Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

57 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • VECAKAIS REFERENTS. AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vakantajam amata vietam Militari publisko attiecibu departamentaMes piedavajam:•    iespeju veikt atbildigu, radošu un interesantu darbu valsts parvalde;•    iespeju paplašinat zinašanas un profesionalas iemanas;•    iespeju... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • VECAKAIS INSPEKTORS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eir pas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibu?Musu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • PROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    divus ieredna amatus uz noteiktu laiku uz 4 gadiem -    stabilu atalgojumu... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eir pas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibu?Musu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • PROBACIJAS SPECIALISTS. Valsts probacijas dienests, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba un socialas uzvedibas... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • AREJO SAKARU ORGANIZATORS. SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus –profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
 • VECAKAIS REFERENTS. Studiju un zinatnes administracija ir izglitibas un zinatnes ministra padotiba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno vienotu studentu kreditešanas politiku valsti un nodrošina studiju un studejošo kreditešanas sistemas darbibu un attistibu. Studiju un zinatnes administracija... Studiju un Zinatnes administracija.
 • PROJEKTA VADITAJS. •Koordinet Buvvaldes lidzdalibu Rigas e - parvaldes un buvniecibas procesu elektronizacijas joma.•Apmacit un konsultet Buvvaldes darbiniekus darbam ar informacijas sistemam, aplikacijam, programmaturu, e-pakalpojumiem.•Organizet vienotas informacijas un datu apmainas vides izveidi starp... Rigas pilsetas buvvalde.
 • PROJEKTA KOORDINATORS. Daugavpils Buvniecibas tehnikums aicina darba projektu koordinatoru (profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 2422 02). Galvenie darba pienakumi : Eiropas Savienibas fondu finanseto projektu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana, projektu ieviešana, projektu norises... DAUGAVPILS BUVNIECIBAS TEHNIKUMS, PROFESIONALAS IZ.
 • VECAKAIS REFERENTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eiropas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibuFinanšu ministrijas komanda nepieciešams energisks,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • GALVENAIS SPECIALISTS STARPTAUTISKAS SADARBIBAS JAUTAJUMOS. KONSOLIT, SIA aicina darba GALVENO SPECIALISTU STARPTAUTISKAS SADARBIBAS JAUTAJUMOS Izglitiba: Augstaka izglitiba starptautiskas sadarbibas jautajumos ar specializaciju afrikas un azijas tirgus. velamas svešvalodu zinašanas (anglu, krievu, arabu) CV un motivacijas vestuli ludzam... KONSOLIT, SIA.
 • VECAKAIS EKSPERTS.    MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242209-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu viena no šadam departamenta nodalam: Publiskas parvaldes attistibas projektu nodala, Sabiedribas attistibas projektu nodala,... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • PROJEKTA VADITAJS.   MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201-    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu viena no šadam departamenta nodalam: Publiskas parvaldes attistibas projektu nodala, Sabiedribas attistibas projektu nodala,... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • PROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu musdieniga iestade un profesionala komanda-    amatu uz ieredna prombutnes laiku -    stabilu atalgojumu (bruto darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs ir atbildigs par lielako dalu nepartikas precu uzraudzibu Latvija, lai nodrošinatu, ka tikai drošas un prasibam atbilstošas preces nonak pateretaju un profesionalu rokas. Lai istenotu šis funkcijas, Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs (reg. Nr.... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • PROJEKTA VADITAJS. SIA ’’Biznesa augstskola Turiba’’ aicina darba Projekta vaditaju Galvenie darba pienakumi: ?    arvalstu studentu pieteikumu dokumentacijas kartošana?    potencialo arvalstu studentu intervešana?    veikt lietvedibas procesus?    piedališanas izglitibas izstades... BIZNESA AUGSTSKOLA TURIBA SIA.
