Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Trabajadores y asistentes sociales > Socijalni Radnik / Socijalna Radnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante en Croacia de Trabajadores y asistentes sociales

Socijalni Radnik / Socijalna Radnica

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Legal, social, cultural and related associate professionals › Legal, social and religious associate professionals › Social work associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

 • psihološka podrška u okviru individualne psihosocijalne podrške u obitelji te psihodijagnostička procjena korisnika u obitelji, dugotrajnom smještaju i organiziranom stanovanju, psihološka podrška u okviru individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, psihološka podrška u okviru grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge, timska procjena, vođenje dokumentacije

  Razina obrazovanja:

  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u Republici Hrvatskoj ili ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije – psiholog u skladu s propisima kojima se regulira psihološka djelatnost, položen stručni ispit

  Dodatni uvjet: nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23)

  Mjesto rada: Rijeka

  Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: životopis, dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslik diplome), preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik važeće osobne iskaznice, preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjeren preslik. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenom na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

  Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaz o priznatom statusu. Kandidati/kandidatkinje koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. i člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12Prosinac/Zapošljavanje//Popisdokazazaostvarivanjepravaprednostiprizapošljavanju.pdf

  Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Centar za rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77/B, 51 000 Rijeka, uz naznaku „Natječaj za psihologa“.

  Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

  Centar pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem email-a.

  Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ista neće razmatrati.

  Do donošenja odluke o izboru, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

  O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Centar za rehabilitaciju Rijeka.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kozala 77/B,51000

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Abril de 2024, y con identificador de la vacante:2490105.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: