Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

106 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

Página: 3

 • Õpetaja. 1,0 või 0,75 ametikohta Tööülesanded: Rühmaõpetaja tööülesanded. Omalt poolt pakume: Eneseteostusevõimalusi igapäevasel laste arengu toetamisel. Soodustame projektides osalemist ja muud erialast enesetäiendamist. Muud nõuded: Kui oled empaatiline, laste ja perede toetamisele...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Korraldab laste igapäeva õppe- ja kasvatustegevust; vastutab laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteaias. Õpib tundma oma rühma laste individuaalseid isiksulike omadusi, võimeid, huvisid, kalduvusi ja tervislikku seisundit. Aitab kujundada isiksuse arengut, suhtlemis-...
 • Kehalise kasvatuse õpetaja. Liikumisõpetaja Tööülesanded: Liikumisõpetaja (Kehalise kasvatuse õpetaja) koostab vastavalt gümnaasiumi õppekavale oma ainetes kursuste töökavad, viib läbi vahetut õppe- ja kasvatustööd. Õppekeel eesti keel.Õpetaja lähtub oma töös õpetaja kutsestandardist ja gümnaasiumi...
 • Huvijuht - üldpädevuste koordinaator. Tööülesanded: Huvijuht - üldpädevuste koordinaator korraldab ja koordineerib gümnaasiumi õpilaste tegevusi üldpädevuste arendamiseks lähtudes GRÕK-is ja Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas sätestatud üldpdevuste kirjeldusele ja eesmärkidele. Huvijuht on juhtkonna liige, teeb koostööd...
 • Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetaja. Tööülesanded: Põhikooli III astmes ja gümnaasiumis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundide läbiviimine. Omalt poolt pakume: Meeskonnatöö kogemusi ja toetavat kollektiivi; võimalusi enesearenduseks; konkurentsivõimelist töötasu; sportimisvõimalusi.Klassijuhataja tööd. Kodus...
 • Kehalise kasvatuse õpetaja. tüdrukutele Tööülesanded: Tüdrukutele kehalise kasvatuse tundide läbiviimine. Omalt poolt pakume: Osalise koormusega tööd. Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooni nõuetele Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,3
 • Eesti keele õpetaja venekeelsetele gruppidele. Tööülesanded: Vajatakse eesti keele õpetajat venekeelsetele gruppidele (kursused täiskasvanutele). Eesti keele kursuste läbiviimine, keele õpetamine A1 – C2 taseme eksamite sooritamiseks. Omalt poolt pakume: Rahulik töö heas kollektiivis, konkurentsivõimeline palk, toredad töökaaslased,...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: lasteaiaõpetaja planeerib ja organiseerib tegevusi vastavalt tegevus- jaõppekavale; tagab turvalise ja eakohase laste arengu, teeb koostööd meeskonna ja lasteaiakollektiiviga jms Omalt poolt pakume: meeldivat kollektiivi , häid töötingimusi Muud nõuded: positiivne...
 • Lasteaia õpetaja. Keelekümbusrühma õpetaja Tööülesanded: Luua ja tagada parimad võimalused laste arendamiseks. Omalt poolt pakume: Motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda, koostöövalmis meeskonda. Muud nõuded: Nõutav kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele Kodus töötamise...
 • Lasteaia pedagoog. Tööülesanded: Põhitegevused on õppe- ja laste arenguprotsessi planeerimine ja juhtimine; laste rühma juhendamine, nende motivatsiooni toetamine; õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ningtagasisiside andmine lapse vanematele/hooldajale; laste kaasamine õppesisu ja eesmärkide kavandamisse;...
 • Rühmaõpetaja. Tööülesanded: Vastavalt õppekavale lapse mitmekülgne ja järjepidev areng tagades tema koolivalmiduse ning hoida ja tugevdada lapse tervist. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, sõbralikud ja toetavad töökaaslased. Muud nõuded: Pedagoogiline kõrgharidus ja kompetents....
 • Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: Inglise keele tundide läbiviimine põhikooli õpilastele. Kaasaegsete õppevahendite ja -meetodite kasutamine. Kõik õpikud uuendatud. Pakume täiskoormust. Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi uuenevas koolis (alates septembrist jätkab senine gümnaasium põhikoolina,...
 • Ajalooõpetaja. Tööülesanded: Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tundide läbiviimine põhikooli õpilastele. Omalt poolt pakume: Täiskohaga töö Raplas, kuni põhitöötaja tööle asumiseni.Toetavat ja inspireerivat töökeskkonda ja toredaid kolleege. Erinevate uusimate digivõimalustega kool. Häid töötingimusi...
 • Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste läbiviimine, lapse muusikaliste võimete arendamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, sõbralikud ja toetavad töökaaslased. Muud nõuded: Pedagoogiline kõrgharidus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus Kodus töötamise võimalus:...
 • Eripedagoog. Eripedagoog (või logopeed) Tööülesanded: Töö hariduslike erivajadustega lastega Rapla linna lasteaedades. Omalt poolt pakume: Puhkust 56 kalendripäeva;tööks vajalikke vahendeid. Muud nõuded: Kandidaatidele esitatavad nõuded:• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti...
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja põhikoolis. Tööülesanded: Eesti keele ja kirjanduse õpetamine 6.-9. klassidele. Omalt poolt pakume: Motiveeritud ja häid õpilasi, paindlikku tööaega ja lisateenimisvõimalusi. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Klassiõpetaja. Tööülesanded: 4. klassi lõimitud aineõppe korraldamine. Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda, motiveeritud õpilasi. Muud nõuded: CV ja haridust tõendavad dokumendid, avaldus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Väikeklassi õpetaja. Tööülesanded: 4. klassi kolmele õpilasele üldainete ja sotsiaalsete oskuste õpetamine.Võimalik töötada osakoormusega või täiskoormusega: väikeklassi ja pikapäevarühma tunnid. Omalt poolt pakume: Head meeskonda, igakülgset tuge. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Tegelemine õpilaste ja perede probleemidega, koostöö lastekaitseametniku ja Rajaleidja keskusega. Kiusamisvastase programmi ja tegevuste eestvedamine. Omalt poolt pakume: Head meeskonda, tugivõrgustikku. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5
 • Õpetaja. Õpetaja (liikurmasinate tehniku eriala) Tööülesanded: Liikurmasin on koondnimetus rasketehnikale, nagu traktor, metsatöömasin, ekskavaator, buldooser jm ehitusmasin, samuti spetsiaaltehnika,mida kasutab kaitsevägi, politsei ja päästeteenistus.Liikurmasinate tehniku eriala kutseõpetaja...
 • Tarkvaraarenduse õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus.Õpetatavad moodulid on...
 • Matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Matemaatika õpetamine põhikooli 7.–9. klassis ja/või gümnaasiumis; matemaatika e-õppe materjalide väljatöötamine; kooli ühisüritustel ja arendusseminaridel osalemine; projektitöös osalemine. Omalt poolt pakume: Võimalust osaleda erinevatel koolitustel; inspireerivat,...
 • Matemaatikaõpetaja. Matemaatika õpetamine kutsekeskhariduse tasemel õppijatele (gümnaasiumi mõistes kitsas matemaatika). Lisatöö on olla asendusõpetaja puuduva õpetaja tunni asendajana. Õpetaja ametikoht, milles on matemaatika õpetamist, tundide asendamist, sündmuste korraldamisel osalemist jmt., Mõnusat... Viljandi Kutseõppekeskus.
 • Asendusõpetaja. Hea pingetaluvus, kiire kohanemisvõime, paindlik asjaajamises, meeskonnatöö oskus, hea suhtlemisoskus, enesekehtestamise oskus, Asendada puuduvat õpetajat, õpetada oma erialaaineid, osaleda õppekäikudel ja sündmustel, täita muid õppe- ja kasvatustööga seotud ülesandeid., Meeldivat... Viljandi Kutseõppekeskus.
 • IT eriala õpetaja. Tarkvaraarendaja erialaainete kutseõpetaja ülesandeks on õpetada tulevasi tarkvaraarendajaid, korraldada nende väljaõpet kaasaegsetes laborites ja objektidel, juhendada ettevõttepraktikaid. Lisatööna on võimalik õpetada täiskasvanute koolitusosakonnas. Täiendavad võimalused on... Viljandi Kutseõppekeskus.
 • Tööõiguse ja -ohutuse õpetaja. Tööga seotud õigusloome õpetamine põhikooli ja gümnaasiumi järgses kutseõppes ning täiskasvanute täiendkoolituses olevatele õppijatele, nende õpetamine, teoreetiliste ja praktiliste õpingute suunamine, kutseeksamitel osalemine. , Lühendatud tööaeg, pikka puhkust, 56 päeva ja... Viljandi Kutseõppekeskus.
 • Maastikuehituse juhtõpetaja. arenemissoov ja õppimisvõime; iseseisvus ja algatusvõime; koostöö- ja juhtimisoskusi; maastikuehituse või lähedase eriala tundmine; valmisolek erialatundide läbiviimiseks; arvuti kasutamise oskus. Nõutavad B-kategooria juhiload. Kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus ning eelnev... Räpina Aianduskool.
 • Matemaatikaõpetaja. Soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid, Võhma Kool pakub tööd matemaatikaõpetajale (1,0 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib iga... Võhma Kool.
 • Õpetaja. Soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid., Võhma Kool pakub tööd informaatika ja ettevõtlusõppe õpetajale (0,26 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib... Võhma Kool.
 • Kehalise kasvatuse õpetaja. Soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid, Võhma Kool pakub tööd poiste kehalise kasvatuse õpetajale (0,43 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja... Võhma Kool.
 • Matemaatikaõpetaja. Matemaatika õpetamine põhikooli 7.–9. klassis ja/või gümnaasiumis; matemaatika e-õppe materjalide väljatöötamine; kooli ühisüritustel ja arendusseminaridel osalemine; projektitöös osalemine , Võimalust osaleda erinevatel koolitustel; inspireerivat, meeldivat ja tänapäevast... Paide Täiskasvanute Keskkool.
 • Gümnaasiumi kunstiõpetaja. Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded : pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus, Kunstiõpetuse õpetaja koostab vastavalt... Sillamäe Gümnaasium.
Más resultados: << · < · 3 · >>