Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la enseñanza' en Estonia.

 • : kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega vanuses 14-19Eesti keele kui teise keele õpetaja õpetab eesti keelt ühele õppegrupile 5-6 tundi nädalas, vastavalt võimalusele ja soovile võib õpetada 2-3 õppegruppi. Oluliseks peame õpetaja pühendumist oma tööle ja tahtmist teha koostööd... Sillamäe Gümnaasium.
 • : erialane magistrikraad; korrektse erialaterminoloogia valdamine kõnes ja kirjas; HEV õpilaste õpet korraldavate õigusaktide tundmine; suurepärane koostöövõimeõpilaste, õpetajate ja lapsevanemate aktiivne nõustamine; töö HEV õpilastega seonduva dokumentatsiooniga; tugimeeskonna... Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool.
 • : isikute ja gruppide nõustamine lähtuvalt nende vajadustest; sotsiaalsete oskuste selgitamine ja arendamine; neutraalsete sekkumistehnikate rakendamine; toimetulekuvõimaluste märkamine; turvalisust toetavate tegevuste kavandamine ja rakendamine; tugivõrgustiku töö koordineeriminehuvitavat... Pärnu Vabakooli Selts.
 • : kvalifikatsiooninõuded koolieelse lasteasutuse õpetaja ametikohal töötamiseks on kehtestatud haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr. 65.rühmades muusikaalase töö korraldamine lastega (laulud, tantsud, peod ja esinemised) vastavalt lasteaia õppe- ja tegevuskavale; tingimuste... Tallinna Lasteaed Mudila.
 • : pedagoogilised ja muusikalised kompetentsid; soov töötada lastegalastele muusikalise õpetuse andmine; õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja juhendamine; õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine; lapse arengu ning õppe- ja kasvatustegevuse hindamine ja analüüsimine, füüsilise ja vaimse... Tõrva Lasteaed Mõmmik.
 • : eesti keele filoloogiaalane kõrgharidus või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsioon (kvalifikatsioon peab olema omandatud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses), lisaks soovitavalt varasema täiskasvanute õpetamise kogemuseesti keele õpetamine täiskasvanutelestabiilset... Gelmett Consult Osaühing.
 • : eesti keele filoloogiaalane kõrgharidus või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsioon (kvalifikatsioon peab olema omandatud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses), lisaks soovitavalt varasema täiskasvanute õpetamise kogemuseesti keele õpetamine täiskasvanutele... Gelmett Consult Osaühing.
 • : noortega töötamise kogemus ja/või soov töötada noortega ning valmisolek tööks vajadusel ka nädalavahetuselNoorsootöö kavandamine, korraldamine ja arendamine Maardu linnas.võimalusi eneseteostamiseks, stabiilset tööd, koolitusi enesetäiendamiseks, rutiinivaba tööd Avaldus, haridust... Maardu Linnavalitsus.
 • : vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetes sätestatud nõuetele, hea suhtlemisoskus õpilastega, loova mõtlemisega, ennast kehtestav ja igati abivalmis. Kasuks tuleb valmidus olla ringijuht.eesti keele ja kirjanduse tundide andmine põhikoolis.tööd meeldivas kollektiivis, eneseteostamise... Ühing Pikakannu kooli areng.
 • : erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse; teadmised nüüdisaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused sotsiaalpedagoog lahendab erapooletult kooliprobleeme valla kahes koolis (Kambja Põhikoolis koormusega 0,6... Kambja Põhikool.
 • : Hea suhtleja, algatusvõimeline, loov, ettevõtlik. Kasuks tuleb: entusiasm, loomingulisus, elurõõm muusikatundide andmine lasteaias ning huvijuhi töö koolis Friedebert Tuglase nim Ahja Kool ja lasteaed Illikuku pakub tööd osalise koormusega muusikaõpetajale ning kool pakub lisaks huvijuhi... Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.
 • : õpetaja töö on toetada professionaalselt õppijate arengut arvestades riiklikes õppekavades seatud eesmärkidegaenesearendamisvõimalusi, sõbralikku ja rahulikku töökeskkondaharidus võib olla omandamisel, kvalifikatsiooni puudumisel sõlmitakse aastane tähtajaline tööleping Emmaste Põhikool.
 • : eesti keele filoloogiaalane kõrgharidus või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsioon (kvalifikatsioon peab olema omandatud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses), lisaks soovitavalt varasema täiskasvanute õpetamise kogemuseesti keele õpetamine täiskasvanutele... Gelmett Consult Osaühing.
 • : koolitaja haridus peab vastama haridus - ja teadusministri määruse nr 65 ,07.02.2002, „Pedagoogide kvalifikatsiooni nõuded„ §22 märgitud kvalifikatsiooni nõuetele - pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas (Eesti ja soome – ugri keeleteadus (eesti keel ja... Tartu Vangla.
 • : • vastavus HM 26.08.2002 määrusega nr 65 kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooni-nõuetele ja kehtivale õpetaja kutsestandardile; • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; • algatus ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel; • analüüsi-... Luua Metsanduskool.