Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe õpetaja. Tööülesanded: - Õpilaste õpetamine ja kasvatamine, õpilastes õpimotivatsiooni kujundamine. - Õpetatava aine ainekava ja töökava koostamine. - Vajadusel õpilasele individuaalse õppekava koostamine. - Teiste pedagoogidega koostöö tegemine õppe lõimimiseks. - Vajadusel koostöö tegemine lastevan...

Keemia või bioloogia õpetaja. Vajalik eesti keele oskus Tööülesanded: Keemia või bioloogia õpetaja arendab õpilastes arusaamist ja mõtlemisoskust looduse (keemia , bioloogia) valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Keemia ja bioloogia kursuste õppekeel on eesti keel. Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mi...

Haridustehnoloog. osalise või täiskoormusega, töö eesti keeles Tööülesanded: Sillamäe Gümnaasiumi e-gümnaasiumi loomine, õpetajate nõustamine e-kursuste loomisel, e-õppe keskkonna arendamine, Võimalik e-kursuste läbiviimine õpilastega nt arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel jt. Eesmärgiks on gümnaasiumi sta...

Ehituse- ja puiduvaldkonna kutseõpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingi...

Inglise keele huviringi õpetaja. Inglise keele õpetamine läbi laulu ja mängu Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 4- kuni 9-aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude. Õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pa...

Õpetaja. Algklassiõpetaja Tööülesanded: Vene õppekeelega 1. klassi õpilaste õpetamine (lugemine, kirjutamine, arvutamine) Omalt poolt pakume: Stabiilne töötasu, sõbralik kollektiiv, koolitused Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,91

Klassiõpetaja. Lapsehoolduspuhkuse ajaks Tööülesanded: Hea suhtlemisoskus ja soov töötada õpilastega. Omalt poolt pakume: Pakume toetavat ja sõbralikku meeskonda, loomevabadust ja avatust uutele ideedele ning meeldivat töökeskkonda uues koolimajas. Kodus töötamise võimalus: Ei

Tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja. Tööülesanded: Tagab oma ainetundides õppetöö toimimise ning õpilaste võimetekohase ainealase arengu. Õpetaja töötab kooli õppekava alusel. Teab ja kasutab kaasaegset õppemetoodikat. Omalt poolt pakume: Toetavaid töökaaslasi, häid töötingimusi, moodsaid IT-vahendeid, häid sportimisvõimalusi...

Haridusnõunik. Tööülesanded: Haridusnõuniku teenistuskoha eesmärk on haridusosakonna juhtimine, hariduselu järjepidevuse ning kvalitatiivselt kõrge arengu tagamine vallas, valdkonna juhtimine, tegevuse koordineerimine ja korraldamine. Omalt poolt pakume: mitmekülgset ja vastutusrikast tööd kaasaegset töökeskko...

Üldainete õpetaja(d). bioloogia, keemia, füüsika Tööülesanded: Gümnaasiumi astmele ainetundide ettevalmistamine, tundide läbiviimine (e- ja/või kontaktõpe) ja järeltöö: õpitulemuste hindamine, õpilastele tagasiside andmine, konsultatsioonide ja järelvastamiste läbiviimine, õpitulemuste ja õppetegevuse kandmine andmebaa...

Klassiõpetaja. Lihtsustatud õppekava alusel õpetamine Tööülesanded: Õpetamine põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel 5. klassis. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete rohket tööd ning toredaid ja abivalmis kolleege. Spordi ja terviseedendamise kulude hüvita...

Riigikoolide pidamise valdkonna nõunik. Tööülesanded: Meie juures saad Sa: luua kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide juhtide toetamise ja arendamise kontseptsiooni; rakendada juhtide toetamise kontseptsiooni kutseõppeasutuste juhtide osas; toetada kutseõppeasutuste arengut läbi seire ja tagasiside; täita koolipidaja ülesandeid kutseõppe...

Klassiõpetaja. lapsehooldusel oleva töötaja asendajaks; pikemaks ajaks Tööülesanded: Klassiõpetaja ülesanded; võimalus anda lisatunde (eesti keel ja kirjandus 5. klassidele) ja osaleda arendustegevuses. Omalt poolt pakume: Väga toredaid kolleege, meeskonnakoolitusi ning traditsioonilisi ühisüritusi. Kodus tö...

Sõiduinstruktor. Mootorsõidukijuhi õpetaja Tööülesanded: Sõiduõppe läbiviimine Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimeline palk; koolitused Muud nõuded: C-kategooria staaž vähemalt 3 aastat. Kasuks tuleb CE-, T- ja D-kategooria juhtimisõigus. Õpetajatunnistuse omamine ei ole eelduseks Kodus töötamise või...

Klassiõpetaja. 2022/2023 õppeaastaks Tööülesanded: Vivere kool ootab oma kooliperre positiivset ja hoolivat KLASSIÕPETAJAT, MEESKONNALIIGET, kelle tööülesandeks on luua innustavat õpikeskkonda oma õpilastele. Meil on Sul, kes soovid aidata teisi, võimalus ennast teostada aidates erilistel lastel integreeru...

Eripedagoog. Tööülesanded: Vivere kool ootab oma kooliperre positiivset ja hoolivat MEESKONNALIIGET. Töö erivajadustega lastega vene keeles tugispetsialistina Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu eesmärgistamine ja jälgimine. Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega. Meil on Sul, kes soovid aidata te...

Peaekspert. võõrkeelte ja rahvusvahelise hariduse valdkonnas Tööülesanded: Meie juures saad Sa: osaleda riiklike õppekavade ja kooliõppekavadega seotud õigusloome arendamises ning nõustada koole õppekavade koostamisel ja arendamisel; hinnata üldhariduskoolide kooliõppekavade vastavust õigusaktidele; planeerida j...

Eripedagoog. Tööülesanded: - tugiteenust vajavate õpilaste arengu toetamine ja suunamine; - õpilase arengu hindamine; - koostöö õpetajate- ja lastevanematega; - vajalike õppematerjalide koostamine; - erialase dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: - ajakohast töökeskkonda; - aktiivset eneseteostu...

Metallitöö valdkonna praktikaõpetaja. Tööülesanded: Praktilised tunnid kooli töökojas ainetes: Metallide töötlemine metallitöötluspinkidel; Metallilõiketöötluse alused. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja häid töötingimusi. Muud nõuded: Nõutud haridustase keskeri või kõrgem. Soovitatav varasem töökogemus erialal....

Klassiõpetaja. Lihtsustatud õppekava alusel õpetamine Tööülesanded: Õpetamine põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel 5. klassis. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete rohket tööd ning toredaid ja abivalmis kolleege. Spordi ja terviseedendamise kulude hüvita...

Eripedagoog. Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, t...

Eripedagoog. Lasteaia eripedagoog Tööülesanded: Koolieelse lasteasutuse eripedagoogi ülesanded. Omalt poolt pakume: Kaasaegset, meeldivat töökeskkonda. Puhkust 56 kalendripäeva. Ametialast täiendkoolitust. Toetavaid kolleege ja juhtkonda, võimaldame töö- ja pereelu tasakaalu saavutamist Muud nõu...

Eripedagoog. Tööülesanded: See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes: • Harku valla tugiteenuste süsteemi kujundamine; • võrgustikutöös aktiivne osalemine; • valla/haridusasutuse tugimeeskonnas aktiivne osalemine; • haridusasutuse ja kodu vahelise koostöö ku...