Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales > Ravnatelj /ravnateljica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

RAVNATELJ /RAVNATELJICA. Croacia

Trabajos de Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales en Croacia

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios : Otros gerentes de servicios : Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales.

Managers : Hospitality, retail and other services managers : Other services managers : Sports, recreation and cultural centre managers

Descripción de la oferta de trabajo:

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

OSIJEK

KLASA: 550-01/21-01/1

URBROJ: 2158-017-01/01-21-3

Osijek, 24.2.2021.

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine broj: 76/93,29/97,47/99 i 35/08,127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj: 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17,98/1964/20,138/20), te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Osijek Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Osijek na temelju svoje odluke od 24.02.2021. god. raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Osijek

Uvjeti:

- hrvatsko državljanstvo

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i

diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije,

socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije

- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom

zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

- položen stručni ispit

-da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213.stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja-icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Osijek uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/cu sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Osijek u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom »Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Osijek – ne otvarati«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Osijek, Osijek, Gundulićeva 22.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave, na adresu koju navedu u prijavi.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 5 años.

Empleador: Centar za socijalnu skrb Osijek.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: GUNDULIĆEVA 22, OSIJEK

Identificador de la vacante:1950328.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios : Otros gerentes de servicios : Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: