Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Economistas > Nastavnik/ica Ekonomske Grupe Predmeta

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA. Croacia

Trabajos en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11.16/12,86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18), Pravilnika o načinu rada i poslova tajnika te administrativno-tehničkog dijela poslova i pomoćnih poslova Ekonomske i trgovačke škole Čakovec i Pravilnika o zapošljavanju Ekonomske i trgovačke škole Čakovec od 29.3.2019. godine, Ekonomska i trgovačka škola, Vladimira Nazora 36, Čakovec raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec

- nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta; 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - 22 sata nastave tjedno, određeno vrijeme - do povratka na rad privremeno odsutne radnice; UVJET: dipl.oec./mag.oec.,pedagoško-psihološko obrazovanje.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju

ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi;

- posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-

obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja

omogućava izvođenje odgojno- obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su

osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada;

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106.

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Posebna vrsta i razina obrazovanja propisani člankom 105. stavkom 7. Zakona o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, završen je diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili

diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije.

Uvjeti stručne spreme za radno mjesto ovog natječaja propisani su Pravilnikom o

stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne

novine br. 1/96 i 80/99).

Sukladno članku 13.stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08. i 69/17) na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja ( preslika diplome ozavršenom studiju)
  3. dokazo stečenim pedagoškim kompetencijama ( preslika potvrde ili uvjerenja o pedagoškim kompetencijama)
  4. dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ilipotvrdu HZMO o radno-pravnom statusu)
  5. dokaznadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zaprekaza zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00)

ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

(NN br.158/03,198/03,138/06 i 45/11), te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja:

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju u trenutku prijave na natječaj, sukladno članku 101. stavak 1.-3. i članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine broj 121/17) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN broj 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ( NN broj 33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03 i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog /civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Procjene/testiranja:

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete natječaja Povjerenstvo za zapošljavanje Ekonomske i trgovačke škole Čakovec poziva na procjenu odnosno testiranje, najmanje pet (5) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata.

Poziv će se u pravilu dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu kandidata i bit će objavljen na mrežnim stranicama Ekonomske i trgovačke škole Čakovec – www.ets.hr.

Kandidati su obvezni pristupiti procjeni odnosno testiranju.

Ukoliko kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec

da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18).

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose neposredno ili poštom na adresu Škole: Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Vladimira Nazora 36, 40 000 Čakovec,

s naznakom : „ za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice Škole najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. studenog 2019. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vladimira Nazora 36, 40000 Čakovec

Identificador de la vacante:1819561.

Ver las 186 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: