Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda de Maestros preescolares en Croacia

Odgojitelj/odgojiteljica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

za prijem na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – 3 izvršitelja/ice

za rad u Dječjem vrtiću „Leptirići“ Podravske Sesvete,

na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI:

Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

  • punoljetnost, i
  • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova

Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23; u daljnjem tekstu: Zakon), poslove odgojitelja/ice može obavljati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. koja je završila:

a) preddiplomski sveučilišni studij ili,

b) stručni studij ili,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima ili,

d) sveučilišni diplomski studij ili,

e) specijalistički studij, i

2. za koju ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu – presliku važeće osobne iskaznice
  • presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno pravnom statusu – ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
  • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a za kazneno djelo iz članka 25. Zakona odnosno da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za za neko od kaznenih djela navedeno u članku 25. stavku 1. Zakona (članak 25. stavak 2. Zakona), ne starije od dana objave natječaja,
  • uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a za neko od prekršajnih djela iz članka 25. stavka 3. Zakona odnosno da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz članka 25. stavka 3. Zakona (članak 25. stavak 4. Zakona), ne starije od dana objave natječaja,
  • izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. stavka 9. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
  • potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona, ne starija od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima odnosno imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje ima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti:

- sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

-sukladno čl. 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

-sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca;

- sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno ili osobno na adresu Dječji vrtić „Leptirići“ Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, 48363 Podravske Sesvete, s naznakom “ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama Dječjeg vrtića "Leptirići" Podravske Sesvete.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge odnosno dokumentaciju navedenu u natječaju. Nepravovremene i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana izbora.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/kinja te se smatra da je kandidat/kinja dao svoju privolu da Dječji vrtić „Leptirići" Podravske Sesvete kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke isključivo u svrhu provedbe postupka ovog natječaja i mogućeg zapošljavanja sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18). Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: Dječji vrtić "Leptirići" Podravske Sesvete.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Trg kralja Tomislava 14, Podravske Sesvete

Zamolba: Trg kralja Tomislava 14, Podravske Sesvete

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 03 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2497643.

Ver las 148 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: