Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Trabajadores y asistentes sociales > Socijalni Radnik/socijalna Radnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Croacia de Trabajadores y asistentes sociales

Socijalni Radnik/socijalna Radnica

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Technicians and associate professionals : Legal, social, cultural and related associate professionals : Legal, social and religious associate professionals : Social work associate professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju8 članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj: 128/17; 47/18; 113/19. i 66/20.) članaka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj: 61/18. i 3/19.), članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Glina od 24.03.2015. godine i prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/21-02/14, URBROJ: 524-04-2-1-2/3-21-2, od 20. siječnja 2021. godine) ravnatelj Centra za socijalnu skrb Glina objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

za radna mjesta:

  • diplomiranog socijalnog radnika I. vrste – određeno puno radno vrijeme do 31. prosinca 2021. godine, 1. izvršitelj/ica

Uvjeti:

- VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada te po mogućnosti položen stručni/državni ispit,

- da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)

- poznavanje rada na računalu

- vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku diplome,

- dokaz o položenom stručnom/ državnom ispitu,

- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana,

- dokaz o položenom vozačkom ispitu.

Izvornik navedenih dokumenata kandidat je dužan predočiti prije sklapanja ugovora o radu.

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (Narodne novine broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94,76/94, 108/95,108/96,82/01,103/03,148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zaposljavanje//Popis%20Dok aza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Mole se kandidati da, zbog trenutne epidemiološke situacije, u roku od 8 dana od dana objave natječaja prijave podnesu elektroničkim putem na e-mail adresu Centra za socijalnu skrb Glina: korisnik025mdomsp.hr ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Glina, 44 400 Glina, Trg dr. Franje Tuđmana 24, uz naznaku: “Za javni natječaj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene pristupit će razgovoru za posao nakon kojeg će se odlučiti o konačnom izboru kandidata.

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni osobno. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Glina (www.czss-glina.hr).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Centar za socijalnu skrb Glina.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg dr. Franje Tuđmana 24, 44400 Glina Email: mdomsp.hr" rel="nofollow">korisnik025mdomsp.hr

Identificador de la vacante:1945184.

Ver las 858 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: