Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

89 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Estonia.

 • : Kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltööalane; valdkonda reguleerivate seaduste tundmine ja nendega töötamise oskus; väga hea suhtlemis- ja kirjalik eneseväljendusoskus, täpsus ja kohusetunne; väga hea pingetaluvus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus; hea arvutioskus. Varasem... Pärnu Linnavalitsus.
 • : Sul on vähemalt üheaastane klientide nõustamise kogemus (soovitavalt tööturu või sotsiaaltöö valdkonnas), Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid, oled väga hea suhtleja, tugeva empaatiavõimega ja leidlik lahenduste otsimisel ning kiire õppija, algatusvõimeline... Eesti Töötukassa.
 • : Oled vähemalt kaks aastat nõustanud vähenenud töövõimega inimesi või osutanud neile teenuseid tööturu-, sotsiaal-, haridus- või tervishoiu valdkonnas, Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Juhtumikorraldaja selgitab välja, mis takistab või... Eesti Töötukassa.
 • : Empaatiline, mõistev, sõbralik, töökas. Vajalik on sotsiaaltöö haridus, Täiskasvanud uimastisõltlaste nõustamine, juhtumikorraldus, võlanõustamine, grupitöö, andmete sisestamine arvutisse., Võimalust osaleda TAI koolitustel. Kogemus töös keeruliste kliendi juhtumitega. Väikest... MTÜ Pealinna Abikeskus.
 • : Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte. Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt... Paide Linnavalitsus.
 • : 1. Kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöös; 2. Teadmised lapse arengust, sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest; 3. Teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste süsteemist ning riigi- ja omavalitsussüsteemist; 4. Kogemus asjaajamises ja dokumentide... Hiiumaa Vallavalitsus.
 • : sotsiaaltöö valdkonda puudutavate õigusaktide tundmine; hea suhtlemisoskus, s.h kuulamisoskus; meeskonnatööoskus; konfliktide lahendamise oskus; empaativõime, tasakaalukus, hea pingetaluvus ja kohanemisvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime ja iseseisvus; kasuks tuleb varasem... Sihtasutus Viljandi Haigla.
 • : -Sotsiaalalane nõustamine lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest jms; -Juhtumite dokumenteerimine, sh STAR programmis; -Võrgustikutöö korraldamine; -Korraldab oma valdkonnas abivajajate huvide kaitse ja probleemide lahendamise seadusega ettenähtud viisil ja korras; -Korraldab... Lüganuse Vallavalitsus.
 • : Sotsiaalhoolekandealase töö koordineerimine ja arendamine Kõrgessaare osavallas. Isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele... Hiiumaa Vallavalitsus.
 • : *Sotsiaaltöö kõrgharidus; * alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; * varasem kogemus laste ja peredega töötamisel; * teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst; * hea meeskonnatöö oskus; * baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;... Jõhvi Vallavalitsus.
 • : • sotsiaaltööalane kõrgharidus • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus • väga hea pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime • eetilisus, tolerantsus ja usaldusväärsus • algatusvõime ja loovus , • Võru linna laste hoolekande korraldamine • abivajajate (alaealiste ning... Võru Linnavalitsus.
 • : • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kõrgharidus ning erialane ettevalmistus; • sotsiaal- ja lastekaitse valdkondade töökogemus; • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine; • vähemalt... Rapla Vallavalitsus.
 • : • sotsiaaltööalane kõrgharidus; • eesti keele oskus C1 tasemel; • vene keele oskus suhtlustasandil • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; • väga hea arvuti kasutamise oskus; • stressitaluvus; • usaldusväärsus. Kasuks tuleb • varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas... Lääne-Harju Vallavalitsus.
 • : Sul on vähemalt üheaastane klientide nõustamise kogemus (soovitavalt tööturu või sotsiaaltöö valdkonnas), Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid, oled väga hea suhtleja, tugeva empaatiavõimega ja leidlik lahenduste otsimisel ning kiire õppija, algatusvõimeline... Eesti Töötukassa.
 • : • soovituslikult varasemat erialast töökogemust, Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on lastekaitsealase töö koordineerimine Saaremaa vallas, samuti selles valdkonnas abivajajate nõustamine, taotluste menetlemine, sotisaalteenuste osutamine jm sisuline tegevus. , • motiveerivat... Saaremaa Vallavalitsus.
 • : • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kesk-eri või kõrgharidus (soovitavalt noorsootöö alane); • noorsootöö valdkonna kogemus/ hea tundmine; • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;... Rapla Vallavalitsus.
 • : • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kõrgharidus ning erialane ettevalmistus; • sotsiaalvaldkonna töökogemus; • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine; • vähemalt ühe võõrkeele... Rapla Vallavalitsus.
 • : Oled vähemalt kaks aastat nõustanud vähenenud töövõimega inimesi või osutanud neile teenuseid tööturu-, sotsiaal-, haridus- või tervishoiu valdkonnas, Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Juhtumikorraldaja selgitab välja, mis takistab või... Eesti Töötukassa.
 • : - kõrgharidus sotsiaaltöö erialal või sellele lähedasel erialal; - Eesti kodakondsus; - väga hea suhtlemisoskus erinevate huvigruppidega; - eesti ja vene keele oskus C-1 tasemel; - pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; - meeskonnatöö valmidus; - kandidaadi suhtes ei... Narva Linna Sotsiaalabiamet.
 • : • vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele; • kõrgharidus ning erialane ettevalmistus; • sotsiaalvaldkonna töökogemus; • teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; • kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine; • vähemalt ühe võõrkeele... Rapla Vallavalitsus.
 • : Sotsiaaltööalane kõrgharidus; väga hea eesti ja vene keele oskus kõnes ja kirjas; iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne; hea suhtemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • : Ametikohale ootame kandidaate, kellel on: • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas • vähemalt 3-aastane sotsiaaltöö kogemus • vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele • põhjalikud teadmised lastekaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest... Jõgeva Vallavalitsus.
 • : Kohalike omavalitsusüksuste nõustamine; võrgustikutöö korraldamine ning koostöö teenusepakkujatega; projekti dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine; projekti tegevuste tutvustamine ning infopäevade korraldamine; raske ja sügava puudega laste teenusele suunamise... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : - tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus; - ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus; - hea pingetaluvus, suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus; - otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas, Sotsiaaltööspetsialisti... Jõelähtme Vallavalitsus.
 • : Soovitatav on omandatud või omandamisel kõrgharidus noorsootöö või selle lähedases valdkonnas; meeskonnatööoskus; arvutioskus; iseseisvus, korrektsus ja usaldusväärsus, Noorte vaba-aja veetmise korraldamine, noortega suhtlemine, noortele eakohase tegevuse pakkumine, noore probleemile... Mittetulundusühing Youth Support.
 • : Ootame Sind kandideerima kui Sind kõnetavad märksõnad: seoste loomine; innovatsioon, visioon; Medici efekt; märkamine, kaasamine; läbipaistvuse ja eheduse väärtustamine. Sotsiaaltöö juhi töö teeb sujuvaks võime mõista erinevate elanikegruppide vajadusi, võrgustiku loomise võime,... Haljala Vallavalitsus.
 • : Ametikohale ootame kandidaate, kellel on: • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane... Jõgeva Vallavalitsus.
 • : Kasuks tuleb varasem töökogemus erinevates tööks vajalikes programmides /STAR, GoPro, Pmen), Vanem juhtumikorraldaja ametikoha põhieesmärgiks on Nöörimaa Tugikodus osutatavate teenuste korraldamine, teenuste kohta nõutud dokumentatsiooni täitmine, teenuste osutamise üle kontrolli... Nöörimaa Tugikodu.
 • : Otsime oma töökasse meeskonda aktiivset inimest, kes oleks valmis meiega ühiste eesmärkide saavutamise nimel töötama. Olulisel kohal on koostöö tegemise oskus, ajaplaneerimisoskus, suhtlemiseoskus ja julgus võtta vastu otsuseid. Sobiv kandidaat on hea suhtleja, kiire õppija, täpne,... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • : Hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime., Täisealistele vähekindlustatud abivajavatele isikutele toitlustamise ja sotsiaalmajutusüksuse teenuste korraldamine., Huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenemis- ja koolitusvõimalusi, asjatundlikku... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • : Tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid, oled väga hea suhtleja, tugeva empaatiavõimega ja leidlik lahenduste otsimisel, kiire õppija, algatusvõimeline ja suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil, Nõustab tööotsingul inimesi, kelle tööle... Eesti Töötukassa.
 • : • kõrgharidus; • väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel; • iseseisvus ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus; • juhilubade olemasolu. Kasuks tuleb: eelnev töökogemus... SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS.