Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj / Odgojiteljica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA. Croacia

Contrato de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

•sudjeluje u izradi, kreiranju i provedbi Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada i Godišnjeg izvještaja o radu te Kurikuluma Vrtića

•provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi (individualni i rad u manjim skupinama) i stručno promišlja odgojno-obrazovni proces u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini

•pravodobno planira, programira i vrednuje odgojno-obrazovni rad u dogovorenim razdobljima

•prikuplja, izrađuje i održava sredstva za rad s djecom rane i predškolske dobi te vodi brigu o estetskom i funkcionalnom uređenju prostora za izvođenje različitih aktivnosti

•radi na zadovoljenju svakidašnjih potreba djece rane i predškolske dobi i njihovih razvojnih zadaća te potiče razvoj svakog djeteta prema njegovim sposobnostima

•vodi pedagošku dokumentaciju o djeci i radu te zadovoljava stručne zahtjeve u organizaciji i unapređenju odgojno-obrazovnog procesa

•vodi vrednovanje na nivou pedagoške skupine i samovrednovanje

•prikuplja potrebne podatke o djetetu i vodi intervjue s roditeljima

•organizira i provodi rad s roditeljima u cilju unapređivanja (roditeljski sastanci, radionice i svi ostali oblici suradnje s roditeljima)

•surađuje sa stručnjacima i stručnim timom u Vrtiću kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi u lokalnoj zajednici

•stručno se usavršava: ostvarivanje plana individualnog stručnog usavršavanja, ostvarivanje plana kolektivnog stručnog usavršavanja, praćenje i korištenje stručne literature

•radi u stručnim tijelima i ostalim tijelima, komisijama i stručnim grupama po nalogu ravnatelja

•odgovara za provedbu programa rada s djecom rane i predškolske dobi kao i za opremu i didaktička sredstva kojima se koristi u radu

•odgovorna je za provedbu programa rada s djecom rane i predškolske dobi i sredstva za rad

•ostali poslovi po potrebi i po nalogu ravnateljice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Kastav na 40. e-sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. siječnja 2023.

raspisuje:

NATJEČAJ

Za sljedeće radno mjesto:

1.ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK/ICA - 2 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od godine dana

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrste i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR, Kastav.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

•vlastoručno potpisanu zamolbu sa životopisom,

•dokaz o državljanstvu,

•dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja):

1.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )

2.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

3.potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) - kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

•dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku diplome):

•završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Izabrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21 ) dužni su uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavaka 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugim važećim propisima.

Dostava obavijesti svim kandidatima koji su sudjelovali u postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na internetskoj stranici Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR, Kastav.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vladimir Nazor. (Natječaj je otvoren od 26. siječnja 2023. do 03. veljače 2023.)

Prijave se podnose putem e-maila: tajnicavrtic-kastav.com (zamolba mora biti vlastoručno potpisana) ili osobno na adresu:

Dječji vrtić VLADIMIR NAZOR

51215 Kastav

Skalini Istarskog tabora 1

„za Natječaj – odgojitelj/ica pripravnik/ica Vrtića“

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR, SKALINI ISTARSKOG TAB

Email: tajnicavrtic-kastav.com

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265091.

Ver las 288 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: