Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Croacia

Odgojitelj/ica

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 - u daljnjem tekstu: Zakon) Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA

- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

Prema članku 24. i 25. Zakona, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Različak" od 26.3.2001.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

2. dokaz o stručnoj spremi

3. domovnicu

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. životopis

6. uvjerenje da se protiv kandidata pred stvarno i mjesno nadležnim sudom ne vodi kazneni postupak odnosno da nije potvrđena optužnica i da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela navedena u članku 25. stavak 1. Zakona

7. potvrdu o položenom stručnom ispitu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

S izabranim kandidatom ugovara se probni rad od 90 dana.

Izabranog kandidata će se prije sklapanja ugovora o radu uputiti na liječnički pregled radi pribavljanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja, a troškove će snositi poslodavac.

Pozivamo kandidate iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) koji prilikom zapošljavanja ostvaruju prednost pod jednakim uvjetima da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo i da, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Dječji vrtić "Različak", Wellerov vrt 1, 10000 Zagreb, s naznakom "Natječaj za odgojitelja na neodređeno vrijeme - ne otvarati".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Natječaj je objavljen 11.1.2019. na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića "Različak" i traje do 21.1.2019.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Wellerov vrt 1, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1702623.