Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškolske Djece

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Trabajar de Maestros preescolares en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića, Zaključka Gradonačelnika Grada Zaprešića od 31.01.2024. godine (Klasa: 601-02/23-01/18, Urbroj:238-33-02/1-24-02) i Odluke Upravnog vijeća od 06.02.2024.godine (KLASA: 601-06/24-01/01, URBROJ:238-33-74-04-24-6) Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

- 1 izvršitelja/ice (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću Vrtuljak, na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti su: članak 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnika o radnim mjestima Dječjeg vrtića Vrtuljak:

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:

a) preddiplomski sveučilišni studij,

b) preddiplomski stručni studij,

c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,

d) diplomski sveučilišni studij,

e) specijalistički diplomski stručni studij.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u preslici:

•životopis,

•dokaz o državljanstvu,

•dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

•dokaz o položenom stučnom ispitu,

•elektronički zapis o radnopravnom statusu od HZMO (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja,

•uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,

•uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja,

•izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za zasnivanje radnog odnosa (vlastoručno potpisana), a obrazac izjave može se preuzeti na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Vrtuljak.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a nakon odabira kandidata, a prije zaključivanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike tražene dokumentacije, nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od zapošljavanja u Vrtiću.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,98/19, 84/21156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanjupriložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Kandidat prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime ( ukoliko bude izabran) objavi na web stranici dječjeg vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ- ODGOJITELJ/ICA NA ODREĐENO RADNO VRIJEME “, potrebno je dostaviti poštom odnosno na adresu Dječji vrtić Vrtuljak, Mokrička 59, 10 290 Zaprešić.

Rok za podnošenje prijava iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja, u skladu s odredbom članka 26. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,94/13,98/19, 57/22,101/23).

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Vrtuljak: https://www.dv-vrtuljak.hr/natjecaji, u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća vrtića te se kandidati neće pojedinačno obavještavati o ishodu natječaja.

Natječaj je objavljen dana 12.02.2024. (oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića Vrtuljak i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). i vrijedi do 20.02.2024. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ VRTULJAK.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Mokrička 59, 10290 Zaprešić

Zamolba: Mokrička 59, 10290 Zaprešić

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:2453715.

Ver las 116 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: