Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Estonia.

 • Lastekaitse spetsialist. Ametikohale ootame kandidaate, kellel on: • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane... Jõgeva Vallavalitsus.
 • Sotsiaaltöötaja. Patsientide ja nende lähedaste nõustamine sotsiaalhoolduse küsimustes; patsientide abistamine vajalike ametiasutustega suhtlemisel; tähtaegselt ja nõuetekohaselt patsiendi kohta käiva dokumentatsiooni täitmine; rehabilitatsioonimeeskonna töö juhtimine; koostöö erinevate spetsialistidega... Sihtasutus Raplamaa Haigla.
 • Sotsiaaltöö talituse vanemspetsialist. Kasuks tuleb töötamise kogemus kohalikus omavalitsuses sotsiaalhoolekande valdkonnas, Vanemspetsialisti põhiülesanneteks on eakatele, puuetega isikutele, töötutele ja teistele abivajajatele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste,... Nõmme Linnaosa Valitsus.
 • Ennetusvaldkonna juht. OOTAME SIND KANDIDEERIMA kui Sul on kõrgharidus, soovitavalt sotsiaal- või kasvatusteadustes ning vähemalt 2-aastane töökogemus ametikoha töövaldkonnas. Meie uus kolleeg on uuendusmeelne, koostööle orienteeritud ning süsteemne ja järjekindel eesmärkide saavutamisel. Hindame nii... Sotsiaalkindlustusamet.
 • Sotsiaaltöötaja. Vajalik sotsiaaltöö hariduse (MA) olemasolu või selle omandamine (2018.a), Rehabilitatsiooniteenusel olevatele klientide hindamine, sotsiaaltöötaja teenuse osutamine. Töö üldeesmärgiks on kliendi igakülgse toimetuleku hindamine, arengu toetamine ning võimalike probleemide hindamine.... Avertan OÜ.
 • Juhtumikonsultant. Sul on kõrgharidus sotsiaal- või kasvatusteadustes ja vähemalt 3-aastane töökogemus lastekaitsetöötajana. Sind iseloomustab süsteemsus ja korrektsus. Suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt, oled hea kuulaja, oskad teha koostööd ja lahendada probleeme ka pingelistes olukordades.... Sotsiaalkindlustusamet.
 • Lastekaitse peaspetsialist. Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega); tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus; ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus; hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus; pingetaluvus,... Maardu Linnavalitsus.
 • Haridus- ja lastekaitsespetsialist. Eelnev töökogemus haridus-või lastekaitse valdkonnas. Erialane kõrgharidus. Valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus. Haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus. Otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus. Suurepärane... Kuusalu Vallavalitsus.
 • Lastekaitsespetsialist. Sotsiaaltööalane kõrgharidus; iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne; hea suhtemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine; vajalike arvutiprogrammide... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • Juhtumikorraldaja (II). Ootame Sind kandideerima, kui Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid. Oled tugeva empaatiavõimega, väga hea suhtleja ja leidlik võimaluste nägemisel, kiire õppija, algatusvõimeline ning suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil, Juhtumikorraldaja... Eesti Töötukassa.
 • Juhtumikorraldaja (II). Ootame Sind kandideerima, kui Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid. Oled tugeva empaatiavõimega, väga hea suhtleja ja leidlik võimaluste nägemisel, kiire õppija, algatusvõimeline ning suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil, Juhtumikorraldaja... Eesti Töötukassa.
 • Sotsiaaltööspetsialist. Valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine; vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning soov töötada meeskonnas; hea algatusvõime ja loovus, kohusetunne, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime,... Tõrva Vallavalitsus.
 • Sotsiaaltööspetsialist. Valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine; vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; hea koostöö- ja suhtlemisoskus ning soov töötada meeskonnas; hea algatusvõime ja loovus, kohusetunne, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime,... Tõrva Vallavalitsus.
 • Sotsiaalnõunik (lastekaitsespetsialist). • lastekaitsetöö ja laste hoolekande korraldamine; • vallavolikogu ja vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsealaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine; • laste ja perede nõustamine sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest,... Kanepi Vallavalitsus.
 • Juhtumikorraldaja. OOTAME SIND kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika, logopeedia, tegevusteraapia, arstiteadus) ja vähemalt 3-aastane töökogemus rehabilitatsioonimeeskonnas või muude sotsiaalteenuste osutamisel täisealistele puuetega inimestele. Sa suudad oma... Sotsiaalkindlustusamet.
 • Sotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöö valdkonda puudutavate õigusaktide tundmine; hea suhtlemisoskus, s.h kuulamisoskus; meeskonnatööoskus; konfliktide lahendamise oskus; empaativõime, tasakaalukus, hea pingetaluvus ja kohanemisvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime ja iseseisvus; kasuks tuleb varasem... Sihtasutus Viljandi Haigla.
 • Sotsiaaltöötaja. Riiklikult tunnustatud pedagoogiline või sotsiaaltööalane haridus; kogemus ja teadmised töös laste ja noortega, Sotsiaaltöötaja tegeleb peres igapäevaselt asenduskoduteenusele paigutatud kuni kaheksa puudega erihooldust vajava lapse ja noorega, suunates ja toetades neid kasvatusprotsessis... Tallinna Lastekodu.
 • Sotsiaaltöö spetsialist. Ametikohale ootame kandidaate, kellel on: • kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas; • vähemalt 2-aastane sotsiaaltöö kogemus; • vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele; • põhjalikud teadmised sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; • eesti keele oskus kõrgtasemel;... Jõgeva Vallavalitsus.
 • Sotsiaaltöö spetsialist. • Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine; • kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete... Setomaa Vallavalitsus.
 • Juhtumikorraldaja. Ootame Sind kandideerima, kui Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid. Oled tugeva empaatiavõimega, väga hea suhtleja ja leidlik võimaluste nägemisel, kiire õppija, algatusvõimeline ning suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil. Eriti... Eesti Töötukassa.
 • Lastekaitsespetsialist. Kandidaadile esitatavad nõuded: - kõrgharidus või omandamisel; - vastamine avaliku teenistuse seaduses ametnikule esitatavatele nõuetele ning sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitse seaduses lastega töötavale isikule sätestatud nõuetele; - hea arvuti kasutamise oskus; - üldised... Kehtna Vallavalitsus.
 • Lastekaitse vanemspetsialist. Ametikoha eesmärgiks on Mustamäe territooriumil elavate lastega perede nõustamine ja abistamine toimetulekuraskuste ennetamiseks või kergendamiseks ning vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vajadusel igapäevaelu juhendamine ning tegevusplaani koostamine erinevatele sihtrühmadele... Mustamäe Linnaosa Valitsus.
 • Lastekaitsespetsialist. Sotsiaaltööalane kõrgharidus; töökogemus sotsiaaltöös, eelistatult lastekaitse valdkonnas; orienteerumine oma töövaldkonna ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides; väga hea arvutikasutamise ning erialaste andmekogudega (STAR) töötamise oskus; hea suhtlemisoskus,... Luunja Vallavalitsus.
 • Juhtumikorraldaja (II). Ootame Sind kandideerima, kui Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid. Oled tugeva empaatiavõimega, väga hea suhtleja ja leidlik võimaluste nägemisel, kiire õppija, algatusvõimeline ning suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil, Juhtumikorraldaja... Eesti Töötukassa.
 • Juhtumikorraldaja (II). Ootame Sind kandideerima, kui Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid. Oled tugeva empaatiavõimega, väga hea suhtleja ja leidlik võimaluste nägemisel, kiire õppija, algatusvõimeline ning suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil, Juhtumikorraldaja... Eesti Töötukassa.
 • Sotsiaaltöötaja-tugiisik. Soovitavalt eelnev analoogne töökogemus või kokkupuude erivajadustega inimestega ja toimetulekuraskustes peredega. Kasuks tuleb sotsiaaltöö kutseetika põhialuste ja valdkonna seadusandluse tundmine; klienditöö põhialuste tundmine; võimekus teha koostööd, hea suhtlemisoskus ja algatusvõime;... Pärnu Sotsiaalkeskus.
 • Sotsiaaltööspetsialist. Väga head teadmised oma teenistusvaldkonda reguleerivates õigusaktides. Väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, võime töötada iseseisvalt, Isikute nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealase abi saamiseks,... Põhja-Sakala Vallavalitsus.
 • Noortejuht. Nõudmised kandidaadile: varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; ausus ja usaldusväärsus; positiivsus ja loomingulisus. Kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus; laagrikasvataja osakutse; isikliku sõiduauto... Jõgeva Valla Noortekeskus.
 • Sotsiaaltööspetsialist. - erialane kõrgharidus - eesti keele valdamist kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskust - valdkonna töökogemus - valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus - oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid - väga hea kirjalik... Põlva Vallavalitsus.