Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA. Croacia

Empleo en Croacia de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) Dječji vrtić „Bajka“ objavljuje

N A T J E Č A J

ODGOJITELJ

- 1 izvršitelj (m/ž) -

na određeno vrijeme - puno radno vrijeme -

zamjena;

UVJETI za radno mjesto su:

- prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97);

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis (vlastoručno potpisan)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

- dokaz o državljanstvu (preslika)

- potvrda o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-a, ne starije od dana objave natječaja

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19,57/22,101/23) - ne starije od dana objave natječaja

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97,107/07 94/13, 98/19,57/22,101/23), ne starije od dana objave natječaja

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na druge kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Sukladno odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17,98/19, 84/21) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokumentaciju (dokaze) propisanu člankom 49. stavkom 1 istog Zakona. U nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić „Bajka, Zagreb, Zorkovačka 8 sa napomenom „Za natječaj – odgojitelj na određeno vrijeme, zamjena“.

U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, obavijest o izabranom kandidatu, objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Bajka“ dana 02.05.2024. i traje do 10.05.2024.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ 'BAJKA'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Zorkovačka 8, 10000 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2498296.

Ver las 142 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: