Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

53 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Estonia.

 • : erialane kõrgharidus või selle omandamine, sotsiaaltöötaja kutse omandamine spetsialiseerumisega lastekaitsele ning kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonna... Ülenurme Vallavalitsus.
 • : valmisolek tööks õhtustel aegadelnoorsootöötaja põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektidega ning noorte- ja kultuuriürituste korraldamisegavõimalust rajada ja käivitada uus avatud... Interrobang OÜ.
 • : väga head teadmised oma teenistusvaldkonda reguleerivates õigusaktides; ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; väga hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; võime töötada iseseisvalt.... Suure-Jaani Vallavalitsus.
 • : - Lõpetatud või omandamisel kõrgharidus kas sotsiaaltöös, sotsiaalpedagoogikas, eripedagoogikas või tegevusteraapias - Hea meekonnatöö oskus - Kasuks tuleb varasem töökogemus erivajadustega inimestega- Asutuse töö korraldamine teenuste sisust lähtuvalt - Personaliga seotud dokumentide... Mittetulundusühing Randvere Tööõppekeskus.
 • : valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; väga hea arvuti kasutamise oskus; väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. Edukas kandidaat on: vastutustundlik, korrektne ja täpne; väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega; valdkonna töökogemusega; loov ja... Põlva Vallavalitsus.
 • : Ootame just Sind, kui Sul on • soovitavalt sotsiaaltöö või sotsiaalpedagoogika või eripedagoogika kõrgharidus või keskharidus, millele lisandub sotsiaaltööalase pädevuskoolituse tunnistus; • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase) ja ühe võõrkeele (soovitavalt vene keel) oskus... Saue Vallavalitsus.
 • : • teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest; • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus; • hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus. Kandideerimisel tuleb kasuks... Põhja-Tallinna Valitsus.
 • : soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni erialal; valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja ka nädalavahetustel; loovust, avatust, paindlikkust, positiivsust, head kohanemisvõimet; noorsootöö valdkonna tundmist;... Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus.
 • : kõrgharidus sotsiaaltöö erialal (soovitatav spetsialiseerumisega lastekaitsele) või selle omandamine (vähemalt III kursus); valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine; vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; head koostöö- ja... Antsla Vallavalitsus.
 • : • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Eestkostespetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : edukal kandidaadil on: kõrgharidus sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel; töökogemus sotsiaaltöö või lastekaitse valdkonnas; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; eesti keele oskus kõrgtasemel, vene või inglise keele oskus kesktasemel... Tartu Linnavalitsus.
 • : edukal kandidaadil on: kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel; töökogemus sotsiaaltöö, eelistatult lastekaitse valdkonnas; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; eesti keele oskus kõrgtasemel, vene või inglise... Tartu Linnavalitsus.
 • : • erialast kõrgharidust; • eelnevat töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Sotsiaaltööspetsialisti... Kuressaare Linnavalitsus.
 • : erialane kõrgharidus või selle omandamine; kohaliku omavalitsuse korraldust ja sotsiaalhoolekannet reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; väga hea eesti keele oskus; koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus; B-kategooria juhilubade olemasolu nõustamine... Kambja Vallavalitsus.
 • : erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad) või peab vastavalt lastekaitseseadusele hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele; vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse... Rakvere Linnavalitsus.
 • : eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; tööks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus; suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas; otsustus-, vastutus- ja organiseerimisvõime; võime töötada ka pingeolukordades, täpsus... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • : sotsiaaltööalane kõrgharidus, sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada, väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, hea analüüsi- ja otsustusvõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, hea pingetaluvus, suhtlemis- ja meeskonnatöö oskusKodanike... Kose Vallavalitsus.
 • : *Organiseerimis-ja algatusvõime; *Motivatsiooni noortega töötada; *Aktiivsust ja loomingulisust; *Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. Kasuks tuleb: *Noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö erialane haridus; *Eelnev töökogemus noortega; *Projektitöö kogemus *Noortekeskuses... Rapla Avatud Noortekeskus.
 • : * politseiline eriharidus või muu kõrgharidus ning valmisolek läbida 1-aastane väljaõpe töö kõrvalt; * väga hea arvuti kasutamise oskus; * väga hea eneseväljendusoskus; * B-kategooria juhilubade olemasolu ja juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; * vastavus politseiametniku kutsesobivusnõuetele,... Politsei- ja Piirivalveamet.
 • : Ootame just Sind, kui Sul on • sotsiaaltöö kõrgharidus; • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase) ja ühe võõrkeele (soovitavalt vene keel) oskus kesktasemel, sh ametialase sõnavara valdamine; • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; • hea arvuti... Saue Vallavalitsus.
 • : väga hea koostöö-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskusViljandi linna laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetaminevõimalust enestäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustelkandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 23.11.2017 Linnu tn 2, Viljandi... Viljandi Linnavalitsus.
 • : *Organiseerimis-ja algatusvõime; *Motivatsiooni noortega töötada; *Aktiivsust ja loomingulisust; *Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. Kasuks tuleb: *Noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö erialane haridus; *Eelnev töökogemus noortega; *Projektitöö kogemus*Noortekeskuses noori... Rapla Avatud Noortekeskus.
 • : *Organiseerimis-ja algatusvõime; *Motivatsiooni noortega töötada; *Aktiivsust ja loomingulisust; *Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. Kasuks tuleb: *Noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö erialane haridus; *Eelnev töökogemus noortega; *Projektitöö kogemus *Noortekeskuses... Rapla Avatud Noortekeskus.
 • : •vastavus avaliku teenistuse seaduses ja sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud nõuetele; •erialane kõrgharidus; •hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook jms); •teenistusülesannete täitmisega seonduvate seaduste tundmine ning üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist.... Kohila Vallavalitsus.
 • : tagada laste hoolekande korraldamine Vändra alevis lähtuvalt lastekaitseseadusest ja teistest valdkonda puudutavatest õigusaktidestvaldkonnaalast koolitust lähtuvalt omavalitsuse eelarvest; kaasaegset ja meeldivat töökeskkonda; huvitavat ja vastutusrikast tööd; sõbralikku ja arengule... Vändra Alevivalitsus.
 • : • noorsootöö-, ettevõtlus ja projektijuhtimise (vm sarnane) kõrgharidus või selle omandamine; • projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus; • inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas; • arvuti kasutamise oskus; • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; • koostöövalmidus,... Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam.
 • : sotsiaaltöö alane kutseharidus keskharidusega või kõrgharidus või läbitud kursused ja kutsetunnistuse olemasolu; psühhilise ja intellektipuudega klientidega töötamise kogemus vähemalt 1 aasta jooksul perioodil 2012 kuni käesoleva ajani; eesti keele oskus suhtlustasandilklientide... SOTSIAALSE KOHANEMISE TUGIKESKUS.
 • : See töö on mõeldud Sinule, kui Sa: • omad erialast kõrgharidust • omad vähemalt kahe sotsiaalprogrammi läbiviimise oskust või oled valmis neid omandama • valdad eesti keelt kõrgtasemel • oskad suhtlustasemel väga hästi vene keelt • tunned Eesti Vabariigi põhikorra ja sotsiaalhoolekandealaseid... Tallinna Vangla.
 • : Sa nõustad ööpäevaringselt lasteabitelefonile, kadunud laste telefonile ja lastekaitse osakonna nõustamistelefonile pöörduvaid era- ja ametiisikuid abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks, sh nii telefoni kui interneti teel esmasel sotsiaalsel ning kriisinõustamisel. Koondad... Sotsiaalkindlustusamet.
 • : tuleb kasuks varasem töökogemus ja vene keele oskus; korrektsus, kohusetundlikkus ja koostöövõime.suhtlemine hoolealustega, nende murede ja soovide ära kuulamine; probleemide määratlemine ja lahendamine; töö hoolealustega, tegevuse koordineerimine; väljasõidud hoolealustega loodusesse,... Uhtna Hooldekodu.
 • : • sotsiaaltööalane kõrgharidus • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele valdamine kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega • hea arvuti kasutamise oskus, kasuks tuleb sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri (STAR) kasutamisoskus • hea suhtlemisoskus, tasakaalukus... Võru Linnavalitsus.