Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Монтана

en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo encontradas en Монтана (Bulgaria):

Огняр. Отговаря за състоянието и действащите правила,норми и инструкции по монтажа,експлоатацията и обслужването на парните котли. Възложени от директора.

Опаковач. Изпълнява ръчни операции по опаковане, етикиране, подреждане в кашон  на готовата продукция, сглобяване на кашони, подреждане на готовите кашони на палет. Изпълнява и други задачи, свързани с изпълнението на длъжността.  

Шлосер. 1. Извършва демонтаж, ремонт и монтаж на отделни възли и механизми с несложно устройство (от агрегати, машини, съоръжения, подемни, транспортни средства и др.) 2. Зачистване с пила на външни и вътрешни повърхнини, подбитости и други деформации по детайлите. 3. Изпълняване на различни шлосерски операции, свърз...

Трудотерапевт. Трудотерапия на потребителите, индивидуални и групови дейности в зависимост от интересите и възможностите им. Води задължителна документация, спазва етични норми на поведение и защита на човешките права.  

Работник, консервна фабрика. Изпълнение на производствените задачи според съответното работно място и производствената програма. Изпълнява други конкретно възложени задачи.

Пласьор, стоки. 1.Отговаря за пласиране на продукцията до клиентите. 2.Отговаря за приемането на заявки от настоящите клиенти. 3.Отговаря за поддръжката в изправност на управляваното МПС. Добросъвестно, качествено и в срок да изпълнява възложените му транспортни и специални задачи.  • Стреми се за постигане на по-добр...

Образователен медиатор. Оказват съдействие при предвидените по проекта образователни дейности и разяснителни кампании сред ромския етнос.Посредници са между семейството и училището ,като работят за мотивиране на учениците с цел превенция на отпадането от училище.

Шивач. Приема и изпълнява поръчки за ушиване или корекции,съобразно зададени изисквания.Изпълнява поръчките при спазване  на технологичните правила и хигиената на обслужване.Поддържа изряден вид на работното място.Следи за изправност на машините. Други ,конкретно възложени задачи ,спрямо длъжност...

Шлосер. • Извършва ремонт на машините и съоръженията в дружеството по указанията на прекия ръководител и при спазване на технологичните изисквания; • Монтира, настройва, регулира, изпитва и предава за експлоатация машините и съоръженията след извършване на ремонтните работи по тях; • Провежда ежедневна про...

Социален работник, закрила на детето. Осъществява практическа дейност по закрила на детето. Извършва пряка работа с деца и семейства.Конкретни мерки по закрила на детето и контрол.

Старши учител, подготвителна група. организира провеждането на учебната дейност в съответствие с изискванията на нормативната уредба работа в проекти и други задачи възложени му от директора

Опаковач. Изпълнява ръчни операции по опаковане, етикиране, подреждане в кашон  на готовата продукция, сглобяване на кашони, подреждане на готовите кашони на палет. Изпълнява и други задачи, свързани с изпълнението на длъжността.  

Детегледачка. Спазва етично поведение по време на общуване с децата и изисквания за възпитание за съответната възраст. Спазва всички правила и процедури в ЦНСТДБУ.