en Español in English auf Deutsch en Français ...

169 ofertas de trabajo encontradas en Bulgaria:

Página: 2

Ver las ofertas de trabajo en Bulgaria agrupadas por profesión:

 

 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Да осигури безаварийна работа и оптимални условия на експлоатация на абонатна станция и парна инсталация. Да осигури спазване на технологичните изисквания при... АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - Митница Столична Държавна агенция.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: - Тегли и пакетира готовата продукция ; - Следи за пукнатини и дефектни парчета, както и за наличие на други отклонения , за което уведомява технолога; - Грижи се за... ДИМИТЪР МАДЖАРОВ - 2 ЕООД.
 • . Cartógrafos y agrimensores: Осъществява техническите и административни дейности по реализиране на устройствените схеми и планове, застрояването на поземлените имоти и всички дейности по... ОБЩИНА СВОГЕ община.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos: Сглобяване на детайли и компоненти за средно и ниско напрежение;Работа с машини и инструменти.Спазване на метода и последователността на работа.Подреждане на... АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: •Подпомагане работата на складовете и производството; • Извършване на ръчни товаро-разтоварни и преносни дейности; • Подреждане на кашони с готов продукт; •... МЕКСОН ООД.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocas: Следи спазването на технологичния режим и параметрите, осигурява обработването на продукцията в съответствие с инструкциите за работа, води необходимата документация СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Operadores de máquinas de vapor y calderas: Срок за подаване на документи до 13.10.2017г. ; да имат свидетелство за работа с водогрейни котли и течно гориво. Работно време на 8 часа две смени. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" Училище.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Изпълнява всички операции, свързани със замесване на тестото при спазване на технологичните и хигиенни изисквания при производството на хляба; пресява старателно... СТРАТОС ЕООД.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: Изготвяне на ведомости за заплати, изготвяне на форма 76 за присъствени и неприсъствени дни, приемане, обработване и съхраняване на всички документи съгласно нормативната... ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Обслужване на клиенти, работа с касов апарат, зареждане на магазина със стока, почистване и подреждане на магазина. Двусменен режим на работа, първа смяна от 06.30ч.... "КЪЦИ И СИНОВЕ" ООД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: - Работа на каса и ПОС терминал; - Сортиране и аранжиране на стоките в търговската зала и складовите помещения; - Предлага цялата гама продукти на магазина; - Следене... Биософ България ООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Дейността на длъжността „Главен експерт” в отдел „Финанси и счетоводство” в дирекция “Финансово-счетоводни дейности” в Агенцията по заетостта е в областта... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Извършва манипулации по пускане, спиране и превключване на основни и спомагателни съоръжения - по механичен и по електронен път,открива неизправности и участва... СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Operadores de máquinas de vapor y calderas: Отговаря за състоянието на действащите правила, норми и инструкции по монтажа, експлоатацията, ремонта и обслужването на парни и газови котли.Отговаря за безопасността... СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Operadores de incineradores, instalaciones de tratamiento de agua y afines: Контролира спазването на оптимален технологичен режим за работа с оборудването на пречиствателната станция.Спазва инструкции за обслужване на технологичния... СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ ЕАД.
 • . Cocineros: Организира и ръководи производствената дейност в кухнята. Спазва утвърдената технология при производството на готварска продукция, съгласно "Сборник - рецепти"за... ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА 121" Детска градина.
 • . Contables: Организира, контролира, и отговаря за финансово-счетоводната дейност на училището, отговаря и следи за своемвременно отчитане на паричните средства и отразяване... ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА" Училище.
 • . Especialistas en políticas de administración: „Главен експерт” в отдел „Управление на човешките ресурси” в дирекция “Човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенцията по заетостта . Създаване на условия... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Извършва всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в работните и битовите помещения, дворните места, фасадите и оградите на сградите. МОСТ МЕДИА ЕООД.
 • . Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido y limpieza de tejidos: Бояджия на трикотажни платове Зарежда машините с формираната партида плат Разчита и изпълнява технологиите на всички процеси в багрилен участък. НАТАЛИЯ АД.
 • . Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes: Сключване на договори с лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ;приемане и обработване на отчетените документи за изплащане на извършената... РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЛОВДИВ поделение.
 • . Electricistas de obras y afines: Задължения и отговорности: - Измерва основни величини и параметри. - Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на съоръжения и инсталации. - Упражнява контрол за състоянието... ЛЮДАЛ ФРИКШЪН ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Реализиране на програми и мерки за заетост и обучение, трудово посредничество, реализация на ОП РЧР и админист. обслужване на граждани - ДБТ Поморие АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в определените помещения - почиства, проветрява, подрежда стаите, санитарните възли, балконите, коридорите. Подменя постелъчния инвентар, пердета,... ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Отговорност за качеството на извършените услуги и за рекламации на клиенти.Отговорност за установена липса на стоки,материална отговорност във връзка с опазването... ЛЛС ОЙЛ и ГАЗ ЕООД.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Да управлява пътно-строителна машина - багер; да извършва техническо обслужване на машината; да извършва ремонт при повреди и аварии; да знае особеностите, предназначението... ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: Участва във внедряването на нови технологии , оборудване и инструменти. Анализира произхода на суровини и материали. Следи за качеството на продукцията. НИКО ООД.
 • . Veterinarios: Осъществява контрол по своемеременно доставяне на медикаменти и на тяхното компетентно разходване; участва в осигуряването на необходимите зооветеринарни изисквания... ОБЩИНА ВАРНА община.
 • . Supervisores de industrias manufactureras: Ръководи дейността на смяната, съгласно дадените му указания и извършва работи, определени от съответните инструкции, наредби и предписания. ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД.
 • . Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos: Разчитане на конструктивната и технологичната документация, монтаж на готова продукция в съответствие с технологичните и качествените изисквания. СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД.