Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Operadores de máquinas de vapor y calderas > Domar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOMAR/ICA. Croacia

Contrato de Operadores de máquinas de vapor y calderas en Croacia

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Operadores de instalaciones fijas y máquinas : Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas : Operadores de máquinas de vapor y calderas.

Plant and machine operators and assemblers : Stationary plant and machine operators : Other stationary plant and machine operators : Steam engine and boiler operators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18 98/19), članka 10 Pravilnika o radu Osnovne škole „Petar Zoranić“ Nin, članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Petar Zoranić“ Nin, ravnateljica Osnovne škole „Petar Zoranić“ Nin objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

  • Domara/ice na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena
  • 1 izvršitelj/ica
  • mjesto rada: Matična škola u Ninu, PŠ Vrsi, PŠ Ninski stanovi, PŠ Zaton

OPĆI UVJETI: završena srednja škola tehničke struke.

POSEBNI UVJETI: položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana

  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Odabrani kandidat je je dužan prije potpisa ugovora o radu obaviti liječnički pregled te ishoditi uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Petar Zoranić“ Nin koji je dostupan na web stranici Škole pod rubrikom dokumenti škole http://os-pzoranic-nin.skole.hr/dokumenti_kole

Na mrežnoj stranice Škole - poveznica: http://os-pzoranic-nin.skole.hr/natjecaji pod rubrikom natječaji će se objaviti način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom „za natječaj“ dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola „Petar Zoranić“ Nin, Ulica dr. Franje Tuđmana 3, 23232 Nin. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole http://os-pzoranic-nin.skole.hr/ pod rubrikom „Natječaji“ http://os-pzoranic-nin.skole.hr/natjecaji

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZORANIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ulica dr. Franje Tuđmana 3, 23232 Nin

Identificador de la vacante:1870883.

Ver las 9 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Operadores de instalaciones fijas y máquinas : Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas : Operadores de máquinas de vapor y calderas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: