Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

80 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Värbaja. Tööülesanded: Just Sina oled see, kes leiab Viru vanglasse valvurid, kriminaalhooldajad, tugiteenuste spetsialistid ja teised üliolulised inimesed! Selles ääretult põnevas ja mitmekülgses töös saad palju suhelda kandidaatide ja juhtidega, leida loovaid lahendusi koostöös teiste vanglate vä...

Liikluskorralduse ekspert. Tööülesanded: Riigiteede liikluskorralduse arendamise ning põhimõtete väljatöötamise juhtimine. SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON: - liikluskorralduse arendustegevuse korraldamine, sh katseprojektide ja uuringute juhtimine - liikluskorralduse normdokumentide koostamine ja täiustamine ning sell...

JÄRELEVALVE OSAKONNA PEASPETSIALIST. Tööülesanded: Kui soovid vastu võtta väljakutse juhtida Viru Vangla strateegiliselt olulist töölõiku - pääslat, arendada koerateenistust ja korraldada kokkusaamisi ning läbiotsimisi, kandideeri peaspetsialistiks! Omalt poolt pakume: - töötasu alates 1785 eurost - vastutusrikas juhtiv töö -...

Personalispetsialist. Manpoweri kliendiks on DLB Trading OÜ Tööülesanded: Sinu peamisteks ülesanneteks on: • HR protsesside koordineerimine; • Töösuhetega seotud dokumentatsiooni koostamine ja haldamine; • Personaliotsingu ja -valiku korraldamine ning läbiviimine; • Tööohutuse ja -tervishoiu tagamine; • Juhti...

Rail Balticu projekti ekspert. Tööülesanded: Sinu peamine roll on olla riigi poolne kontakt Rail Balticu projektiga seotud tegevuste koordineerimisel. Sa koordineerid igapäevaselt koostööd maade riigile omandamise protsessis. Sinu töö on tihedalt seotud planeeringute ja projektlahenduste valmimisega. Ühtlasi on sinu ved...

Sotsiaalregistri spetsialist. Riikliku energiatoetusega seotud menetlustoimingute läbiviimiseks tähtajaline töö Tööülesanded: Energiatoetuste taotluste vastuvõtmine, registreerimine, arvestamine ja menetlemine; sotsiaaltoetuste andmeregistris kannete teostamine, andmete haldamine ning otsuste vormistamine; sotsiaaltoetuste määrami...

Nõunik. Teedega seotud küsimused Tööülesanded: • kohaliku omavalitsuse teehoiu ja liikluskorralduse alaste küsimuste lahendamine; • teede ja teedega seotud infrastruktuurobjektide projekteerimise, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine; • vallale kuuluva kinnisvara haldamise ja hooldamise korraldami...

Teedespetsialist. Tööülesanded: Teedespetsialisti ametikoha põhiülesanneteks on valla teede, tänavate ning nendega seotud muude rajatistega seotud küsimuste lahendamine, sh teedeehitusega seotud ülesannete täitmine, teede hooldus- ja remonditööde järelevalve, teeregistri pidamine, valla teehoiukava ja teedeehi...

Keskkonnaspetsialist. Tööülesanded: Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla põhiliste keskkonnaalaste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning järelevalve teostamine, keskkonnaalaste projektide elluviimine, jäätmekäitluse korraldamine, heakorra eest vastutamine ja haljastusega tegelemine (...

Jõhvi juhtivspetsialist. Tööülesanded: Juhtivspetsialisti ülesandeks on juhtimisõiguse ja juhilubadega seotud toimingute tegemine ning sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimine ning sõidukitega seotud registrito...

Tallinna eksamineerija. Tööülesanded: Eksamineerija peamisteks ülesanneteks on riiklike sõidueksamite ja vajadusel ka teooriaeksamite vastuvõtmine, tulevase juhi liiklusesse sobivuse ning tema teadmiste ja oskuste vastavuse kontrollimine ja vajadusel ka juhilubadega, eksamineerimisega ja juhtimisõigusega seotud regist...

Ennetustöö osakonna ekspert. Lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Digitaalsete õppevahendite koostamine või hankimine. Digikeskkondade haldamine ja ajakohasena hoidmine. Õpikeskkondade ja -materjalide loomisel koostöö erinevate sise- ja välispartneritega. Ennetustöös teabe- ja õppematerjalide loomine, teemadepõhi...

Eraõiguse talituse nõunik. Tegemist on tähtajalise ametikohaga. Tööülesanded: Sinu rolliks on koordineerida õigusloomet täitemenetlusõiguse valdkonnas, osaleda õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides ning analüüsida rahvusvahelist ja EL õigust oma tööülesandeid puudutavas valdkonnas. Omalt poolt pakume: - huvit...

Järelevalvespetsialist. Tööülesanded: Järelevalve teostamine Rakvere linnavolikogu poolt kehtestatud üldkohustuslike eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine; väärteomenetluses osalemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustikus sätestatud ü...

Värbaja. Tööülesanded: - kandideerijate salvestamine; - sobivatele kandidaatidele helistamine; - töövestluste kokkulepimine; - töövestluste läbiviimine; - jooksvate ülesannete täitmine; Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume väljaõpet töökohal, kodukontoris töötamise võimalus. Kodus töötamise ...

Eraõiguse talituse nõunik. Tegemist on tähtajalise ametikohaga. Tööülesanded: Sinu rolliks on koordineerida õigusloomet võlaõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas, osaleda õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppides ning analüüsida rahvusvahelist ja EL õigust oma tööülesandeid puudutavas valdkonnas. Omalt poolt pa...

Kutselise kalapüügi korralduse valdkonna peaspetsialist. lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja Tööülesanded: • juhtida ja koordineerida kutselise kalapüügi registri ja sellega seotud elektrooniliste rakenduste arendusprojekte ning valmistada ette vajalikku dokumentatsiooni; • osaleda Euroopa Liidu tasandil kalanduse andmete elektroonilise esitamis...

Kutselise kalapüügi ja vee-elusressursside kaitse toetuste valdkonna peaspetsialist. lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja Tööülesanded: • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) tehnilise abi, kalanduse kontrolli ja järelevalve ning kalandusandmete kogumise toetusmeetmete rakendamine, sh toetuste taotlusvoorude korraldamine ja taotluste menetlemine; • Eur...

Merenduse vanemspetsialist. Tööülesanded: Viimsi valla haldusalas olevate saarte ja sadamate ning laevaühenduse koordineerimisega seonduva korraldamine ning valla rannapiirkondade, randluse, merenduse, sadamate ja lautrite arengu koordineerimine. Omalt poolt pakume: Eneseteostust suures ja väljakutseid pakkuvas omav...

Animaator-konsultant. videomängude toas Tööülesanded: Töö klientidega, blogimine, mängude ülevaade. Konkursside korraldamine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Suurepärane töökoht noorele spetsialistile, plussiks on kui peate suure vaatajaskonnaga mängublogi; tänapäevase tehnikaga varustatud hubast töökesk...

Keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht. Tööülesanded: Valdkonnajuhi peamised tööülesanded on kujundada ehitiste keskkonnasäästlikkuse, energiatõhususe ja sisekliima alast poliitikat, sh sellega seotud õigusloome, analüüside ja kommunikatsiooni juhtimine. Omalt poolt pakume: • võimalust kujundada parimad tingimused ehitatud keskk...

Varahalduse peaspetsialist. Tööülesanded: Pakume Sulle võimalust olla kogu Välisministeeriumi varahalduse võtmeisik koordineerides nii peamaja kui välisesinduste varade haldamist. Varahalduse peaspetsialistina teed koostööd soetusi tegevate osakondadega ning oled kontaktisik Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) suhtlemi...

Kriisireguleerimise ekspert. Tööülesanded: - hädaolukordade ennetamise ja kriisideks valmisoleku plaanide koostamine, nõuete kehtestamine ja rakendamine; - Transpordiameti kriitiliste teenuste toimepidevuse tagamiseks plaanide koostamine; - kriisireguleerimisalase koostöö korraldamine teiste riigiasutustega; - olukor...

Toidu üldnõuete valdkonna peaspetsialist. Tööülesanded: • toiduohutuse valdkonna, eelkõige toidu lisaainete, uuendtoidu ja toiduensüümide valdkondade analüüsimine ja õigusaktide eelnõude väljatöötamine; • ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ühise standardiprogrammi Codex Alimentarius ...

Järelevalvespetsialist. Tööülesanded: Maailma parandamiseks on tarvis - teostada omavalitsuse pädevuses olevat riikliku järelevalvet, tehes koostööd valdkonna spetsialistide ja juristiga; - kodanikke nõustada ja tõsta nende teadlikkust: eesmärk on keerulisi situatsioone ja vaidlusi ennetada; - viia läbi menetlusi ...

Keskkonnaspetsialist. Ajutiselt äraoleva ametniku asendaja Tööülesanded: keskkonnamõju hindamisega seonduvate tegevuste korraldamine; keskkonnalubade menetlemine; heakorra- ja loodushoiu tööde korraldamine ja järelevalve teostamine; loomakaitseseadusega kohalikule omavalitsusele pandud tegevuste korrald...

Peaspetsialist /lihakontrolli valdkond/. Tööülesanded: peamiseks ülesandeks on lihavaldkonna ettevõtete ja eraelamus toidu müügiks valmistajate järelevalve Põhja regioonis ning lähtekoha kontrollid ekspordil. Põhja regiooni koosseisu kuuluvad Harjumaa ja Raplamaa. Peaspetsialist teeb järelevalvetoiminguid lihatööstuses ja eraelamute...

Järelevalve valdkonna peaekspert. Tööülesanded: Sinu peamisteks ülesanneteks on: ▪ seirata õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasust, kvaliteeti ja tulemuslikkust; ▪ planeerida ja viia läbi järelevalvet; ▪ analüüsida seire, järelevalve ja kaebuste lahendamise tulemusi; ▪ nõustada haridusasutusi ja nende pidajaid ha...

Planeeringute spetsialist. Tööülesanded: Planeeringute spetsialisti ülesandeks Lääneranna vallas on planeeringute (sh detailplaneeringute) menetluste korraldamine vastavalt planeerimisseadusele; projekteerimistingimuste koostamine ja menetlemine (sh dokumentide vastu võtmine) vastavalt ehitusseadustikule; üld- ja erip...

Andmekaitsespetsialist. Tööülesanded: Sinu ülesanne on jälgida isikuandmete kaitse põhimõtete järgimist vanglateenistuses, selgitada välja andmekaitseriskid ja koostada nende leevandamiseks tegevusplaanid. Sa lahendad isikuandmete kaitsega seotud juhtumeid ja täidad õigusaktidest tulenevaid  andmekaitsespetsialisti ülesandeid....

Peaspetsialist /piima ja loomatervise valdkond/. Tööülesanded: Peamiseks ülesandeks on toiduohutusalane järelevalve regiooni piimakäitlemise ettevõtete ja eraelamute (kus on põhivaldkonnaks piima käitlemine) ning sealt pärinevate saadustega kauplemise üle. Lisaks teeb peaspetsialist järelevalvet Pärnumaal loomatervishoidu, söödaohutust ja veterinaart...

Koolitusjuhi assistent. Tööülesanded: MTÜ Companion Koolitus (Companion Äri- ja Õigusekool) otsib oma meeskonda koolitusjuhi assistenti, kellel on tugev ambitsioon panustada koolituskontseptsiooni arengusse ja kvaliteedi edendamisse. Kedagi, kes on loominguliselt julge ning tahab luua uusi, inspireerivaid ja muutu...

Más resultados: 1 · > · >>