Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Letonia.

 • : Vecakais eksperts/te (uz noteiktu laiku) Eiropas Savienibas fondu vadibas un kontroles departaments Eiropas Savienibas fondu ieviešanas vadibas nodala Eiropas Savienibas fondu vadibas un kontroles departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina Eiropas Sociala fonda, Eiropas Regionala attistibas... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Vecakais eksperts/te (uz noteiktu laiku) Eiropas Savienibas fondu uzraudzibas departamenta Uznemejdarbibas un inovaciju uzraudzibas nodalaEiropas Savienibas fondu uzraudzibas departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina ES fondu lidzeklu finanšu investiciju merku un prognožu izpildes,... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : AS “Latvenergo” ir pieredzes bagatakais elektroenergijas ražošanas un tirdzniecibas uznemums Baltijas valstis, kas gan Latvija, gan kaiminvalstis ir parstavets ar elektroenergijas tirdzniecibas zimolu “Elektrum”.Aicina darba - PROJEKTA VADITAJU 242201 Korporativas strategijas funkcija... Latvenergo, AS.
 • : Buvniecibas valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz šadu amatu:Metodiskas vadibas un informacijas parvaldibas departamenta Buvniecibas informacijas sistemu nodalas projekta koordinators (viena amata vieta uz projekta laiku) Ja Tava pieredze informacijas sistemu attistiba palidzes... Buvniecibas valsts kontroles birojs.
 • : Tulkošanas birojs „Meriti” ir dibinats 2007. gada un sadarbojas ar tulkošanas agenturam un gala klientiem Latvija un citas pasaules valstis. „Meriti” aicina pievienoties savai komandai pilnas slodzes darba TULKOŠANAS PROJEKTU VADITAJU darbam ar esošajiem un potencialajiem... MERITI, SIA.
 • : Aicinam darba projektu vaditaju uz nepilnu darba dienu (39 stundas nedela) Darba pienakumi: - Daliba informacijas sistemu izstradašanas un ieviešanas projektos, ka projektu vaditajs- Projekta administrativa vadiba (termini, resursi, riski, rezultati)- Projekta plana izveidošana, ta integritates... BRONT, SIA.
 • : Darbam kompanija vajadzigs projektu vaditajs , kurš ir tieši atbildigs par projekta merku sasniegšanu pasutitaja apstiprinata budžeta un terminu ietvaros. Pienakumi: Veikt projektu vadibu (planošana, izpildes organizacija, kontrole). Saistito ar ligumu izpildišanu risku monitorings,... DATA LOGISTIC, SIA.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem, Tev ir augstaka tehniska izglitiba un Tu velies veidot karjeru valsts parvalde – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru!Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs ir atbildigs par lietošana esošo bistamo iekartu (lifti, kravas celtni, pacelaji,... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem un velies nodarboties ar pateretaju tiesibu jautajumiem komerprakses, reklamas un elektroniskas komercijas joma – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru! Lai pilnveidotu un uzlabotu pateretaju tiesibas reglamentejošo normativo aktu uzraudzibu... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Rigas domes Pilsetas attistibas departaments (registracijas Nr.90000056484)aicina pieteikties Projektu vadibas parvaldes Projektu nodalas vakancei g alvenais (-a) projektu vaditajs (-a) (uz noteiktu laiku) Galvenie darba pienakumi: nodrošinat atbalstu Pašvaldibas f 'RIGAS DOMES PILSETAS ATTISTIBAS DEPARTAMENTS'.
 • : Satiksmes ministrijaizsludina konkursu uz     Satiksmes ministrijas Tranzita politikas departamentavecaka referenta ( darbinieka) amatu Prasibas pretendentiem: •    akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba; •    darba pieredze starptautiskas sadarbibas... 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • : Satiksmes ministrijaizsludina konkursuuz vakantu ieredna amatu:Sakaru departamenta Sakaru nozares attistibas nodalas vecakais referents uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem: ?    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam; ?    akademiska vai otra li 'LR SATIKSMES MINISTRIJA'.
 • : Labklajibas ministrija izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu –Bernu un gimenes politikas departamenta vecakais eksperts(uz nenoteiktu laiku) Mes piedavajam: -    radošu, daudzveidigu darbu un atsaucigus kolegus; -    darbu valsts iestade ar iespeju iegut daudzpusigu... 'LR LABKLAJIBAS MINISTRIJA'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Valsts probacijas dienests, registracijas Nr.90001625082, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.
 • : Vides parraudzibas valsts birojs izsludina atklatu konkursu uz vecaka eksperta valsts civildienesta ieredna amatu piesarnojuma novertešanas joma (uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam •    akademiska vai... VIDES PARRAUDZIBAS VALSTS BIROJS.
