Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Kuhar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia

Kuhar/ica

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18),  i suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (Klasa: 602-02/18-001/1102, Urbroj: 251-10-11-19-14) od 08. ožujka 2019.  Osnovna škole Odra, Đačka 5, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

1. KUHAR/ICA –1 izvršitelja/ica na određeno, puno radno vrijeme (m/ž), 40 sati tjedno.

UVJETI  za zasnivanje radnog odnosa:

• SSS- program kuhar, odnosno KV kuhar

• opći uvjeti sukladno općim propisima o radu te posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u preslici sljedeću dokumentaciju :

• životopis

• svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi

• elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

• domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6  mjeseci)

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja, zaključno sa 22.3.2019.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).          https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom  dostaviti na adresu: Osnovna škola Odra, Đačka 5, 10020 Zagreb.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA ODRA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Đačka 5, 10020 Zagreb

Identificador de la vacante:1730815.