Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

108 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. mecánico electricista/mecánica electricistaKOORDINATOR ELEKTRO VZDRŽEVANJA - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADZIRANJE IN VZDRŽEVANJE MERILNE ELEKTRONIKE OZ. OPREME - SODELOVANJE PRI NADZORU IN USKLAJEVANJU DEL S POOBLAŠČENIMI SERVISERJI GLEDE VZDRŽEVANJA SISTEMA DALJINSKEGA NADZORA - ODGOVOREN ZA BREZHIBNOST IN VARN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKEGA REŽIMA, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PRIPRAVO PREHRANE IN TRANSPORT DO RAZDELITVE, ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSOD DELOVN...

. cuidador infantil/cuidadora infantilVARUH II - M/Ž. VARUH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, POMOČ PRI OPRAVILIH OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI, POMOČ PRI IZVAJANJU IN SPREM...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I-M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJ...

BOLNIČAR-NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVN...

BOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH ŽIVLJ...

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKEGA REŽIMA, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PRIPRAVO PREHRANE IN TRANSPORT DO RAZDELITVE, ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTO...

. mecánico electricista/mecánica electricistaKOORDINATOR ELEKTRO VZDRŽEVANJA - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADZIRANJE IN VZDRŽEVANJE MERILNE ELEKTRONIKE OZ. OPREME - SODELOVANJE PRI NADZORU IN USKLAJEVANJU DEL S POOBLAŠČENIMI SERVISERJI GLEDE VZDRŽEVANJA SISTEMA DALJINSKEGA NADZORA - ODGOVOREN ZA BREZHIBNOST IN VARN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VIZ TER V SKLADU Z LDN-JEM IN AKTOM O SISTEMIZACIJI., Potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu, potrdilo, da oseba ni...

MEHANIK SERVISER INDUSTRIJSKIH IN DR. STROJEV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MEHANIK SERVISER INDUSTRIJSKIH IN DR. STROJEV, POPRAVILO STROJEV IN NAPRAV, VZDRŽEVANJE STROJEV V POGONU NA TERENU IN V DELAVNICI, OPRAVLJANJE PODOBNIH DEL...

. operario agrícola/operaria agrícolaDELAVEC V KMETIJSTVU, HORTIKULTURI IN GRADBENIŠTVU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA KMETIJSKA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SETEV TRAV IN SEMEN IN POLJEDELSKIH KULTUR, - SAJENJE OKRASNIH DREVES IN DRUGIH TRAJNIC, - VZGOJA IN RAZMNOŽEVANJE OKRASNIH IN DRUGIH DREVNIN: PIKIRANJE, PINCIRANJE IN VEGETATIVNO   RAZMNOŽEVANJE, - FORM...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 13 mesecev oz. 30.09.2022, polni delovni čas, 40, delo v strežbi(deljen delovni čas) priprava delovnega prostora za naslednjo izmeno ali delovni dan , skrb za higieno delovnih površin in površin za stranke , fleksibilnost, deljen, gibljiv delovn...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI V OŠ, Kandidati naj pošljejo vlogo po elektronski pošti. Kandidati naj k vlogi priložijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti. Pričetek dela je 1.9...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER II - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODGOVORNOSTI:KAKOVOSTNO IZVAJA MANJ ZAHTEVNA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV TER ODPRAVLJANJE OKVAR.DELA IN NALOGE:IZVAJA DELA NA INVESTICIJSKIH IN VZDRŽEVALNIH PROJEKTIH, OPRAVLJA OPER...

UČITELJ FIZIKE IN TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 34, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE FIZIKE IN TEHNIKE) TER DRUGA DELA PO OPISU DEL IN NALOG ZAVODA. VLOGI PRILOŽITI FOTOKOPIJO POTRDILA O IZOBRAZBI IN POTRDILA O OPRAVL...

