Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

  • : Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
  • : SIA “Dzemdibu nams” - ir valsti lielaka un modernaka dzemdibu palidzibas un prenatalas aprupes iestade ar gandriz 70 gadus lielu pieredzi dzemdibu palidzibas un ginekologisko pakalpojumu sniegšanas joma.Lai saviem klientiem, pacientiem nodrošinatu pec iespejas augstakas kvalitates pakalpojumus,... Rigas Dzemdibu nams, SIA.
  • : Klientu apkalpošanas parvaldesvaditaja vietnieku/-ci Siguldas novada pašvaldibas Klientu apkalpošanasparvalde tiek izveidota jauna amata vieta – vaditaja vietniekspašvaldibas pakalpojumu jautajumos . Aicinam sava komanda atbildigu un energisku personibu, kam uzticesim i Siguldas novada pašvaldiba.
  • : SIA “Lielvardes Remte” (uz noteiktu laiku) aicina sava kolektiva Paradu piedzinas dalas vaditaju. Mes piedavajam: pilnas slodzes darbu; intensivu paradu piedzinas darbu stabila uznemuma Lielvarde, sakot ar š.g. novembri; darba pienakumu veikšanai atbilstošus darba apstaklus;... LIELVARDES REMTE, SIA.
  • : GALVENAIS SPECIALISTS Prasibas kandidatam ?    amatam nepieciešama vismaz 2. limena augstaka izglitiba inženierzinatne;?    latviešu valodas zinašanas C limena 2. pakape;?    veselibas stavoklis un psihologiskas ipašibas atbilst Ministru kabineta noteiktajam prasibam... 'LR TIESLIETU MINISTRIJAS IESLODZIJUMA VIETU PARVA.
  • : Mes esam telemarketinga uznemums un apkalpojam citu uznemumu klientus pec B2B modela. Lielu dalu pakalpojumu mes piedavajam krieviski, poliski un angliski runajošiem klientiem. Savu darbibu sakam 2011.gada novembri un patlaban esam izauguši lidz aptuveni 75 cilveku lielam kolektivam. Musu... Binarium, SIA.
  • : 1.    planot, vadit un koordinet strukturvienibas darbibu metallužnu savakšanas, pienemšanas un škirošanas joma, organizet un vadit padota personala darbu šis jomas strukturvieniba; 2.    slegt darijumus ar piegadatajiem, klientiem un citiem uznemumiem; 3.    planot un kontrolet... Akron Baltic, SIA.
  • : Muitas pakalpojumu dala    Ziemelu iela 10, Marupe    Muitas pakalpojumu dalas vaditajsPienakumi un uzdevumi:-    Organizet dalas nepartrauktu funkcionešanu un pastavigi sekot, lai tiktu raditi nepieciešamie nosacijumi tas sekmigai darbibai;-    Veikt darijumu saraksti ar klientiem... Latvijas Pasts,VAS.