Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Stručni Radnik / Radnica Ii.vrste-odgajatelj Predškolskog Odgoja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI RADNIK / RADNICA II.VRSTE-ODGAJATELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Ofertas de trabajo de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: sudjeluje u izradi planova i programa stručnog rada s korisnicima, kontinuirano prati učinkovitost pojedinih programa, skrbi o zdravlju i njezi korisnika usluge smještaja, cjelodnevnog i/ili poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja u dobi od 1 do 7 godina, pruža usluge odgoja za korisnike usluge smještaja, cjelodnevnog i/ili poludnevnog boravka i organiziranog stanovanja u dobi od 1 do 7 godina, potiče rani psihomotorni razvoj djece, prema potrebi obavlja prijevoz korisnika službenim vozilom, obavlja prepratu korisnika, intenzivniji rad s djecom s poteškoćama u razvoju, organizira kreativne radionice s djecom, vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju, prati i primjenjuje propise, kontinuirano prati učinkovitost pojedinih programa, kontinuirano se stručno usavršava, obavlja i ostale poslove iz domene svoje stručnosti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i ravnatelja sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu, odgovoran je voditelju i ravnatelju.

Temeljem čl. 259.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI MAESTRAL, raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme:

STRUČNI RADNIK II. VRSTE – ODGAJATELJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (uz primjenu čl. 14. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove)
 • nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B-kategorije-aktivan vozač,
 • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, vlastoručno potpisan
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • preslika domovnice i osobne iskaznice
 • preslika rodnog lista
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Pisane prijave s prilozima (neovjerene preslike) kandidati podnose isključivo e-mailom na adresu: dom.maestralddmaestral.hr, u roku od 8 dana od objave natječaja u ''Narodnim novinama''. Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/2119) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843,

a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Alljavanju-%20Zakon%20%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poslodavac zadržava pravo provedbe testiranja za sve kandidate koji ispune uvjete iz natječaja. Kandidati s podnesenom pravodobnom i potpunom prijavom bit će obavješteni o daljnjem postupku obveznog testiranja. Povjerenstvo za provedbu selekcije kandidata prijavljenih na natječaj ( u nastavku: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj ustanove.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama ustanove: https://ddmaestral.hr/

Napomena:

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi povodom ovog natječaja te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, samo u svrhu provedbe natječaja

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral.

Instrucciones para solicitar:

Email: dom.maestralddmaestral.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2451550.

Ver las 116 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: