Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

119 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

 • Lasteaiaõpetaja. lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Lapsest lähtuva turvalise mängu- ja kasvukeskkonna loomine; lapse esmaste suhtlemis-, õpi- ja koostööoskuste kujundamine. Omalt poolt pakume: Tõhusat tuge koostöös asutuse nõustamiskeskusega, kuhu kuuluvad eripedagoog, logopeed,...
 • Informaatikaõpetaja. Tööülesanded: Programmeerimise ja erinevate programmeerimiskeelte õpetamine. Omalt poolt pakume: Töökohta noores ja arenevas ettevõttes; häid tingimusi, kõiki sotsiaalseid garantiisid + boonussüsteemi; sõidu- ja majutuskulude hüvitamist; soovi korral väljaõpet kohapeal. ...
 • Projektijuht. Tööülesanded: Projektijuhi töö ülesanneteks on uute konverentside/koolituste kokkupanemine, sh esinejate otsimine, läbirääkimised, konverentsi/koolituse toimumiskoha otsimine, sh üle terve euroopa. Konverentsi/koolituse turundamine ja selle edukas müük. Omalt poolt pakume: Pakume...
 • Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse haridusspetsialist. Tööülesanded: • Kohtla-Järve linna haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ja ellurakendamine; • haridusasutuste nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes; • võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks ja noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks...
 • Lasteaia muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste ja muusikaga seotud ürituste läbiviimine 1,5 - 7 aastaste lastega. Omalt poolt pakume: Eraldi muusikasaal, täiendkoolitused. Muud nõuded: Valmisolek täiendõppeks; õppekeeleks nii eesti kui vene keel Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus,...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Õpetaja on loob tingimused laste mitmekülgseks arenemiseks. Omalt poolt pakume: Toredat meeskonda, täiendkoolitusi, vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaia eesti keele õpetaja. Tööülesanded: Eesti keele õppetegevuste läbiviimine ühes vene õppekeelega liitrühmas. Omalt poolt pakume: Täiendkoolitusi, õppematerjale. Muud nõuded: Valmisolek täiendõppeks Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,125
 • Eesti keele õpetaja täiskasvanutele. Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Kasvatajaabi/ õpetajaabi. Tööülesanded: Tallinna Heleni Kooli lasteaia kurtide laste rühm ootab oma meeskonda õpetajaabi. Õpetajaabi töö hulka kuulub rühmaruumide koristus, voodipesude vahetus, söögilaua katmine ja õpetaja abistamine töös lastega. Omalt poolt pakume: Põhipuhkus 35 päeva. Muud...
 • Huvijuht. Põhikooli huvijuht Tööülesanded: Huvitegevuse juhtimine, ürituste korraldamine, sündmuste kajastamine, projektipõhine tegevus koolielu mitmekesistamise eesmärgil, õpilasesinduse töö juhendamine. Omalt poolt pakume: Loomingulist töökeskkonda, vahvaid lapsi ja ägedaid kolleege....
 • Kunstiainete õpetaja. Tööülesanded: Kunstiainete õpetamine. Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt sõbralikku ja loomingulist kollektiivi ja töökeskkonda, tööd 15-22 akadeemilist tundi nädalas õhtustel aegadel (vahemikus 14.30 – 20.25), erialaseid koolitusi, pikka suvepuhkust (56 päeva). Muud...
 • Lapsehoidja. Asenduskoht (lapsehoolduspuhkuse asendus) Tööülesanded: Põhitegevus on laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine ja laste turvalisuse tagamine ning lastele toidu valmistamine. Omalt poolt pakume: Meil on väike, toetav ja töökas kollektiiv. Muud nõuded: Pipi Mängumaja...
 • Muusikaõpetaja. Tööülesanded: muusika tundide läbi viimine Omalt poolt pakume: meeldivat kollektiivi , häid töötingimusi, ametikorter Muud nõuded: positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine, hea pingetaluvus, oskus iseseisvalt mõelda ja tegutseda Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Klassiõpetaja. Lapsehoolduspuhkuse ajaks Tööülesanded: Klassijuhatamine ja tundide andmine. Omalt poolt pakume: Arenevat ja sõbralikku töökeskkonda. Muud nõuded: Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks...
 • Abiõpetaja. keelekümblusrühmas Tööülesanded: Osalemine laste õppe- ja kasvatustöös keelekümblusrühmas, koostöö õpetaja jt tugispetsialistidega. Omalt poolt pakume: Soodustusi töökohal, puhkus suvel Muud nõuded: tervisetõend Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Sotsiaalpedagoog. Kolmanda üksuse sotsiaalpedagoog (asenduskoht) Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi põhiülesanded on töötada alaealiste ja noorte kinnipeetavatega, selgitada nende hariduslikke vajadusi, plaanida hariduslikku tegevust ja vajaduse korral karjäärinõustamist ning hallata ja arendada motivatsioonisüsteemi....
 • Haridusnõunik. Ametikoha eesmärk on Tori valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine. Valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine ning valdkondliku teabe vahendamine vallas. Tööülesanded: Ametikoha põhiülesanded: osalemine valla haridusvaldkonna...
 • Eripedagoog. asenduskoht Tööülesanded: Õpilaste nõustamine, õpiabi tunnid. Omalt poolt pakume: Toredat töökollektiivi. Muud nõuded: Erialane haridus võib olla omandamisel Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Õpetaja. Assistent Tööülesanded: Mängulise ja turvalise keskkonna loomine laste igakülgseks arenemiseks vastavalt ealistele ja individuaalsetele iseärasustele, laste elu ja tervise tagamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, puhkust suvel. Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt...
 • Õpetaja. 1,0 või osaline koormus Tööülesanded: Rühmaõpetaja tööülesanded. Omalt poolt pakume: Eneseteostusevõimalusi igapäevasel laste arengu toetamisel. Soodustame projektides osalemist ja muud erialast enesetäiendamist. Muud nõuded: Kui oled empaatiline, laste ja perede toetamisele...
 • Kasvataja/ tegevjuht. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda toredat ja aktiivset kasvatajat, kellel oleks head eeldused pärast katseaja edukat läbimist areneda ka ettevõtte tegevjuhiks. Kasvataja tööülesanneteks on väikeste laste hoidmine (lapse abistamine pesemisel, riietumisel, potil käimisel ja abistamine...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel...
 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Alushariduse pedagoog, lasteaia õpetaja. 1,0 koormusega Tööülesanded: Lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning töökavadele. Omalt poolt pakume: Toetavat ja mõnusat keskkonda ning toredaid kolleege, kellega enda tööpäeva disainida. Samuti...
 • Eesti keele õpetaja. Tööülesanded: Töö sisuks on ettevalmistamine eesti keele B1-, B2-taseme eksamiks; oskuste aktiviseerimine ja arendamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toredat kollektiivi, huvitavat tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Sillamäe Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: Vajalik on: • õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus, • eesti keele...
 • Eripedagoog. Rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoog Tööülesanded: Erivajadustega laste ja nende perede toetamine, nõustamine ja juhendamine. Osalemine rehabilitatsiooniplaani koostamisel ja ellurakendamisel. Omalt poolt pakume: Meie pakume oma töötajatele pidevalt arenevat ja kasvavat meeskonda,...
 • Haridustehnoloog. Tähtajaga kuni 26.08.2020 Tööülesanded: * Toetab õpetajaid distantsõppe materjalide (e-kursused, videotunnid jms) loomisel ning kasutamisel; * toetab mittestatsionaarseid õppijaid digivahendite kasutamisel; * haldab e-õppe keskkonda ja foorumit digiküsimustes (nt e-keskkondade kasutamine,...
 • Lasteaiaõpetaja. lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Õppe-ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine vastavalt asutuse õppekavale. Turvalise ja lapsest lähtuva lasteaiapäeva tagamine; suhtlemine lapsevanematega lapse arengu toetamiseks; suhtlemine kolleegidega koostöö eesmärgil. Omalt...
 • Õppekorralduse spetsialist. teabe(dokumendi)halduse kompetentsidega Tööülesanded: Õpilaste käskkirjade koostamine ja EHISesse edastamine; õppijate andmete töötlemine vastuvõtust väljaarvamiseni; uute õpilaste vastuvõtu korraldamine SAIS-s; õpilaspiletite tellimine, täitmine, jagamine, registreerimine;...
 • Inglise keele huviringi õpetaja. Tööülesanded: Õpetaja ülesanne on 5-8 aastastele lastele inglise keele õpetamine läbi laulude ja mängude; õpetajale on abiks huvikooli õppekava ja sõbralik töökollektiiv, kellega on võimalik oma muresid ja ideid alati arutada. Omalt poolt pakume: Koolitusi, ühisüritusi, väga...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine liitrühmas, turvalise ja arendava õpikeskkonna loomine rühmas, aktiivne koostöö kolleegide ja lastevanematega. Omalt poolt pakume: Omanäolist töökeskkonda ajaloolises mõisahoones, toetavaid kolleege,...
Más resultados: 1 · > · 3 · >>