Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,927 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 57):

Página: 57

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, ŠIFRA DM: E037021, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINICNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, - NACRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NACRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE ...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA STROJEV, STISKALNIC PAPIRJA, TOVORNIH VOZIL IN OPREME, UPRAVLJANJE S  TGM, NAROCANJE MATERIALOV ZA VZDRŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE MERILNIH SREDSTEV, VODEN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Dolocen cas, 6 mesecev, polni delovni cas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Zakljucena srednja zdravstvena šola, zdravstvena sposobnost za delo, dolocen cas 6 mesecev. ,

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioVARUH - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, -IZVAJANJE VARSTVA STANOVALCEV S POMOCJO PRI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV -POMOC STANOVALCEM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE -POMOC PRI GIBANJU IN HOJI -IZVAJANJE PROSTO CASOVNIH AKTIVNOSTI ...

. engrasador/engrasadoraPOMOŽNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV IN OPREME, MAZANJE STROJEV, SKRB ZA VARNO DELOVNO OKOLJE, DELOVNE STROJE IN VARNOST SODELAVCEV, IZVAJANJE POPRAVIL STROJEV, NAPRAV IN OPREME, ...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 4 mesece, Dolocen cas, 10 mesecev oz. 30.6.2024, polni delovni cas, 40, PRIPRAVA MALIC IN KOSIL ZA DIJAKE V SR. ŠOLI, DELO V CASU DELOVANJA ŠOLE., LJUBLJANA 1.9.2023 - 30.6.2024, placa: 1500 NETO, MALICA, PREVOZ, USPEŠNOST, dopoldan

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaVIŠJI SVETOVALEC ZA FINANCE - M/Ž. FINANCNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, - SODELOVANJE  PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROCIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,- ORGANIZIRANJE MED...

PRAVOSODNI SODELAVEC (SAMOSTOJNA VPISNICARKA), V NAZIVU: PRAVOSODNI SODELAVEC II, I - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VODENJE PREDPISANIH SODNIH VPISNIKOV IN POMOŽNIH EVIDENC; SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOCB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA TER VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJE ODL...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, PROUCEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOCITVE, PRIPRAVA ODLOCITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOCITVE, SPREMLJANJE IN PROUCEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠC TER TUJE STROKOVNE L...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UCITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UCITELJ, poskusno delo , Nedolocen cas , skrajšan delovni cas, 20, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UCNIH NACRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM; ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UCNIM NAC...

UCITELJ /VZGOJITELJ (ZA KOMUNIKACIJO V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, TOLMACENJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA V SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK IN IZ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA V SLOVENSKI JEZIK IN OSTALA DELA SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI ...

. responsable de recursos humanosSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V TAJNIŠTVU (KADROVSKA SLUŽBA) – (ŠIFRA DM: J017104) - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, SPLOŠNI OPIS:- SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROCJU,- IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROCJA,- SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROCJU,- ...

INŠPEKTOR I V SEKTORJU ZA FARMACEVTSKO INŠPEKCIJO - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo 6 mesecev, Dolocen cas, 12 mesecev oz. zaradi zacasno povecanega obsega dela za 1 leto od dneva nastopa dela., polni delovni cas, 40, VODI IN/ALI ODLOCA V INŠPEKCIJSKIH UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU IN ZAKONOM O PREKRŠKIH; IZV...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC III, (E047069), ZA POTREBE SUPAS, SLUŽBA ZA SOCIALNE ZADEVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, - POMOC PRI REŠEVANJU SOCIALNIH TEŽAV PACIENTOV, KI SO POVEZANE Z OBOLENJEM, PROCESOM ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJO TER ZAGOTAVLJANJE POMOCI PRI ISKANJU USTREZNIH OBLIK POMOCI IN STORITEV,- STROKOVNA POMOC IN S...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaPOMOCNIK DIREKTORJA ZA FINANCNO PODROCJE - M/Ž. FINANCNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, SAMOSTOJNO NACRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELOVANJA RACUNOVODSTVA TER FINANCNEGA STANJA OZ. POSLOVANJA DOMA, UREJANJE FINANCNIH IN OSTALIH ZADEV PO POSEBNEM POOBLASTILU...

CISTILEC/SOBAR - M/Ž. CISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOCNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Dolocen cas, 6 mesecev, polni delovni cas, 40, Cišcenje poslovnih in hotelskih prostorov v dopoldanskem casu v centru Ljubljane, tudi med vikendi in prazniki, po vnaprej dolocenem razporedu d...

. policía municipalOBCINSKI REDAR VODJA SKUPINE - M/Ž. OBCINSKI REDAR, poskusno delo , Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, NEPOSREDNO OPRAVLJANJE NALOG IN IZVAJANJE POOBLASTIL NA PODLAGI ZAKONA, KI UREJA OBCINSKO REDARSTVO, NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONOV IN ODLOKOV OBCINE TER IZVAJANJE POOBLASTIL IZ STVARNE PRISTOJNOSTI OBCINSKEGA REDARSTVA,...

. responsable de informaciónDOKUMENTALIST VI (GLAVNA PISARNA V SEKRETARIATU MESTNE UPRAVE, DM 269) - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 2 meseca, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, RAZVRŠCANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH SEZNAMOV IN PREGLEDOV, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROCJA, IZOBRAZBA - VIŠJE STR...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UCITELJ NA KATEDRI ZA DRUŽINSKO MEDICINO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UCITELJ, poskusno delo , Nedolocen cas , skrajšan delovni cas, 16, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UCNIH NACRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UCNIM NAC...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosCISTILKA - M/Ž. CISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, DNEVNO CIŠCENJE DELOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, GENERALNO CIŠCENJE PROSTOROV IN OPREME, EVIDENTIRANJE STORITEV, SKRB ZA DEKORACIJO IN ZUNANJO UREDITEV IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU N...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 4 mesece, Dolocen cas, 10 mesecev oz. 30.6.2024, polni delovni cas, 40, PRIPRAVA MALIC IN KOSIL ZA DIJAKE V SR. ŠOLI, DELO V CASU DELOVANJA ŠOLE, LJUBLJANA OD 1. 9. 2023 - 30. 6. 2024., VIŠINA PLACE CCA.1500 EUR NETO, DODATEK NA USPEŠNOST, dopoldan

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENO ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I) (E045020), ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, ODDELKA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, VNOS USTREZNIH PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM IN NADZOR NAD VNOSOM, VODENJE IN NADZOR NAD VODENJEM EVIDENCE PREJETE IN/ALI IZDANE POŠTE, VODENJE DRUGE USTREZNE DOKUMENTACIJE PO NAVODILIH VODJE ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, -UPRAVLJA TOVORNO VOZILO IN JE ODGOVOREN ZANJ IN ZA TOVOR, - REDNO VZDRŽUJE IN PREGLEDUJE VOZILO, - ODGOVARJA ZA SPOŠTOVANJE CPP IN SKRBI, DA JE TOVOR PRAVILNO NALOŽEN IN DA SE ZAVARUJE TAKO, DA SE MED VOŽNO NE ...

. profesor particular/profesora particularRACUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RACUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2024, skrajšan delovni cas, 20, NAMEŠCANJE IN SKRB ZA PROGRAMSKO OPREMO, STROJNO OPREMO IN OMREŽJA, UREJANJE SPLETNIH STRANI ..., Vlogi obvezno priložite: - do...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioTEHNIŠKI SODELAVEC VI NA KATEDRI ZA STOMATOLOŠKO PROTETIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, PRIPRAVA ZOBOZDRAVNIŠKEGA STOLA, DEZINFEKCIJA STOLA IN INSTRUMENTOV, ASISTIRANJE ASISTENTU OZ. UCITELJU PRI STOLU, VODENJE TEHNICNIH KARTONOV, SODELOVANJE Z LABORATORIJI. SPLOŠEN OPIS DEL IN NA...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA PODROCJA/ENOTE - LOKACIJA DELA JE LJUBLJANA - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ IN POROCIL S PODROCJA DELA, NACRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROCJU INVESTICIJ, NACRTOVANJE, SPREMLJANJE IN NADZIRANJE PORABE PRORACUNSKIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE IN VECJA INVESTICIJSKA D...

UCITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UCITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas  oz. 31. 8. 2024, polni delovni cas, 40, POUCEVANJE MATEMATIKE, TEHNIKE IN GOSPODINJSTVA V 6. RAZREDU, Možnost zaposlitve ucitelja razrednega pouka, ki bo pouceval predmete v 6. razredu,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUCITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM - M/Ž. UCITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Dolocen cas  oz. od 1. 9. 2023 do predvidoma 19. 6. 2024 zaradi nadomešcanja zacasno odsotne delavke oz. najd, polni delovni cas, 40, POUCEVANJE IN SPREMSTVO UCENCEV V OSNOVNI ŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVN...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V ŠTUDENTSKEM REFERATU VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, EVIDENTIRANJE PODATKOV O ŠTUDENTIH V INFORMACIJSKEM SISTEMU, IZVEDBA VPISA IN URADNIH UR, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ŠTUDENTA OB DIPLOMIRANJU TER KONTROLA PRAVILNOSTI PODATKOV ITD.), KOMUNIKACIJA S ...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VII/1 (ODSEK ZA RAVNANJE Z ZEMLJIŠCI V ODDELKU ZA RAVNANJE Z NEPREMICNINAMI, DM 266) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, IZOBRAZBA - VISOKOŠOLSKO STROKOVNO ...

Más empleos: << · 29 · 43 · 50 · 53 · 55 · < · 57 · > · 59 · 61 · >>