Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

52 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Keskkonna järelevalvespetsialist. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: keskkonnajärelevalve teostamine Rae vallas; järelevalve teostamine õigusaktide täitmise üle; haldusmenetluste (riiklik järelevalve) ja väärteomenetluste läbiviimine; osalemine preventiivses töös avaliku korra rikkumiste ennetamiseks; looduskaitsel...

Loomaheaolu valdkonna peaspetsialist. Loomaheaolu valdkonna peaspetsialist (loomkatsed) Tööülesanded: Sinu ülesandeks on olla valdkonnajuhiks katseloomade kaitse korraldamisel ja teostamisel. Sealhulgas: • korraldad loomkatseprojektide hindamiskomisjoni tööd, loomkatseprojekti loataotluste menetlemist ja lubade väljastamist; • korra...

Perekonnaseisuametnik. Tööülesanded: Peamised teenistusülesanded on rahvastikuregistris elukoha andmete töötlemise toimingute tegemine; sündide ja surmade registreerimine, abielude sõlmimine ja lahutamine, perekonnaseisuandmete muutmine ja parandamine ning muude seaduses sätestatud perekonnaseisutoimingute tegemine...

Varustaja. Tööülesanded: Sinu peamisteks tööülesanneteks on: - Kontori varustamine kulumaterjalidega (koopiapaber, kirjatarbed jne.) - Varuosade, õlide, määrete, vedelike, remondimaterjalide, töökaitsevahendite saadavuse kontroll, hinnavõrdluste tegemine, tellimine ja kohale toomine - Suhtlemine erinevate t...

Pärnumaa nõunik. Otsime lahendustele orienteeritud spetsialisti, kes korraldab Pärnu maakonnas muinsuskaitsetööd, hindab kultuuripärandit tervikuna ja väärtustab koostööd inimestega pärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel. Tööülesanded: • nõustada ja juhendada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise o...

Planeerimisspetsialist. tähtajaline koht Tööülesanded: Planeerimisspetsialisti hoolde usaldame Haljala valla ruumilise planeerimise korraldamise, üldplaneeringu ja detailplaneeringute menetlusprotsessi läbiviimise ja planeeringutega seonduvate küsimuste lahendamise. Täpsemad tööülesanded on toodud ametijuhendis, mis on lei...

Intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse nõunik. Tööülesanded: Peamised ülesanded on: õigusloome koordineerimine konkurentsiõiguse valdkonnas, sh vastavate Eesti ja Euroopa Liidu (EL) õigusaktide väljatöötamises ja nende rakendamises osalemine osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides, sh EL ja muude asjaomaste rahvusvaheliste organisatsio...

Keelepoliitika osakonna peaekspert. Tööülesanded: Oled oodatud meie meeskonda, kui Sul on soov kujundada valdkondlikest strateegiatest ja õigusaktidest tulenevat keelepoliitikat. Meiega koos saad:  planeerida „Eesti keele arengukava 2021-2035“ rakendamist;  koordineerida ja planeerida eesti keele õpet välismaal;  koordineeri...

Personali vanemspetsialist. (ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaks) Tööülesanded: • Isikukaartide haldamine; • personalikäskkirjade vormistamine; • puhkuste arvestuse pidamine ja ajakava koostamine; • uute hallatavate asutuste juhtide tööle vormistamine ja töölt vabastamise toimingu läbiviimine; • uue töötaja kat...

Järelevalvespetsialist. Tööülesanded: - korraldab Alutaguse vallas haldusjärelevalvet, viib läbi väärteo- ja kohtuvälise menetluse ning vormistab vastavad dokumendid; - kontrollib oma pädevuse piires seaduste ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmist (jäätmehoolduseeskiri, heakorraeeskiri, avaliku korra eeskir...

Andmekaitsespetsialist. Tööülesanded: Andmekaitsespetsialisti peamised tööülesanded on: koostab ja uuendab asutuse andmekaitset reguleerivaid juhiseid ja muid dokumente; koordineerib andmekaitsenõuete täitmist ning nõustab ja koolitab selles valdkonnas linnavalitsuse ja linna asutuste teenistujaid; teostab andmekog...

Finantsala peaekspert. Tööülesanded: Meie juures saad võimaluse osaleda ministeeriumi tegevusvaldkondade eelarvestamist puudutavate näitajate ja finantsjuhtimise põhimõtete ja analüüsi tagamises. Sinu peamisteks ülesanneteks on: noorte-, täiskasvanu- ja oskuste ning kutsepoliitika tegevusvaldkondade kõigi planeerimis...

Linnamajanduse osakonna juhataja. Tööülesanded: Sillamäe Linnavalitsus otsib oma meeskonda linnamajanduse osakonna juhatajat. Teenistusülesanded: Linnamajanduse osakonna juhataja töö eesmärk on Sillamäe linnamajanduse töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine. Juhataja: - Planeerib ja juhib linnamajanduse osakonna tööd. - Ko...

Matemaatika ainevaldkonna peaekspert. Tööülesanded: Kuidas muuta matemaatika õppeprotsessi mõtestatumaks, uurimuslikumaks ja tänapäevasemaks? Kuidas luua ja läbi viia tänapäevaseid matemaatikatunde? Kuidas arendada kõrgetasemelist matemaatilist mõtlemist? Kuidas muuta matemaatikat õpilastele silmaga nähtavaks ja käega katsutavaks? ...

Arendus- ja planeerimisspetsialist. Tööülesanded: Arendus- ja planeerimisspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamine ja elanike sellealane nõustamine ning järelevalve Kihnu vallas; valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine; valla arengukava väljatööta...

Karjääriinfo spetsialist. Tööülesanded: Karjääriinfo spetsialistina toetad Sa kliente karjääri kujundamiseks vajaliku info leidmisel, on selleks siis õppimisvõimalused, tööturuolukord või erinevad ametid Eestis ja mujal. Karjääriinfo spetsialisti töö on väga liikuv, Sa pead valmis olema, et ühel päeval toetad kliente Tal...

Ehituse ja teenuste järelevalve osakonna järelevalvespetsialist. Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on järelevalve teostamine ning anda panus ohutuma liikluskeskkonna loomisele läbi selle, et liiklusesse ei lubataks nõuetele mittevastavaid sõidukeid või tooteid. Ametikoha peamiseks ülesandeks on teostada haldusjärelevalvet tehnoülevaatuspunktide, riiklikku j...

Peaspetsialist-metoodik. Tööülesanded: Sinu ülesanne on tagada riskihindamise ja karistusaja planeerimise kvaliteet läbi vangla teenistujate metoodilise juhendamise, koolitamise ja tulemuste analüüsimise. Sa osaled sotsiaalprogrammide ning teiste taasühiskonnastamise teenuste arendus- ja rakendustegevustes. Omal...

Planeeringute spetsialist. Tööülesanded: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (ALPA) arhitektuuri- ja planeerimise osakond otsib oma kollektiivi planeeringute spetsialisti. Ametikoha põhieesmärk on planeeringute menetlemine; sellega seonduvate dokumentide, eelnõude ja kirjade koostamine; plane...

Nõunik. Tööülesanded: • elektrivõrkude arengukavade ja investeerimisprogrammide läbivaatamine ja hindamine • konsultatsioonide läbi viimine turuosalistega, sh töö võrgu arengukavade ja suuremate arendusprojektidega • võrkude arengu monitooring ja järelevalve • Konkurentsiameti esindamine rahvusv...

Varustuskindluse nõunik. Tööülesanded: Sul on võimalus kujundada Eesti elektri- ja gaasiturgu. Vastutad elektri- ja gaasisüsteemi varustuskindlust puudutava regulatsiooni ajakohastamise eest. Sinu kohustuste hulka kuulub muuhulgas juhitavate võimsuste piisavat olemasolu ja elektri- ning gaasivõrke puututav regulatsioon ja sel...