OSEBNI BANČNIK - POSLOVALNICA KRŠKO - M/Ž. OSEBNI BANČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA AKTIVNO PRODAJO BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV ZA OBČANE, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK TER POGLABLJANJE SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, VZPOSTAVLJANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV S STRANKAMI TER POV...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, VZGOJNO IZOBAŽEVALNO DELO, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA Predpisana strokovna izobrazba pridobljena po študijskih programih ustrezne smeri za pridobitev izobrazbe...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V RAP - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2022, skrajšan delovni čas, 8, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA Predpisana strokovna izobrazba pridobljena po študijskih programih ustrezne smeri za pridobitev izobrazbe II. stopnje (magistrski ali enov...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN   NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB - SAMOSTOJNA OPRAVILA ...

. analista financiero/analista financieraFINANČNIK VII/2-II V ODDELKU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVU - M/Ž. FINANČNI ANALITIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ZBIRANJE, UREJANJE TER PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZE O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV, -OBRAČUNAVANJE DAVKOV, -SODELOVANJE S SEKTORJI IN SLUŽBAMI PRI PRIPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA TER PRIP...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC S PODROČJA DELA ODDELKA V ODDELKU ZA PROSTOR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, -SKRBI ZA KOORDINACIJO INVESTICIJ IN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z DRŽAVNIMI IN REGIONALNIMI INSTI...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE ŽIVIL, IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKEGA REŽIMA, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PRIPRAVO PREHRANE IN TRANSPORT DO RAZDELITVE, ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSOD DELOVN...

STROJNIK TGM - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE, STROJNI IZKOPI, ODKRIVANJE ZEMLJSKIH IN DRUGIH MATERIALOV, RUŠENJE, PLANIRANJE, NASUTJE, RAVNANJE IN UTRJEVANJE ZEMLJIŠČ., NPK usposobljenost strojnik TGM, dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosGOSPODINJEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRANJE PERILA, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, kandidati naj na vlogi navedejo številko prijave kandidati naj k vlogi priložijo potrdilo da niso bili kaznovani in potrdilo, da niso v kazenskem postopku,

ZIDAR I - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 23.12.2021, polni delovni čas, 40, ZIDANJE Z OPEKO IN DRUGIMI GRADBENIMI MATERIALI/ OBZIDAVANJE ELEMENTOV/ IZDELAVA GROBIH IN FINIH OMETOV/ IZDELOVANJE CEMENTNIH PREVLEK/ IZDELOVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH KANALIZACIJ, POLAGANJE IN OBLAGANJE Z RA...

VZGOJITELJ/ICA PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNICA VZGOJITELJICE - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 30.11.2021, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ VZGOJITELJICI PRI IZVAJANJU KURIKULUMA TER VARSTVU IN NEGI OTROK, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI,

GRADBENI DELAVEC I - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 23.12.2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE GRADBENIH DEL PO NALOGU PREDPOSTAVLJENIH, UPOŠTEVANJE VSEH PREDPISANIH UKREPOV IZ IZJAVE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, sposobnost dela v timu, dopoldan

VODJA PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 23.12.2021, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PROJEKTA IN TEHNIČNEGA, FINANČNEGA IN ČASOVNEGA PLANA IZGRADNJE OBJEKTA V SKLADU S PROJEKTNO DOKUMENTACIJO, STANDARDI GRADBENE STROKE IN GRADBENO POGODBO, ORGANIZIRANJE VSEH POTR...

TESAR I - M/Ž. TESAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 23.12.2021, polni delovni čas, 40, IZVEDBA RAZNIH OPAŽNIH DEL/ POSTAVLJANJE, PODPIRANJE, FIKSIRANJE IN PODIRANJE OPAŽEV/ POSTAVLJANJE IN DEMONTAŽA FASADNIH IN LOVILNIH ODROV/ IZDELOVANJE LESENIH KONSTRUKCIJ/ PILOTIRANJE, POSTAVLJANJE ZAGATNIH STEN ZA...

Más empleos: << · < · 3 · >>