Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Secretarios administrativos y especializados

en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Secretarios administrativos y especializados' en Estonia.

 • : - oskust planeerida tööprotsessi, võimet kavandatud tegevused ellu viia ning vastutada selle eest; - väga head sõnalise enese väljendamise oskust; - head suhtlemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; - algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet... Kehtna Vallavalitsus.
 • : Koolitus ei ole oluline, aga kogemus välismaaturundusest ja hea keeleoskus on suureks abiks. Võimalik kasutada PC või Macintosh, Arhiivitööd, raamatupidamise abitööd, arvestamine jne., Huvitavaid tööd; võimalus teha lisatööd müügiassistendina Universal Press OÜ.
 • : Kohusetunde olemasolu ja positiivne suhtumine töötamisse, kiire mõtlemine ja õppimisvõime. Kasuks tuleb eelnev töökogemus sarnastel ametialadel, Klientidega suhtlemine (peamiselt välisklientidega); info liikumise korraldamine (telefonikõned, e-mailid); tellimuste töötlemine, vormistamine;... Osaühing Valley.
 • : Büroos igapäevase töö korraldamine, infoliikumise tagamine ja bürootarvetega varustamine; telefonikõnedele vastamine ja dokumentide vastuvõtmine; digitaalsete ja paberkandjal dokumentide haldamise korraldamine; kutsekomisjoni assisteerimine; koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine;... Mittetulundusühing Eesti Pottsepad.
 • : Tulemusele orienteeritus ja arengusoov; kohusetundlikus, distsiplineeritus ja meeskonnatöö oskus; täpsus ja tähelepanelikus; väga hea oskus kontori tarkvaraga tööd teha. Kasuks tuleb ERP-süsteemis töötamise kogemus, Töö toomisdokumentatsiooniga; klientide tellimuste kandmine andmesüsteemi;... HANZA Mechanics Narva AS.
 • : Kohusetundlikkus, positiivne ellusuhtumine ja pealehakkamine, täpsus ja korrektsus, isikliku auto kasutamise võimalus. Kasuks tuleb vene- ja inglise keele oskus, Töö ostu- ja müügiarvetega; müügidokumentide koostamine; dokumendihaldus; külaliste vastuvõtt; muud jooksvad ülesanded.,... Estonian Malt OÜ.
 • : Kõrgharidus, soovitavalt keskkonna- või õigusalane; juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; juhtimiskogemus vähemalt kaks aastat; suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid... Keskkonnainspektsioon.
 • : Meile tööle asuv inimene peaks oskama vabalt klientidega suhelda ja kiirelt reageerida ootamatutes olukordades. Samuti peaks inimene olema korrektne ja süsteemne, Juhataja assisteerimine; klientidega suhtlemine; telefonile vastamine; salongi koristamine; päringutele vastamine; kauba toomine... Moss Fashion OÜ.
 • : Vähemalt kesk- või kutseharidus. Eelnev sekretäritöö kogemus on soovituslik. Tavapärased kontoriprogrammid on Sulle tuttavad ning tuled toime büroo- ja sidetehnika kasutamisega. Oled hea suhtleja ning valdad hästi eesti ja vene keelt nii kõnes kui kirjas. Valdad kesktasemel inglise... Progressor Õigusbüroo OÜ.
 • : Sõbralikus, suhtlemisoskus, täpsus, korrektsus, oskus kollektiivis töötada, Juhatuse kohtumiste kokkuleppimine ja kooskõlastamine ning väiksemate vastuvõttude ja kohtumiste korraldamine; koosolekute protokollimine, juhatuse lähetustega seonduvad ülesanded (piletite, transferi ja hotellide... GT EST OÜ.
 • : Valdkonnaalase töökogemusega, ametialase kirjavahetuse, protokolli ning asjaajamise tundmine. Arvuti- ja kontoritehnika kasutamise oskus heal tasemel. Oskus töötada suure infomahuga. Inglise ja vene keele valdamine väga heal tasemel (peamised töökeeled). Stressitaluvus ja meeskonnatöö... BLRT Grupp Aktsiaselts.
 • : Hea suhtlemisoskus. Positiivne suhtumine ja abivalmidus. Korrektsus, täpsus, kohusetundlikkus, Koolitusjuhtide assisteerimine koolituste läbiviimisel (osalejatega suhtlemine, koolitusruumide ja materjalide ettevalmistamine, asutuse kirjavahetuse korraldamine, materjalide tellimine, andmete... osaühing Reiting PR.
 • : Koolitusjuhtide assisteerimine koolituste läbiviimisel: osalejatega suhtlemine; dokumentide vormistamine; koolitusruumide, vahendite ja materjalide ettevalmistamine., Tartu Rahvaülikoolis on loominguline ja positiivne õhkkond. Siin saad teha tööd, mis aitab tõsta inimeste elukvaliteeti.... Sihtasutus Tartu Rahvaülikool.
 • : Oled sobilik kandidaat kui: Sul on võime reageerida muutustele; oled orienteerunud meeskonnatööle, oled hea suhtleja; kindlasti on teretulnud hea arvutikasutamise- ning administreerimisoskus; eeldame, et suhtled vabalt nii eesti kui ka vene keeles, Ettevõtte sujuva töö toetamine kõikides... ParkIt OÜ.
 • : Kõrgharidus on eeliseks; eelnev töökogemus juhiabi- büroojuhina; sisuhaldussüsteemi Wordpress kasutamise oskus; väga hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks; iseseisvus, korrektsus ja täpsus oma tööülesannete täitmisel; kasuks tulevad teadmised ettevõtluse- ning kodanikuühiskonna... Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus.
 • : Firma ja projektide dokumendiringluse korraldamine. Töö raamatupidamise programmis: kauba andmete sisestamine, kauba hinna kujundamine, tellimuste koostamine, arvete koostamine, lao dokumentatsiooni koostamine. Töö logistika firmadega: hinnapäringute tegemine, transpordi tellimine, tähtaegadest... OÜ KOLOSS ELECTRIC.
 • : Ootused kandideerijale: - varasem töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat; - õiguse õppesuunal riiklikult tunnustatud magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse tunnistus; - suurepärased... Saue Vallavalitsus.
 • : Täiendavalt eeldame, et kandidaat orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt; omab väga head sõnalise... Saku Vallavalitsus.
 • : *sissetulevatele kirjadele ja meilidele vastamine; *kolleegide ja juhi assisteerimine; *arvete sisestamine raamatupidamisprogrammi; *jooksvate küsimuste lahendamine kiirelt ja operatiivselt, *stabiilset töökeskkonda; *pikaajalist töösuhet; *arenemisvõimalust TRANSPERTUS OÜ.
 • : – Sotsiaalmeedia haldamine (Facebook, Instagram); – E-poe haldamine, müügi ja ostutellimuste menetlemine ja vormistamine; – Klientidega suhtlemine (telefon, e-mail); – Igapäevase kontoritöö ja asjaajmise korraldamine; – Kliendibaasi andmete kontrollimine; – Dokumentatsiooni... Osaühing Indrias.
 • : Sekretär - juhiabi ametikoha põhieesmärk on vallavanema assisteerimine, vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse ja –ringluse korraldamine (dokumentide loomine, registreerimine, süstematiseerimine, säilitamine, töö dokumendihaldussüsteemis). , Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat... Lüganuse Vallavalitsus.
 • : Sobiva kandidaadina oled kohusetundlik ja abivalmis. Oskad kaasa mõelda ja oled lahendustele orienteeritud. Suudad töötada nii iseseisvalt, kui ka meeskonnas. Oled hea aja planeerimisel ja samas paindlik ootamatuste suhtes, Andmesisestus ja -töötlus. Töökeskkonna eest hoolitsemine (kontori... Graniidikeskus OÜ.
 • : kontoritehnika tundmine, kiire õppimisvõime, ettevõtte kirjavahetus; dokumendihaldus; lepingute ettevalmistamine ja vormistamine; personalitöö (töötajate registreerimine, töölepingute ettevalmistamine ja sõlmimine), tähtajatut töösuhet, töötasu tõusvas joones Aktsiaselts Reldor.
 • : abivalmidus; arvuti kasutamise vilumus; soovitatav eelnev töökogemus antud valdkonnas; eesti ja vene keele valdamine; esinduslik välimus; hea eneseväljendamise oskus; hea keskendumisvõime; hea suhtlemisoskus; kohusetundlikkus ja täpsus; kohusetunne ja ausus; lojaalsus; viisakus; sõbralikkus... Osaühing Tark Impuls.
 • : Sinu peamised tööülesanded on: - Assisteerid müügiosakonda - Seisad igapäevaselt kliendi soovide eest ning annad kliendile tagasisidet tootmisest tulnud info kohta - Nõustad kliente telefoni ning emaili teel - Annad infot toodete ning tarnete kohta - Probleemide korral pakud lahendusi... Gomab OÜ.
 • : Kohaliku omavalitsuse valdkonna ja neid reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine. Avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine.Vallavalitsuse kantselei teenistuse korralduse tagamine, vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollimine,... Väike-Maarja Vallavalitsus.
 • : • Rõõmsameelne, abivalmis, suhtlemisaldis - sooviga aidata nii kliente kui kolleege lahendamaks erineva iseloomuga küsimusi; • Iseseisev ja initsiatiivne, kuna ootame kolleegi, kellel on ideid, kuidas olemasolevaid protsesse paremaks muuta; • Kohusetundlikkus, täpsus, ausus ja hoolsus;... Fire System Services OÜ.