Energiaturgude ekspert. Tööülesanded: Sul on võimalus kujundada Eesti elektri- ja gaasiturgu. Vastutad elektriturul paindlikkusmehhanismide (salvestus, tarbimise juhtimine jne) arendamise eest, teed ettepanekuid elektriturgu puudutava regulatsiooni muutmiseks ning osaled regulatsioonide rakendamises. Vead ka gaasituru are...

Personalispetsialist. Tööülesanded: Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personaliarvestuse dokumentide, käskkirjade ja töölepingute koostamine; linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personaliarvestuse pidamine personaliarvestustarkvaras; linnavalitsuse teenistujate ja ha...

Karjääriinfo spetsialist. Tööülesanded: Karjääriinfo spetsialistina saad toetada kliente karjääri kujundamisega seotud otsuste tegemisel, juhendades neid vajaliku info leidmisel ja selle kasutamisel. Karjääriinfo spetsialistina tunned ja tutvustad klientidele erinevaid õppimisvõimalusi, tööturuolukorda ja annad häid ...

Personalivärbaja. HR - Manager Tööülesanded: Agentuuri olemasolevate funktsioonide täiustamine ja optimeerimine. Dokumentatsiooni väljatöötamine ja selle toetamine. Kandidaatide leidmine ja valik. Esialgsete intervjuude läbiviimine. Töökirjelduste kirjutamine. Töö veebilehe ja sotsiaalvõrgustiku otsinguga. S...

Värbamisspetsialist. Rimi Employee Experience Team Tööülesanded: Sinule usaldame: Telefoni- ja meilisuhtluse tööotsijate ja kandidaatidega; Kandidaatide halduse tööportaalides, andmebaasides ja värbamisprogrammides; Kaupluste värbamisprotsessi toetamise, sh kandidaatidega esmase kontakti loomise, eelvestl...

Tööandjate konsultant. Tööülesanded: Tööandjate konsultandi ülesandeks on nõustada tööandjaid, et viia kokku tööandja ja tööotsija ning kujundada just neile sobivaid lahendusi. Peamisteks ülesanneteks on: • suhelda aktiivselt tööandjatega nii telefoni teel kui silmast silma kohtumistel • töötukassa võimaluste tutvustami...

Värbamisspetsialist. Tööülesanded: - Aktiivne taotlejate otsing, sealhulgas vabade töökohtade postitamine erinevatesse allikatesse ja sotsiaalvõrgustike pidamine; - Ettevõttest positiivse kuvandi kujundamine tööturul; - Töötajate otsing ja valimine ettevõtte koosseisu; - Kandidaatide toetamine vabale töökohale k...

Spordi- ja tervisedenduse spetsialist. tähtajatu ametikoht (koormus 1,0) Tööülesanded: Spordi- ja tervisedenduse spetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla vallas spordi- ja tervisedendusliku töö korraldamine, valla eelarvest spordi harrastamiseks ja sport...

Välismajanduse valdkonnajuht. Tööülesanded: Sinu peamisteks ülesanneteks on digimajanduse, välistööjõu, teenuste ja kaupade vaba liikumise, teenuste valdkonna sanktsioonide ning väliskaubanduse teemade vedamine, meeskonna juhtimine ning MKM esindamine antud teemade ulatuses. Omalt poolt pakume: Pakume võimalust teha huvi...

Personalispetsialist. Personalispetsialist Tööülesanded: korraldab personali värbamist ja valimist; koostab personali käskkirju; edastab õigeaegselt personaliarvestusega seotud andmed raamatupidamise osakonda; vormistab töölepinguid, käsundus- ja töövõtulepinguid; peab personali- ja tööajaar...

Värbamisspetsialist. Baltic Restaurants Estonia AS värbamisspetsialist Tööülesanded: Värbamisprojektide ettevalmistamine ja läbiviimine turuolukorraga tutvumisest lõpliku värbamiseni. Projekti kulgemist toetavate siseste ajurünnakute korraldamine ja teostamine. Järjepidev tiimisisene infojagamine, sh tihe k...

Más resultados: 1 · >>