Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Ямбол

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo encontradas en Ямбол (Bulgaria):

Работник, сглобяване на детайли. Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания.  Отговаря за качеството на извършената работа и спазването на документацията и стандартите за изработка на детайлите. Спазване на задължителните изисквания и предписания за безопасност на труда и противопожарна охрана.

Помощник на учителя. Подпомата дейността на учителите в групата при предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата със специални образователни потребности.

Касиер, обменно гише. Извършва всички действия по обмяна на валути и обработване на пътнически чекове; Извършва обмяна на чуждестранна валута срещу български левове и на български левове срещу чуждестранна валута / банкноти и монети /; Проверява истинността на банкнотите, които получава; Обявява курсовете на вал...

Домакин. Материално отговорно лице, което изпълнява действия по приемане, съхранение и предаване на хранителни продукти и материали.Изчислява месечните такси и ги събира от родителите.Изготвя и представя необходимите документи за болнични листи пред НОИ.Изготвя докуметни за пенсиониране на служителите.

Работник, обезкостяване. Приема необезкостеното месо. Подрежда и обезкостява месото.По време на работа работникът е длъжен да спазва стриктно инструкциите за безопасност и хигиена  на работното място.

Тракторист. Почистване на пътни сервитути, електропроводи, газопроводи и почистване и обработване на земеделски парцели. Работи се с нови и иновативни машини.

Домашен санитар. – Осъществяване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; –    Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; –    Съдействие при приготвяне на храна; –    Оказване на помощ п...

Експедитор, стоки и товари. Обработва маршрути и планове в програма за планиране на маршрути.Транспортира палети,хладилни боксове и трансферни пратки до товарната рампа.Обработва товарителници.При необходимост подпомага товаренето на камионите.

Ръководител, група. Ръководител на обект.Отговаря за  група, състояща се от 10-15 работници, извършваща почистване.Прави заявки за необходимите консумативи.Води присъствена форма.Отговаря за стопанисването на машините за почистване.

Заварчик. Лицата да притежават документ за заварчик.Заваряване с Аргон и СО на метални конструкции от черна и неръждаема стомана.Извършване на подготвителни дейности преди заваряването.Проследяване качеството на заварките.

Деловодител. Окомплектова образуваните и разпределение на съдията-докладчик входящи документи,приема и прилага новопостъпилите документи;подрежда и номерира документите към делата;подготвя делата за доклад;изпълнява указанията на съдията докладчик по делото;вписва данни по движението на делата ръчно и в а...

Заварчик. Извършване заваряване, наваряване, спояване на всички видове детайли, листови и профилни конструкции.Разчитане на техническа документация.

Брокер, недвижими имоти. Работа със съществуващи клиенти на компанията, привличане на нови клиенти, планиране, насрочване и провеждане на огледи.Активен контакт с клиенти по имейл, телефон и срещи.

Автомеханик. участва в комисия за извършване на ГТП на ППС Да отговаря на изискванията на Наредба-32 за периодични прегледи за техническа изправност на ППС.

Получател, товари. Извършва качествен и количествен контрол на получаваните стоки/визуална проверка,измерване на температурата/ При необходимост извършва допълнителни контролни дейности/претегляне на стоки в кг/ Въвежда данни за получените стоки в складова система Обозначава  постъпилите палети с баркодове. Провер...

Барман. Приема поръчките от клиентите и от сервитьорите.Приготвя напитките според рецептурните правила.Измива употребяваните чаши и друга посуда използвана на бара.

Счетоводител, оперативен. -издаване на фактури -следене на разплащания с контрагенти -осчетоводяване на банкови извлечения -изготвяне на различни справки за ръководството

Машинен оператор, производство на тестени изделия. Участва активно в производството на тестени изделия, следи за правилно навиване на кората на барабана съгласно технологията на производството. Задачи поставени от прекия ръководител.