Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,622 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 41):

Página: 41

OSEBNI ASISTENT OSEBAM Z OVIRANOSTJO - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA POMOČ UPORABNIKU, POMOČ PRI GOSPODINJSTVU IN OSEBNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, POMIČ NA DELOVNEM MESTU IN PRI IZOBRAŽEVANJU, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI, Posebna izobrazba ni potrebna, mora pa...

. representante comercialKOMERCIALIST-PRODAJALEC - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SE ODVIJA V TRGOVINI V LJUBLJANI. OBSEGA PRODAJO BLAGA, IZDELAVO PONUDB, ODGOVARJANJE NA POVPRAŠEVANJA PO MAILU IN TELEFONU, KOMUNIKACIJO Z STRANKAMI V SALONU  IN PO TELEFONU. POSPEŠEVANJE PRODAJE IN SAM...

KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA ZELENJAVE IN OSTALIH MATERIALOV PO NALOGU VODJE -POMIVANJE BELE IN KUHINJSKE POSODE PO NALOGU VODJE -POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE PROSTOROV -SKRB ZA PRAVILNO UPORABO SREDSTEV ZA DELO IN ČISTILNI SREDSTE...

. arquitecto de sistemas de TIC/arquitecta de sistemas de TICSISTEMSKI INŽENIR / ANALITIK - M/Ž. SISTEMSKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, IZDELAVA MESEČNIH ANALIZ NA PODLAGI PODATKOV IZ GRADBIŠČ, FINANČNIH PODATKOV, IZDELAVA LETNIH PLANOV PO NAVODILIH VODJE, DELA PO NAVODILIH VODJE, IPD., ,

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 30, SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO ZAPOSLENIH, UREJANJE,  SPLETNE STRANI ŠOLE, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA V ODDELKU, OPRAVLJANJE ...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 58660) V DIREKTORATU ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, SEKTORJU ZA ZAKONODAJO INFORMACIJSKE DRUŽBE, ZA DOLOČEN ČAS, DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV NA DELOVNEM PODROČJ...

. subdirector de centro educativo/subdirectora de centro educativoPOMOČNIK RAVNATELJA OE OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA - M/Ž. POMOČNIK RAVNATELJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas  oz. mandatno obdobje 5 let, polni delovni čas, 40, POMOČNIK RAVNATELJA POMAGA RAVNATELJU PRI OPRAVLJANJU NALOG, ZA KATERE GA LE-TA POOBLASTI, GA NADOMEŠČA, ČE JE ODSTOTEN SODELUJE PRI OBLIKOVANJU PREDLOGA LDN IN NAD...

VIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA DELOVNE MIGRACIJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ŠIFRA DM 10064) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, PORO...

KONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR V JAVNEM CESTNEM PROMETU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NADZORA NAD IZVEDENIMI PLAČILI - UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ - VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL - VOŽNJA VOZILA - UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA , - Osn...

STROKOVNI SODELAVEC VII//2 (I) - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA NA PODROČJU POSTAVITVE IN PRENOVE INFORMACIJSKEGA  SISTEMA SKLADA, - VZDRŽEVANJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE SISTEMA TER SKRB ZA VARNOST SISTEM...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, STALNA FIZIČNA POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, POTRDILO, DA OSEBA NI KAZNO...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoNASTAVLJALEC STROJEV - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAPELJEVANJE LINIJ, NASTAVLJANJE STROJEV IN OPRAVLJANJE PROIZVODNIH DEL, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODOV, IZVAJANJE MERITEV PROIZVODOV, IZPOLNJEVANJE KONTROLNIH KART PROIZVODOV, NA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO: ČIŠČENJE VSEH VRST POVRŠIN, HODNIKI, TRGOVINE, STOPNIŠČA, DVIGALA, TOALETNI PROSTORI, POVDAREK NA HLADILNICAH IN PRIPRAVLJALNICAH, MESA, RIB, SADJA, DELIKATESE, ČIŠČENJE VSEH VRST MATERIALOV, STEKLO, KERA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV , Delo poteka v dopoldanskem delovnem času od 06:00 do 10:00 ure, tudi v soboto. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dopoldan

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ OBLIKOVANJA V PROGRAMU TEHNIK OBLIKOVANJA - M/Ž. UČITELJ OBLIKOVNIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE DIJAKOV, Ustrezna izobrazba iz arhitekture ali oblikovanja, prednost izobrazba ALU, predhodna izobrazba SŠOF Ljubljana. Sposobnost timskega dela, vodenja skupine dijako...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. od 15.09.2021  - do zaključka bolniške odsotnosti (nadomeščanje delavke na b, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IGRE IN DRUGIH DEJAVNOSTI, OPRAVLJA DELA IN DRUGE NALOG...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN NADZIRANJE DELOVANJA STROJEV, SNEMANJE IN ODLAGANJE CEVI IN DRUGIH IZDELKOV NA PALETE IN TRANSPORTIRANJE V SKLADIŠČE, POLNJENJE STROJEV S SUR...

