Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojiteljica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Demanda en Croacia de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Kockica Lipik, Upravno vijeće na svojoj 10. sjednici. održanoj 25. travnja 2024. godine donijelo je:

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica određeno, puno radno vrijeme,

- 3 izvršitelja/ice

UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su:

Prema članu 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski ili specijalistički studij za odgojitelja.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz napisanu prijavu na natječaj (zamolbu) potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  • presliku osobne iskaznice
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

c) potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Traženi dokumenti mogu biti fotokopije, a od kandidata koji budu izabrani temeljem ovog natječaja zatražiti će se originali prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta dostavljaju izabrani kandidati po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("NN" 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("NN" broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("NN" broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("NN" broj 84/21.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("NN" broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ broj 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR .pdf "

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Dječji vrtić Kockica Lipik, Slavonska 40, Lipik

Zamolba: Dječji vrtić Kockica Lipik, Slavonska 40, 34551 Li

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2495653.

Ver las 137 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: