Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

0 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Bulgaria.

  • : Изучава, анализира, разработва и предлага решения по проблемите на безопасността и организация на движението. Проучва, анализира, прави предложения и отговаря... ОБЩИНА БУРГАС община.
  • : Дейността на длъжността „Главен експерт” в отдел „Финанси и счетоводство” в дирекция “Финансово-счетоводни дейности” в Агенцията по заетостта е в областта... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : „Главен експерт” в отдел „Управление на човешките ресурси” в дирекция “Човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенцията по заетостта . Създаване на условия... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Реализиране на програми и мерки за заетост и обучение, трудово посредничество, реализация на ОП РЧР и админист. обслужване на граждани - ДБТ Поморие АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Предоставя необходимата информация за Споразумението за партньорство и програмите финансирани от ЕСИФ, разпространява информационни материали, събира, обобщава... ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ община.
  • : Събира, съхранява и систематизира информация свързана с подземни води и зони за защита на водите. Поддържа регистри по ЗВ. Издава становища за допустимост на инвестиционни... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
  • : Участва в разработване и актуализирането на програми за мониторинг на морските води. Участва в актуализацията на ПУРБ и на Морската стратегия на Р България. Участва... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.