. responsable de informaciónDOKUMENTALIST V (GLAVNA PISARNA V SEKRETARIATU MESTNE UPRAVE, DM 301) - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 11 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, VODENJE SEZNAMOV IN PREGLEDOV, IZDELOVANJE ENOSTAVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA., IZOBRAZBA - SREDNJE TEHNIŠ...

RAČUNOVODJA / KNJIGOVODJA - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE RAČUNOV, KONTROLA PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, IZDELAVA MESEČNIH FINANČNIH POROČIL, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIDOBIVANJE GARANCIJ, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, IPD., ,

UČITELJ SLOVENŠČINE IN NEMŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke na delo (bolniška odsotnost), polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE NA PREDMETNI STOPNJI IN NEMŠČINE KOT IZBIRNEGA PREDMETA OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO LDN IN NAVODILIH NADREJENEGA.,...

POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE (ŠIFRA DM: J017903), - M/Ž. MENEDŽERJI ZA OGLAŠEVANJE IN ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, AKTIVNOSTI PRI POGODBAH IN SODELOVANJU FS Z DELEŽNIKI, PRIMARNO NA TRŽNI DEJAVNOSTI, IDENTIFICIRATI IN VZPOSTAVLJATI RAZISKOVALNE PRILOŽNOS...

UČITELJ MATEMATIKE IN/ALI FIZIKE V BOLNIŠNIČNIH ODDELKIH OŠ LEDINA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE - UČENCE/DIJAKE OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE NA OTROŠKIH ODDELKIH UKC, LJUBLJANA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, DOLOČENIH S PREDPISI IN LDN BOLNIŠNIČNIH ŠOLSKIH ODD...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoVZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, NEKAZNOVANOST.,

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU - VZGOJITELJ ZA IZVAJANJE ZGODNJE OBRAVNAVE - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPIS 1- VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA: ANALIZIRA STANJE V ODDELKU (ZAČETNA EVALVACIJA), VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU (LETNI NAČRT DELA IN NJEGOVA EVALVACIJA, PRIPRAV...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNE MEDICINSKE SESTRE O VITALNIH FUNKCIJAH – DIHANJE, IZKAŠLJEVANJE OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, KOPANJE, TUŠIRANJE...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN NADZIRANJE DELOVANJA STROJEV, SNEMANJE IN ODLAGANJE CEVI IN DRUGIH IZDELKOV NA PALETE IN TRANSPORTIRANJE V SKLADIŠČE, POLNJENJE STROJEV S SUR...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoNASTAVLJALEC STROJEV - M/Ž. NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAPELJEVANJE LINIJ, NASTAVLJANJE STROJEV IN OPRAVLJANJE PROIZVODNIH DEL, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODOV, IZVAJANJE MERITEV PROIZVODOV, IZPOLNJEVANJE KONTROLNIH KART PROIZVODOV, NA...

STROKOVNI SODELAVEC VII//2 (I) - M/Ž. RAZVIJALCI IN ANALITIKI PROGRAMSKE OPREME IN APLIKACIJ, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA NA PODROČJU POSTAVITVE IN PRENOVE INFORMACIJSKEGA  SISTEMA SKLADA, - VZDRŽEVANJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE SISTEMA TER SKRB ZA VARNOST SISTEM...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ OBLIKOVANJA V PROGRAMU TEHNIK OBLIKOVANJA - M/Ž. UČITELJ OBLIKOVNIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE DIJAKOV, Ustrezna izobrazba iz arhitekture ali oblikovanja, prednost izobrazba ALU, predhodna izobrazba SŠOF Ljubljana. Sposobnost timskega dela, vodenja skupine dijako...

VIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA DELOVNE MIGRACIJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ŠIFRA DM 10064) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, PORO...

Más empleos: << · 21 · 31 · 36 · 38 · 39 · < · 41 · > · 44 · 48 · >>