Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

92 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) irZemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organizeun veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontrolesfunkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu policijas parvaldes Administrativas vadibas dalas galvena/-as specialista/-es ieredna amatu(uz nenoteiktu laiku)Finanšu policijas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) pamatdarbibas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • : Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • : Valsts vides dienesta Lielrigas regionala vides parvalde, reg.Nr.90000017078,izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu -Atlauju dalas Tehnisko noteikumu un vides informacijas sektora vecakais eksperts (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: -    atbilstiba Valsts... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) irZemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organizeun veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontrolesfunkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • : Projektu vaditajs/-a Administrativas parvaldes Informacijas vadibas nodala Galvenie amata pienakumi: •    Piedalities Rigas domes Vienotas informacijas sistemas lietojumprogrammu izstrades projektos, organizet to ieviešanu, testešanu, nodrošinot izmainu un papildinajumu prasibu vakšanu... 'RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS'.
 • : MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : MES PIEDAVAJAM - profesijas kods 242209 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 5 gadiem-    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242209-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz noteiktu laiku uz 4 gadiem -    stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 1052 euro lidz 1382 euro)-    profesionalo prasmju pilnveidošanas iespejas-    darba vietu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • : Izskatit  personu iesniegumus un sagatavot lemumu projektus par kompensaciju pieškiršanu par saimnieciskas darbibas ierobežojumiem ipaši aizsargajamas dabas teritorijas (IADT)Izskatit  personu iesniegumus un sagatavot lemumu projektus par sugu un biotopu aizsardzibas jomas eksperta sertifikata... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Veselibas ministrija (reg. Nr. 90001474921, www.vm.gov.lv) ir vadoša valsts parvaldes iestade veselibas nozare, kuras galvenais uzdevums ir izstradat un istenot valsts politiku sabiedribas veselibas nodrošinašanai vesela vide. Aicinam pieteikties uz vakanto valsts civildienesta ieredna... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Ropažu novada pašvaldiba  izsludina konkursu uz projektu vaditaja amatu Ko mes piedavajam?  Aizraujošu darbu, istenojot Ropažu novada attistibas strategiju un kopigi realizejot pašvaldibas ambicijas klut par labako novadu Rigas planošanas regiona; Iespeju lidzdarboties... Ropažu novada pašvaldiba.
 • : Projektu organizešana un realizacija; Jaunu klientu piesaiste un sadarbibas veidošana (Turcija, Azerbaidžana, Ukraina) Piedavajumu sagatavošana un ligumu slegšana; Sadarbibas partneru vizišu planošana un organizešana, kontaktu uzturešana. CV sutit uz e-pastu: akkordriga#gmail.com VRM-16, SIA.
 • : Eksperts darbam ar gultnu produkcijas piegadatajiem Pienakumi -    gultnu produkcijas komplektejošo rasejumu analize, korekcija un saskanošana;-    kvalitates sistemas , ražošanas tehnologisko procesu, piegadataja ražošanas lidzeklu stavokla audits, produkcijas piegadataju novertešana;... BBC-R, SIA.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJAizsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta amatu (uz noteiktu laiku) Aizsardzibas planošanas un analizes departamenta Aizsardzibas planošanas nodala, piedavajot: -    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde;-    iespeju paplašinat zinašanas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • : Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)aicina darbaLAUKSAIMNIECIBAS UN LAUKU ATTISTIBAS DEPARTAMENTALAUKSAIMNIECIBAS UN MEŽSAIMNIECIBAS DALASVECAKO REFERENTU/-I (ieredna amats uz nenoteiktu laiku) Lauksaimniecibas un mežsaimniecibas dalas komanda, kuras galvenie... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Projekta VADITAJS/ DIREKTORS 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: tirdznieciba/marketings1.2. pienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.4611.3. darba vieta – Aviacijas iela 18, Jelgava, LV-30042. Prasibas:2.1. augstaka izglitiba menedžmenta vai lidzigaja specialitate;2.2. darba pieredze lidzigaja... Chocolette Confectionary, SIA.
 • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuparvaldes referents/eMateriatehnisko lidzeklu departamentaTehnisko specifikaciju izstrades un kvalitates kontroles nodala (vakance uz nenoteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    izstradat... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla - sabiedriskais darbs - izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto inspektora - valsts civildienesta ieredna amata vietu uz nenoteiktu laikuVidzemes regionalaja Valsts darba inspekcija.                                                     Darba vieta Sigulda.... 'VALSTS DARBA INSPEKCIJA'.
 • : Aicinam darba projektu vaditaju (profesijas kods: 2422 01) darba pienakumu veikšanai filipiniešu valoda. Darba pienakumi ir saistiti ar Filipinu tirgus izpeti un apguvi. Darba pienakumi: 1.    Piedalities uznemuma attistibas strategijas veidošana;2.    Nodrošinat projektu vadišanu... Best4Sport Production, SIA.
 • : Partikas un veterinarais dienests izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu – Robežkontroles departamenta kontroles punkta “Riga” inspektors fitosanitaras uzraudzibas joma (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) (darba vieta: KP “Riga”, Uriekstes iela 16, Riga) Nepieciešamas profesionalas... 'PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS'.
 • : Energetikas departamenta vecako ekspertu/-i siltumenergijas un kogeneracijas jautajumos uz noteiktu laiku,kas gatavs/-a uznemties atbildibu par siltumenergijas un kogeneracijas nozares regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus.Pienakumi-    veikt siltumenergijas un kogeneracijas... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
 • : Energetikas departamenta Tirgus uzraudzibas nodalas vecako ekspertu/-i,kas gatavs/-a uznemties atbildibu par energetikas sektora regulešanu, patik izvirzit merkus un sasniegt rezultatus, un ir velme ar savu darbu publiskaja parvalde stradat sabiedribas labaPienakumi-    gazes un elektroenergijas... 'SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULEŠANAS KOMISIJA'.
 • : “Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Lauku atbalsta dienests (Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv) aicina darba LIELRIGAS REGIONALAS LAUKSAIMNIECIBAS PARVALDES KONTROLES UN UZRAUDZIBAS DALAS VECAKO INSPEKTORU/-I  (ieredna amats uz nenoteiktu laiku) Kontroles un uzraudzibas dalas komanda, kuras galvenie uzdevumi ir veikt... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakantoES fondu projektu departamentaESF projekta “Jauniešu garantijas” Nr. 7.2.1.1/15/1/001Vecaka eksperta /-es amatu(1 amata vieta uz noteiktu laiku, projekta norises laiku) Prasibas pretendentiem: 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
 • : Ja uzruna veselibas veicinašanas, slimibu profilakses jautajumi un ir velme iegut vertigu pieredzi vadošaja valsts parvaldes iestade veselibas nozare, aicinam pieteikties uz darbinieka amatu- VECAKAIS REFERENTS/-E Resursu vadibas departamenta Projektu vadibas nodala uz darbibas programmas... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • : Latvijas Tirdzniecibas un rupniecibas kamera (LTRK) izsludina konkursu uz eksperta / -es vietu Arejas tirdzniecibas dokumentu nodala (Riga) Darba pienakumi: -    izsniegt precu izcelsmes sertifikatus;-    konsultet uznemumus par precu izcelsmes jautajumiem; -    kontrolet uznemumu... Latvijas Tirdzniecibas un rupniecibas kamera, BDR.
 • : RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS izsludina konkursu uz amata vietu: Projektu vaditajs/-a - jurists/-e Rigas domes Ipašuma departamenta Buvju sakartošanas parvaldes Juridiskaja nodala (vakance uz nenoteiktu laiku) Amata merkis:Nodrošinat administrativo aktu sagatavošanu un to izpildes kontroli,... 'RIGAS DOMES IPAŠUMA DEPARTAMENTS'.