 • EKSPERTS. Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta/-es amatu Prasibas pretendentiem/-em: - augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba tiesibu zinatne- velama amatam atbilstoša profesionala... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • GALVENAIS SPECIALISTS STARPTAUTISKAS SADARBIBAS JAUTAJUMOS. Valmieras pilsetas pašvaldiba aicina pieteikties uz GALVENAIS PROJEKTU VADITAJS STARPTAUTISKAS SADARBIBAS JAUTAJUMOS amatu uz nenoteiktu laiku. Galvenie darba pienakumi: izstradat Pašvaldibas poziciju ES fondu vadibas jautajumos, t.sk. ES fondu 2014.-2020.gada planošanas perioda... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Finanšu ministrija ir vadoša valsts parvaldes iestade finanšu nozare. Ministrija veido valsts nodoklu politiku, izstrada gadskartejo valsts budžetu, vada Eiropas Savienibas strukturfondus, ka ari uzrauga valsts makroekonomisko attistibuMusu vertibas ir atbildiba, sadarbiba, profesionalitate... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • VECAKAIS REFERENTS. Kulturas ministrija izsludina atklatu konkursu uz Budžeta nodalas vecaka referenta ieredna amata vietu uz nenoteiktu laiku.Galvenie pienakumi: -    piedalities budžeta pieprasijumu, finansešanas planu projektu un ienemumu un izdevumu tamju sagatavošana budžeta programma “Kulturas... 'LR KULTURAS MINISTRIJA'.
 • BUVINSPEKTORS. •kontrolet buvniecibas procesa tiesiskumu atbilstoši speka esošajiem normativajiem aktiem; •kontrolet buvdarbu kontroli Rigas pilsetas administrativaja teritorija;•kontrolet ekspluatacija pienemtas buves drošumu;•pienemt buves ekspluatacija, novertejot buves gatavibu ekspluatacijai,... Rigas pilsetas buvvalde.
 • REFERENTS. Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietuparvaldes referents /-e (apsaimniekošanas joma)(vakance uz noteiktu laiku) Visparejie darba pienakumi: •    iepirkumu plana apsaimniekošanas joma izstrade •    tehnisko... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • PROJEKTA VADITAJS. Aicinam darba   PROJEKTU VADITAJU Klientu apkalpošanas attistibas dala Uzticesim Tev: •    Vadit projektus efektivu un automatizetu klientu attiecibu parvaldibas procesu nodrošinašanai;•    Izvirzit merkus, sagatavot projektu dokumentaciju, noteikt prioritates, nodrošinat... Latvenergo, AS.
 • VECAKAIS REFERENTS. Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzPlanošanas un organizacijas departamenta Nodrošinajuma nodalas vecaka referenta amatu uz noteiktu laiku Galvenie amata pienakumi: -    kontrolet attaisnojuma dokumentu iesniegšanas terminus un to kvalitati; -    instruet... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • VECAKAIS INSPEKTORS. Valsts Vides dienestsa(reg.Nr.90000017078) Jelgavas regionala vides parvalde izsludina konkursu uz vakanto ieredna amatu - Kontroles dalas Piesarnojuma kontroles sektora vecakais inspektors(viena amata vieta – uz nenoteiktu laiku, darba vieta - Jelgava) Prasibas pretendentiem/-em:... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • VECAKAIS EKSPERTS. Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzFinanšu departamenta vecaka eksperta ieredna amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Nodrošinat Izglitibas un zinatnes ministrijas budžeta planošanu un izpildi valsts budžeta resora “15. Izglitibas... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
 • EKSPERTS. Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Juridiska departamenta Valsts aktivu parvaldes un atsavinašanas nodalas eksperta/-es amatu Prasibas pretendentiem/-em: - atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam - augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • PROJEKTA VADITAJS.  MES PIEDAVAJAM – profesijas kods 242201 -    iegut lielisku darba pieredzi un iespeju lidzdarboties valstiski svarigu projektu ieviešanas procesa-    darbu viena no šadam departamenta nodalam: Inovaciju nodala vai Uznemejdarbibas nodala-    ieredna amatu uz noteiktu laiku... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • PROJEKTA KOORDINATORS. Veselibas ministrija (reg.Nr.90001474921), www.vm.gov.lv) izsludina atklatu konkursu un ieredna amatu - PROJEKTA KOORDINATORS Resursu vadibas departamenta Projektu vadibas nodala (uz ieredna prombutnes laiku) Amata merkis - planot, uzraudzit un koordinet programmas  "Izaugsme un nodarbinatiba"9.2.6.... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELIBAS MINISTRIJA'.
 • VECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr. 90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
 • VECAKAIS REFERENTS. Lauku atbalsta dienests(Reg.Nr.90000794228; www.lad.gov.lv)Lauku atbalsta dienests ir atbildigs par vienotu valsts un Eiropas Savienibas atbalsta politikas istenošanu Latvija. Veicot ikdienas uzdevumus butiska loma tiek pieškirta vertibam – attistibai, kompetencei, objektivitatei un klientu... 'LAUKU ATBALSTA DIENESTS'.
Más resultados: 1 · >>