Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería civil' en Estonia.

 • : Juhtimisalane (sh. projektijuhtimise) kogemus. Vajalike arvutiprogrammide tundmine. Hoonete projekteerimise kogemus , Sektsiooni sisseseadmine ja igapäevatöö juhtimine. Infojuhtimissüsteemide juurutamine ja automatiseerimine. Töö partneritega. Kliendisuhtlus, Mitmekesine ja väljakutsuv... Wineco OÜ.
 • : • hinnapakkumiste koostamine vastavalt kliendi joonistele; • materjalide ja alltöövõtu hinnaküsimiste tegemine; • töömahtude arvutamine; • vajadusel projektides kirjeldatud materjalidele asendusvõimaluste leidmine; • vajadusel suhtlemine tellija ja projekteerijaga asenduste... Harvent OÜ.
 • : Mahtude arvutamine (jooniste lugemine). Hindade kalkuleerimine. Suhtlemine hankijate ja allhankijatega. Hinnapakkumiste vormistamine ja esitamine. Hinnapakkumiste analüüsimine ja arhiveerimine., Tööd edukas ja pidevalt arenevas ettevõttes. Sõbralikku ja tulemustele orienteeritud kollektiivi.... LV Metall OÜ.
 • : Omandatavat või lõpetatud ehituslikku kõrgharidust ja eelnevat töökogemust ehitusalal; korrektsust ja kohusetundlikkust; väga head arvuti kasutusoskust (AutoCad, MS Project, MS Excel, MS Word); järjepidevust ja koostöövõimet, Pakkumismaterjalide komplekteerimine; mahtude arvutamine;... aktsiaselts TARTU EHITUS.
 • : Valdkonnaga seotud seaduste tundmine; oskus töötada arvutis ja tööks vajalikes registrites. Kasuks tuleb: ehitus-projekteerimisalane kõrgharidus; eelnev töökogemus ehitussektoris ja avalikus teenistuses, Ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetluse korraldamine... Tori Vallavalitsus.
 • : Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus, Järelevalveinspektori ülesandeks on järelevalve teostamine seadustest tulenevate nõuete ja eeskirjade täitmise üle Paide linna haldusterritooriumil, väärteoasjade ja haldusasjade menetlemine koostöös valdkonna spetsialistidega ning... Paide Linnavalitsus.
 • : Eeldame, et kandidaadil on: • haridus tehnilisel erialal • vähemalt 3-aastane töökogemus teedeehituses • põhjalikud teadmised teedeehitust ja liikluskorraldust reguleerivatest õigusaktidest • teadmised riigihangete korraldamisest • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada... Jõgeva Linnavalitsus.
 • : Eeldame, et kandidaadil on: • põhjalikud teadmised ehitamist ja projekteerimist reguleerivatest õigusaktidest • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas ehitusseadustiku... Jõgeva Linnavalitsus.
 • : hea arvuti kasutamise oskus. tulekahjukorral tegutsemise plaanide koostamine; evakuatsiooniõppuste läbiviimine; tuleohutusülevaatuste läbiviimine; tuleohutusalase enesekontrolli teenuse elluviimine; klientide tuleohutusalane nõustamine. töövahendeid; töösõidukit; motiveerivat töötasu;... EOKK OÜ.
 • : tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused omandatakse koostöös EOKK OÜ spetsialistidega. Teostatavad tööülesanded on tulekustutite kontroll, voolikukappide kontroll, voolikute survestamine, objektide tuleohutusalane ülevaatus, evakuatsiooniõppuste vaatlus ja läbiviimine,... EOKK OÜ.
 • : • keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel); • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; • kohaliku... Rõuge Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidus; • hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint); • ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist. Töö eeldab: • head suhtlemisoskust; • koostöövalmidust; • algatusvõimet;... Kohila Vallavalitsus.
 • : • koostööoskus ja hea suhtlemisoskus • suutlikkus võtta vastu otsuseid • Narva linna halduspiires kasutatavate ja ehitatavate ehitiste riikliku järelevalve teostamine; • ehitisregistri andmete korrastamine; • ehitisregistrisse sinna seni kandmata ehitiste andmete kontrollimine... Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
 • : hea eesti keele oskus ja arvutioskus (teksti- ja tabelitöötlus, AutoCad), pingetaluvus, ehitusalane haridusmahtude arvutamine (jooniste lugemine), hindade kalkuleerimine, kohapealne tutvumine eelarvestatavate objektidega, hinnapakkumiste vormistamine ja esitamine, hinnapakkumiste analüüs... OÜ AriEgo.
 • : ehituskonstruktsioonide projekteerimise kogemus. Teadmised projekti dokumentidest ja nende menetlemisest. Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine. Väga hea arvutikasutamise oskus ning kogemus projekteerimistarkvaraga (AutoCad). Hea koostööoskus, pingetaluvus, analüüsivõime, iseseisvus,... Insten Projekt OÜ.