 • : Vecakais eksperts/te (uz noteiktu laiku) Eiropas Savienibas fondu strategijas departamenta Uznemejdarbibas un inovaciju planošanas nodala   Eiropas Savienibas fondu strategijas departaments ir strukturvieniba, kas nodrošina Eiropas Savienibas fondu un citu arvalstu finanšu instrumentu planošanas... 'LR FINANŠU MINISTRIJA'.
 • : Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) izsludina atklatu konkursu uz parvaldes vecaka/-as referenta/-es (darbinieka) amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie amata pienakumi: –    piedalities sabiedribas informešanas pasakumu organizešana –    kartot... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
 • : Valsts robežsardzes Ventspils parvalde izsludina pieteikšanos uz: Valsts robežsardzes Ventspils parvaldes vecakais specialists (parvaldes priekšnieka paligs) (38.amatu saime, III limenis). Galvenie amata pienakumi: -organizet un koordinet Valsts robežsardzes Ventspils parvaldes... 'LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ROBEŽSARDZES VENTSPILS.
 • : Latvijas Republikas ARLIETU MINISTRIJA izsludina konkursu uz vecaka referenta (darbinieka) amata vietu Finanšu politikas departamenta Finanšu analizes un metodologijas nodala uz noteiktu laiku. Pretendentiem/-em tiek izvirzitas šadas prasibas: -    Atbilstiba Diplomatiska un konsulara... LATVIJAS REPUBLIKAS ARLIETU MINISTRIJA.
 • : AAS Piejura SIA aicina darba: Vides parvaldibas specialistu. Piedavajam: Musdienu prasibam atbilstošus darba apstaklus; stabilu atalgojumu, socialas garantijas, darbinieku veselibas apdrošinašanu; draudzigus un uzticamus kolegus. CV sutit uz e-pastu: piejura#tukums.lv... Atkritumu apsaimniekošanas sabiedriba PIEJURA SIA.
 • : Darba pienakumi: Planot projekta izstradi, nodrošinat to uzraudzibu un sekmigu norisi. Aprekinat projektu izmaksas un investicijam nepieciešamos lidzeklus. Sastadit projektu pamatplanus, budžetu un atskaites. Veikt projektu risku analizi. Sastadit projektu dokumentaciju. Ieveto projekta... Plavinu novada dome.
 • : dabas aizsardzibas regulejošajos normativajos aktos paredzeto atlauju un saskanojumu projektu sagatavošana Citu dokumentu un administrativo aktu sagatavošana dabas aizsardzibas joma Sabiedribas informešana un izglitošana dabas aizsardzibas joma Daliba iestades rosinato projektu realizacija.... Dabas aizsardzibas parvalde.
 • : Socialas integracijas valsts agentura aicina darba Ekspertu merka grupas interešuparstavniecibai (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiemintegracija nodarbinatiba un sabiedriba” aktivitašu istenošanai personu ar smagu invaliditati... SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • : Nodrošinat savlaicigu un kvalitativu darbu veikšanu, planot un organizet visus procesus konkreta projekta ietvaros, koordinet darbu ar apakšuznemejiem; Planot projekta izmaksas, izpildes terminus; Sagatavot visu nepieciešamu darbu dokumentaciju, kontrolet izpilddokumentacijas komplektešanu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • : Brocenu novada pašvaldiba izsludina konkursu uz vakanto Brocenu novada buvinspektora amata vietu Brocenu novada buvvalde Prasibas pretendentam: atbilstiba Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par buvinspektoriem” prasibam, taja skaita: - otra limena profesionala... Brocenu novada pašvaldiba.
 • : Rigas domes Labklajibas departaments izsludina Socialas parvaldes Nodarbinatibas, sociala darba un prakses petijumu nodalas galvena specialista – eksperta sociala darba prakses datu analizes jautajumos  amata pretendentu konkursu  Amata merkis: nodrošinat socialas jomas datu... 'RIGAS DOMES LABKLAJIBAS DEPARTAMENTS'.
 • : Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • : Valsts izglitibas satura centrs izsludina konkursu uz Profesionalas izglitibas parbaudijumu nodalas vecaka referenta (ieredna) amatu (divas amata vietas) Prasibas pretendentiem:•    Atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    Augstaka izglitiba vai otra limena... Valsts izglitibas satura centrs.
 • : AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vecaka referenta amatuNodrošinajuma un aizsardzibas investiciju politikas departamenta, piedavajot: •    iespeju veikt atbildigu un interesantu darbu valsts parvalde; •    iespeju paplašinat zinašanas un profesionalas... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • : Valsts probacijas dienests, ir tieslietu ministra parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas isteno valsts politiku kriminalsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu lidzekla – sabiedriskais darbs – izpilde, ka ari probacijas klientu uzraudziba un socialas uzvedibas... 'VALSTS PROBACIJAS DIENESTS'.