAVLJANJE OBSTOJEČIH PROGRAMOV - POZNAVANJE KRMILJA FANUC PRED...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH-SOCIALNO VARSTVENI PROGRAM MATERINSKI DOM MARIBOR - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME,SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI,POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOK...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE V PROCESU REHABILITACIJE OSKRBOVANCEV., DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU: NENAD KONDIĆ, 031-666-622,

UČITELJ SLOVENŠČINE IN ITALIJANŠČINE V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI., Zahtevana pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni izpit za VIZ, pričetek dela 1. 2. 2022, potrebno je potrdilo o nekaznovanosti, dopoldan

RAZISKOVALEC NA INŠTITUTU ZA BIOKEMIJO IN MOLEKULARNO GENETIKO V OKVIRU SKLOPOV RAZISKOVALNIH PROJEKTOV J3-2535, N1-0234 IN J3-1755 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, ŠTUDIJE IZRAŽANJA GENOV ( QPCR ), ŠTUDIJE NA RAVNI PROTEINOV ( PRENOS WESTERN ), ŠTUDIJE VPLIVA SPOJIN NA PROLIFERACIJO IN INVAZIVNOST, SPLOŠEN OPIS DEL IN ...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO KUHA OBROKE PO PROGRAMU (MALICE, KOSILA) IN POSEBNE OBROKE PO NAVODILIH VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA, PRIPRAVLJA MALICE IN KOSILA ZA UČENCE IN DELAVCE ŠOLE OZIROMA DRUGE OBROKE PO NAVODILU VODSTVA ŠOLE, IZDAJA HRANO...

Más ofertas: << · 39 · 58 · 68 · 73 · 75 · 76 · < · 78 · > · 80 · 83 · 88 · 98 · 118 · >>