Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

133 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • : Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) izsludina atklatu konkursu uz ieredna amatu - vecakais eksperts Sabiedribas veselibas departamenta Starpnozaru sadarbibas nodala (uz ieredna prombutnes laiku).  Galvenie pienakumi: - izstradat normativos aktus un politikas planošanas... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • : Nacionalais veselibas dienests (reg.Nr.90009649337) izsludina konkursu uz vecaka/-s eksperta/-tes   amatu Ambulatoro pakalpojumu nodala (uz noteiktu laiku) Galvenie amata pienakumi: - planot valsts organizetam skriningam paklauto iedzivotaju grupu uzaicinašanu uz profilaktiskajiem... Nacionalais veselibas dienests.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • : ?Valsts izglitibas attistibas agenturaizsludina atklatu konkursu uzZinatnes, petniecibas un inovaciju politikas atbalsta departamentaPetniecibas starptautisko programmu nodalas vecaka eksperta (darbinieka) amatu(uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Nodrošinat zinatniski petniecisko projektu... Valsts izglitibas attistibas agentura.
 • :   Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu –Darba tirgus politikas departamenta projekta “Atbalsts socialajai uznemejdarbibai” projekta istenošanas vecaka eksperta amata vietu (uz noteiktu laiku lidz 2022. gada 31. decembrim) Mes piedavajam:-    radošu,... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • : Izstradat projekta priekšlikumus; organizet un vadit projekta komandu; veidot projekta organizaciju; noteikt projekta dalibnieku lomas, izveleties projekta organizacijas formu, veidot projekta komandas dalibnieku komunikacijas strukturu . Kontaktinformacija:e-pasts: corde#corde.lv; talr.nr.:20272772 Uralkali Trading, SIA.
 • : Valsts tehniskas uzraudzibas agentura izsludina konkursu uz šadu amatu:inspektors (uz noteiktu laiku, trim gadiem, ar perspektivu noslegt darba ligumu uz nenoteiktu laiku, darba vieta Limbaži) Prasibas amata pretendentiem:•    augstaka izglitiba•    profesionala pieredze mehanizacija... VALSTS TEHNISKAS UZRAUDZIBAS AGENTURA.
 • : Darba vieta: Broceni, Liepnieku iela 10, Broceni Prasibas kandidatiem: tehniska izglitiba; labas anglu un krievu valodas zinašanas; labas komunikacijas prasmes. Piedavajam: iespeju pilnveidot profesionalo pieredzi; iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu; draudzigu kolektivu. Reserv Inc, SIA.
 • : Jelgavas pilsetas pašvaldiba izsludina konkursu par datu aizsardzibas specialista (fiziska vai juridiska persona), turpmak – DAS piesaisti, uz nenoteiktu laiku: Galvenie pienakumi: -  informet un konsultet Jelgavas pilsetas pašvaldibas administraciju un pašvaldibas iestades par pienakumiem... JELGAVAS PILSETAS DOME.
 • : Riebinu novada dome aicina pieteikties uz vakanto  bibliotekas vaditaja Gailišu biblioteka  amatu uz pusslodzi   Prasibas pretendentiem (-em): Augstaka vai videja izglitiba; Labas datorprasmes; Valsts valodas zinašanas augstakaja limeni; Augsta atbildibas izjuta, precizitate,... RIEBINU NOVADA DOME.
 • : Nodoklu analizes departamenta Nodoklu politikas strategijas nodalas vecakais eksperts/-e (uz noteiktu laiku)   Nodoklu analizes departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina valsts nodoklu politikas attistibas strategijas izstradi, ka ari veic nodoklu politikas ietekmes izvertešanu... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Marketinga projektu vadišana no idejas lidz rezultatam. Komunikacija ar esošajiem un potencialajiem klientiem Jaunu klientu piesaiste  Iedzilinašanas partneru produktos un pakalpojumos,  Informacijas meklešana, apstrade Daliba video, socialo tiklu un cita satura veidošana ... AdapT To, SIA.
 • : Galvenie amata pienakumi: ·     sagatavot rekomendacijas, ieteikumus un metodiskos materialus veselibas aprupes iestadem pacientu drošibas un veselibasaprupes kvalitates pilnveidošanai, balstoties uz labo prakšu un starptautiskas pieredzes izpeti; ·     sadarboties ar Veselibas... Slimibu profilakses un kontroles centrs.
 • : Prasibas: - velama augstaka (nepabeigta austaka) izglitiba; - velama pieredze lidziga amata; - loti labas anglu valodas zinašanas, citu valodu zinašanas tiks uzskatitas par priekšrocibu; - labas komunikacijas prasmes; - labas datorzinašanas; - prasme veidot un novadit prezentacijas;... ONE STOP, SIA.
 • : izvertet Pasaules Antidopinga agenturas izstradato Antidopinga kodeksu, starptautiskos standartus, tehniskos dokumentusun vadlinijas, un sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozijumiem Latvijas Republikas normativajos aktos; nodrošinat Antidopinga nodalas (turpmak – Nodala)... Valsts sporta medicinas centrs.
 • : Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura ( Reg. Nr. 90002065000)  konkursa kartiba aicina darba EKSPERTU/-I Geodezijas un kartografijas departamenta Geodezijas nodalas Geodezisko datu analizes un ekspertižu dala (uz nenoteiktu laiku) Galvenie amata pienakumi : veikt Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura.
 • : Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta/-es amatu Prasibas pretendentiem/-em: - augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba tiesibu zinatne - zinašanas lietu tiesibas, komerctiesibas... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) aicina pieteikties pretendentus Kvalitates novertešanas departamenta parvaldes vecaka/-s referenta/-es amatam uz nenoteiktu laiku (tris vakances).   Amata pienakumi •    izskatit iesniegumus un sagatavot sarakstes dokumentu... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • : Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) izsludina atklatu konkursu uz Licencešanas un registru departamenta parvaldes vecaka/-as referenta/-es (darbinieka) amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie amata pienakumi: –    peiedalities sabiedribas informešanas pasakumu... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • : 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: datorprogrammešana1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Marijas iela 1-3, Riga, LV-1050 2. Prasibas:2.1. darba pieredze lidzigaja amata ne mazak par 3 gadiem;2.2. Augstaka izglitiba;2.3. Padzilinatas zinašanas uznemumu timekla... OnTarget Labs, Inc., PAR.
 • : ? MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora - valsts civildienesta ieredna amata vietu Vidzemes regionalaja Valsts darba inspekcija:      Darba vieta Sigulda. Valsts darba inspekcija piedava: -draudzigu kolektivu, -interesantu un dinamisku darbu; -iespeju dot savu... 'VALSTS DARBA INSPEKCIJA'.
 • : Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu –Eiropas Savienibas strukturfondu departamenta projekta vaditajs (uz noteiktu laiku) Labklajibas ministrija piedava: -    atbildigu un interesantu darbu profesionala un draudziga kolektiva; -    iespeju... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu:parvaldes referents /eJuridiska un iepirkumu nodrošinajuma departamentaPrecu un pakalpojumu ligumu un iepirkumu nodala uz nenoteiktu laiku Galvenie darba pienakumi: Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Organizet iestades apsaimniekošana nodoto meža un zemju ipašumu apsaimniekošanu un finanšu resursu piesaisti Organizet un veikt datu ievadišanu datubazes Organizet zemes nomas ligumu noslegšanu Koordinet iestades projektu ievieš, parraudzit un vadit apstiprinato projektu istenošanu... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • :      Stopinu novada Buvvalde aicina darba uz vakanto vides aizsardzibas specialista amata vietu (vakance uz nenoteiktu laiku) (profesiju klasifikators – vides parvaldibas specialists 242231) darba vieta noteikta Stopinu novada Buvvalde, Instituta iela 1, Ulbroka, Stopinu novads. Galvenie... Stopinu novada dome.
 • : Cesu novada pašvaldiba aicina darba uz parmainam un attistibu verstu projektu vaditaju             Mes meklejam radošu, pozitivu, patstavigu, merktiecigu un komunikablu projektu vaditaju, kurš vai kura ir versts uz rezultatu sasniegšanu un spej atri apgut jauno.            ... Cesu novada pašvaldiba.
 • : SIA “SANTEHKOMPLEKTS” (vienotais reg. Nr. 50003256391, juridiska adrese Riga, Biekensalas iela 21, LV-1004) ludz registret un ievietot Nodarbinatibas valsts agenturas interneta majas lapa vienu PROJEKTA VADITAJS (Profesiju klasifikatora profesijas kods – 2422 01) darba vakanci ar sekojošam... SANTEHKOMPLEKTS, SIA.
 • : Lemumu, atlauju, atzinumu un saskanojumu dabas aizsardzibas, ietekmes uz vidi novertejuma un teritorijas planošanas joma regulejošajos normativajos aktos noteiktaja kompetence Darbibu un pasakumu ietekmes izvertešana uz aizsargajamam teritorijam, ipaši aizsargajamam sugam un biotopiem,... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : SIA „AMPLEXOR Latvia” dibinats 2003. gada, tas ietilpst „AMPLEXOR International” grupa un ir septitais lielakais valodas pakalpojumu sniedzejs pasaule. Šobrid, lidz ar darbibas paplašinasanos meklejam jaunu kolegi. Galvenie valodu koordinatora pienakumi: AMPLEXOR Latvia, SIA.
 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : SIA „AMPLEXOR Latvia” dibinats 2003. gada, tas ietilpst „AMPLEXOR International” grupa un ir septitais lielakais valodas pakalpojumu sniedzejs pasaule. Šobrid, lidz ar darbibas paplašinasanos meklejam jaunu kolegi. Galvenie valodu koordinatora pienakumi: AMPLEXOR Latvia, SIA.