Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA. Croacia

Oferta de trabajo de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sunce“, III. Poljanice 2, Zagreb, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu, 1 izvršitelj/ica, do 31.8.2023.

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

•preddiplomski sveučilišni studij,

•preddiplomski stručni studij,

•studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

•diplomski sveučilišni studij,

•specijalistički diplomski stručni studij.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

1.životopis;

2.dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja;

3.dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, domovnica, putovnica);

4.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja,

5.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja,

6.elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja,

7.potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja/prebivališta) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), ne starije od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidat je u prijavi dužan navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu) te naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

Ukoliko osobni podaci iz priloženih dokumenata i prijave nisu istovjetni, kandidat je dužan dostaviti dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidat, koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti. Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat, koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sukladno člancima 47.-50. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat, koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat, koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Sunce“, III. Poljanice 2, 10040 Zagreb, uz obveznu naznaku: „Za natječaj – odgojitelj/ica na određeno vrijeme“.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj smatra se da je kandidat/inja dao/la privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.vrtic-sunce.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravovremene, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 31.01.2023. do 08.02.2023.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ SUNCE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: III. Poljanice 2, 10040 Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267926.

Ver las 285 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: