Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Economistas > Voditelj/voditeljica Projekta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA. Croacia

Ofertas en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 04. ožujka 2021. godine (KLASA: 910-01/21-06/62, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-2) te potpisanog ugovora o bespovratnim sredstvima UP.02.2.2.15.0062 od 04. svibnja 2021. godine za provedbu projekta „Sreća treće dobi“ prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, broj poziva UP.02.2.2.15 u okviru Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. i Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brodski Stupnik raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova

Voditelja/ice projekta

u Općini Brodski Stupnik, za potrebe provedbe projekta

„Sreća treće dobi“

I.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Brodski Stupnik radi obavljanja privremenih poslova u projektu „Sreća treće dobi“.

Odrednice oglašenog radnog mjesta su kako slijedi:

- broj traženih osoba: 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,

- mjesto rada: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik,

- radno vrijeme: puno radno vrijeme,

- prijevoz na rad: puni iznos,

- vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme 24 mjeseca odnosno do završetka projekta uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

II.

Voditelj/ica projekta „Sreća treće dobi“ će obavljati sljedeće poslove:

- zadužen je i odgovoran za sveobuhvatnu koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti,

- izvještavanje prema ugovornom tijelu,

- koordinaciju s partnerom, administraciju,

- predstavljanje projekta u javnosti,

- zadužen je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima,

- upravljanje projektom, planiranje i koordinaciju provedbe projekta i pojedinih aktivnosti,

- praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima,

- mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva,

- redovito izvještavanje o postignutim rezultatima,

- izradu internih, narativnih i financijskih izvješća,

- definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta,

- komunikacija s ugovornim tijelom,

- upravljanje partnerskim odnosima, motivaciju i edukaciju suradnika,

- praćenje organizacijske klime i radne uspješnosti te

- ostali poslovi koje uvjetuje uspješna provedba projekta.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,81 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 6.044,51 kn bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za koje je raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist,

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na računalu,

- položen vozački ispit B kategorije,

- položen državni ispit.

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljani ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležno za službeničke odnose.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, OIB, adresa e-pošte) naziv radnog mjesta za koji se prijavljuje te vlastoručni potpis.

Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas obvezni priložiti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika diplome),
 4. preslika rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije – ako je potrebno*
 5. uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 6. dokaz o ukupnom radnom iskustvu – elektronički zapis – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 7. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenje ili potvrda poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 8. potpisana Izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja čini prilog ovom oglasu,
 9. dokaz o položenom državnom (stručnom) ispitu (presliku svjedodžbe) – ukoliko kandidat ima položen državni ispit,
 10. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 11. presliku vozačke dozvole B kategorije,
 12. dokaz o znanju rada na računalu (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

*Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1.-3. i članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu odnosno ponudu na oglas priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda i slično).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na oglas dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Podnositelji neurednih prijava neće biti pozvani na otklanjanje nedostataka (dopunu prijave i sl.). Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Na web stranici Općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr dostupan je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o oglasu za prijem.

Na navedenoj web stranici i Oglasnoj ploči Općine Brodski Stupnik objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave se podnose preporučeno poštom na adresu:

Općina Brodski Stupnik

Stjepana Radića 117

35253 Brodski Stupnik

s napomenom „Oglas za voditelja/ica projekta „Sreća treće dobi“ – ne otvaraj“ u roku osam (8) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod.

Prijave se mogu dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik.

Oglas će se objaviti na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Brodski Stupnik.

Općina Brodski Stupnik zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u zakonskom roku.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Općini Brodski Stupnik

Na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 04. svibnja 2021. godine objavljen je oglas za prijam na radno mjesto:

- Voditelj/ica projekta „Sreća treće dobi“ - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje počinje teći rok od osam (8) dana za podnošenje prijava na oglas te se kao posljednji dan za podnošenje prijava, predajom pošti preporučeno ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Brodski Stupnik, određuje 12. svibanj 2021. godine.

I. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći

Voditelj/ica projekta „Sreća treće dobi“ će obavljati sljedeće poslove:

- zadužen je i odgovoran za sveobuhvatnu koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti,

- izvještavanje prema ugovornom tijelu,

- koordinaciju s partnerom, administraciju,

- predstavljanje projekta u javnosti,

- zadužen je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima,

- upravljanje projektom, planiranje i koordinaciju provedbe projekta i pojedinih aktivnosti,

- praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima,

- mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva,

- redovito izvještavanje o postignutim rezultatima,

- izradu internih, narativnih i financijskih izvješća,

- definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta,

- komunikacija s ugovornim tijelom,

- upravljanje partnerskim odnosima, motivaciju i edukaciju suradnika,

- praćenje organizacijske klime i radne uspješnosti te

- ostali poslovi koje uvjetuje uspješna provedba projekta.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je 1,81 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 6.044,51 kn bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za koje je raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

II. Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pisana provjera traje 60 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki dio provjere znanja (opći i posebni dio) dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobili

najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju.

Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu rang listu kandidata, podnosi pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti.

III. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja

OPĆI DIO

- Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i ispravak 137/15, 123/17 i 98/19)

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)

POSEBNI DIO

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 127/17)

- Upute za prijavitelje, Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/unaprjedenje-postojecih-i-sirenje-usluga-izvaninstitucionalne-skrbi-na-podrucju-odabranih-urbanih-aglomeracija-podrucja-osijek-pula-rijeka-slavonski-brod-split-zadar-i-zagreb/ - II. Izmjene natječajne dokumentacije

IV. Poziv na testiranje

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na internetskoj stranici www.brodski-stupnik.hr

te na oglasnoj ploči Općine Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: OPĆINA BRODSKI STUPNIK.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik

Zamolba: Stjepana Radića 117, 35253 Brodski Stupnik

Identificador de la vacante:1978210.

Ver las 160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: