Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales > Djelatnik/ica Na Pomoćnim Poslovima Za Uzgoj životinja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DJELATNIK/ICA NA POMOĆNIM POSLOVIMA ZA UZGOJ ŽIVOTINJA

Empleos de Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales en Croacia

Clasificación del trabajo: Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros › Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado › Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales para el mercado y afines › Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales no clasificados bajo otros epígrafes.

Traducción de la profesión: Skilled agricultural, forestry and fishery workers › Market-oriented skilled agricultural workers › Animal producers › Animal producers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN JE U NARODNIM NOVINAMA BR. 12/2024 OD 31.01.2024. GODINE I OTVOREN JE DO 09.02.2024. GODINE

KLASA:112-01/24-01/03

URBROJ:2168/01-53-68-09/03-24-2

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/22 I 127/22 – Dodatak I.), odredbi Statuta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Brijuni o raspisivanju javnog natječaja, uz prethodno ishodovanu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 21. prosinca 2023. godine, v.d. ravnatelja Ustanove dana 31. siječnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

B. NA ODREĐENO VRIJEME – NA RAZDOBLJE OD GODINU DANA

5. DJELATNIK NA POMOĆNIM POSLOVIMA ZA UZGOJ ŽIVOTINJA – 1 IZVRŠITELJ

Uvjeti:

- NSS

KANDIDATI SU DUŽNI PREDATI:

  • molbu odnosno prijavu na natječaj
  • životopis s naglaskom na radno iskustvo
  • preslik identifikacijske isprave - osobne iskaznice
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi: preslik svjedodžbe,
  • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“) iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obavješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima natječaja.

Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti najkasnije u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 52212 Fažana, Brionska 10.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru objavom na mrežnoj stranici Ustanove.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: BRIONSKA 10, 52212 FAŽANA

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2448347.