Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA. Croacia

Trabajo en Croacia de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 94/13) i Odluke Upravnog vijeća od 29.09.2021. Dječji vrtić „Siget“ objavljuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

1.ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj na određeno vrijeme (1/2 radnog vremena do povratka nenazočne radnice narad, 1/2 radnog vremena povećan opseg)

2.ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelj na određeno vrijeme ( 1/2 radnog vremena – do povratka nenazočne radnice na rad, 1/2 radnog vremena povećan opseg poslova)

UVJETI:

- prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19) i članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97 i 4/98)

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti slijedeće dokaze (u neovjerenoj preslici):

•dokaz o stečenoj stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja,

•uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (ako je uvjet za radno mjesto)

•dokaz o državljanstvu

•uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih uz čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07) i 94/13) (ne stariji od dana objave natječaja)

•uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne stariji od dana objave natječaja)

•elektronički zapis (e radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Na natječaj se mogu, pod ravnopravnim uvjetima, prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti:

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (84/21) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

•>https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (NN 84/21), dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili pottvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 47. st. 1 i članka 48. st.1 ovog Zakona), presliku pravomoćnog rjepšenja, odluke ili dugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz čl. 47.st.1. i čl. 48. st.2 ovoga Zakona), potvrdu poslodavca ili potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariju od mjesec dana odnosno ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 47.st. 1 i članka 48.st.2 ovog Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima.

Sve informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dopstupni su na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:

Dječji vrtić „Siget“, Siget 12, 10020 Zagreb, s naznakom „za natječaj“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata, na web stranici www.vrtic.sigetzagreb.hr (http://www.vrtic.sigetzagreb.hr)

Natječaj je objavljen dana 08.10.2021. na Internet stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ SIGET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba:  Siget 12

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Octubre de 2021, y con identificador de la vacante:2050355.

Ver las 400 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: