Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Empleo en Croacia de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice i članka 6. st. Pravilnika o radu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Krapinske Toplice

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJ - 1 izvršitelj - na određeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) do 31.08.2023. zbog povećanog opsega posla

Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod.

Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

UVJET:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste
 • da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • probni rad u skladu s Pravilnikom o radu Dječjeg vrtića Maslačak

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:

 • dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci, ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 • preslika dokaza o položenom stručnom ispitu temeljem članka 30. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98) za kandidate koji su radni odnos u dječjem vrtiću zasnovali od 10.12.1997. godine nadalje (ne odnosi se na pripravnike temeljem dokumenta o obavijesti o provedbi i načinu raspisivanja natječaja prilikom zapošljavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u predškolske ustanove od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 601-02/20-03/00021, URBROJ: 533-05-20-0001 od 17.siječnja 2020.g.)
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika – potvrda liječnika opće prakse (prilikom eventualnog zaposlenja kandidata poslodavac utvrđuje zdravstvenu sposobnost radnika)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za zasnivanje radnog odnosa ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju, ne stariji od dana objave natječaja
 • Domovnica (preslika)
 • Rodni list (preslika)
 • Životopis s opisom dosadašnjeg rada - vlastoručno potpisan

Na natječaj se mogu javiti jednako kandidati koji imaju položen stručni ispit, kao i oni koji u trenutku prijavljivanja na natječaj nemaju položen isti te će prema članku 28. stavak 3. i 4. ZOPOO u za to zakonski predviđenom roku pristupiti polaganju stručnog ispita.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovo promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.)

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju:

 1. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

  (NN 121/17, 98/19, 84/21), objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

2. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

(NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)

3. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19).

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, pribaviti će Vrtić po službenoj dužnosti, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, odnosno do 02.05.2024. g.

Prijave se dostavljaju osobno ili poslano poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, Toplička ulica 34, Krapinske Toplice, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja – povećan opseg posla“.

Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića www.dvkt-maslacak.hr u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.

Kandidati koji ispune formalne uvjete natječaja pozvat će se na razgovor uz dogovorno donošenje dokumentacije (mapa profesionalnog razvoja, mape projekata, prezentacije odgojno-obrazovnog rada i sl.).

Prijavom na oglas podnositelji prijave su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka zapošljavanja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Toplička ulica 34, Krapinske Toplice

Zamolba: Toplička ulica 34, Krapinske Toplice

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2494813.

Ver las 148 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: