Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

103 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Croacia.

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. KLASA: 112-02/24-02/4 URBROJ: 2170-1-82-24-1 Rijeka, 20. lipnja 2024. Temeljem članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019., 57/2022., 101/2023., 145/2023.) Upravno vijeće Međunarodnog dječjeg vrtića Adria / Adr...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. , osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ranog i predškolskog odgoja 4 izvršitelja M/Ž na ne...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Čarobna šuma te prethodne Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić Čarobna šuma raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta odgojitelj (m/ž) – 3 izvršitelj/izvršiteljice na neodređeno, pu...

JAVNI NATJEČAJ. Temeljem čl. 259 st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), čl. 21. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (“Narodne novine”, broj 110/22), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 2...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE ZA RAD U KRAĆEM PROGRAMU ENGLESKOG JEZIKA. Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22. ) i Odluke Upravnog vijeća od 17. studenog 2023. godine, Upravno vijeće, objavljuje N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOL...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97), ...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ravnateljica Dječjeg vrtića Čarobni pianino uz suglasnost Upravnog vijeća, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA u predškolskoj ustanov...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-PRIPRAVNIKCA. Odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi.   Odgojitelj preuzima cjelovitu brigu o djetetu za vrijeme njegova boravka u dječjem vrtiću, a to podrazumijeva kontinuiranu usmjerenost na pojedino dijete i na grupu u cjelini, dinamičnost provođenja različitih aktivnosti, komunikaciju na individ...

ODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Pula i Odluke Upravnog vijeća od 10. 06. 2024.g., Dječji vrtić Pula, Koparska 31 a, Pula objavljuje; N A T J E Č A J za radno mjesto ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. DJEČJI VRTIĆ „SUNCOKRET” J.H. ZDELARA 2A STRAHONINEC 40000 ČAKOVEC KLASA: 112-01/24-01/03 URBROJ: 2109-108-04-24-2 STRAHONINEC, 17. lipnja 2024. godine Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07.,94/13., 98/19., ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. ODGOJITELJ/ICA - 3 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno radno vrijeme Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08 i 69/1...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DOBI. N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme za radno mjesto odgojitelja/odgojiteljice predškolske djece – 1 izvršitelj, na neodređeno – puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću "Maslačak" Đurđevac ( VŠS, VSS ) ...

ODGOJITELJ/ICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Dječji vrtić Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, Velika Gorica, na temelju odluke Upravnog vijeća , objavljuje: ...

ODGOJITELJ/ICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("N.N." broj: 10/97., 107/07. 94/13. i 98/19.) i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Antun Klasinc Lasinja, ravnatelj Osnovne škole „Antun Klasinc“ Lasinja, raspisuje N A T J E Č A ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 51. i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 i KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2196-1-12-05-23-01),) i članka 7. i 8...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak Beli Manastir raspisuje Natječaj za radno mjesto odgojitelj - probni rad do 6 mjeseci Uvjet: - završen preddiplomski sveučilišni studij il...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · >>