Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación en Croacia de Maestros preescolares

Odgojitelj/ica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju( Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13), članka 38. stavak 1. točka 2. Statuta Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno – Giardino d´ infanzia „Neven“ Rovinj- Rovigno KLASA: 012-03/19-01/1 , URBROJ: 2171-19-06-19-6 od 02. srpnja 2019. godine, te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Neven Rovinj – Rovigno – Giardino d´infanzia Rovinj – Rovigno od 24. veljače 2021. godine, Upravno vijeće raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto: ODGOJITELJ/ICA

  1. 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – povećan opseg posla – do 31.08.2021. godine

UVJETI: kandidati/kinje moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13) te članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće priloge:

  1. životopis
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  3. dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
  4. dokaz o državljanstvu (preslika)
  5. dokaz o radnom stažu – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja natječaja

6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno određenim člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97,107/07 i 94/13 ):

a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za

djela iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne

starije od dana raspisivanja natječaja

b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

za djela iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

ne starije od dana raspisivanja natječaja

c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu

izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne stariju od dana raspisivanja natječaja

  1. dokaz o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je priložiti prije sklapanja ugovora o radu.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa sukladno članku 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pred ostalim kandidatima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Svi traženi dokumenti i dokazi mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti dužan predočiti izvornike ili ovjerene preslike istih dokumenata.

Urednom prijavom smatra se prijava kandidata koja je pristigla unutar roka natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i dokaze. Neuredne, donosno nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za dostavu prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na službenoj web stranici Ustanove odnosno do dana 05. ožujka 2021. godine.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d' infanzia Neven Rovinj-Rovigno, 52210 Rovinj, Fontera 31, s naznakom “prijava na natječaj za odgojitelja na određeno vrijeme – povećan opseg posla – do 31.08.2021. godine “

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke pisanim putem.

U skladu s Općom uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br.42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Dječjem vrtiću Neven Rovinj- Rovigno da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči . Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima i aktima vrtića.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke kandidat može vidjeti na web stranici DV Neven Rovinj-Rovigno: www.dv-neven.hr .

UPRAVNO VIJEĆE

DV-GI Neven Rovinj - Rovigno

KLASA: 112-01/21-01/2

URBROJ: 2171-19-01-21-2

Rovinj – Rovigno, 24. veljače 2021. godine

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Dječji vrtić Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj-Rovigno.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Fontera 31, Rovinj - Rovigno

Identificador de la vacante:1949459.

Ver las 970 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: