Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

110 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

Página: 2

 • Liikumisõpetaja. Tööülesanded: Liikumistegevuste planeerimine ja läbiviimine. Koostöös õpetajatega spordiürituste planeerimine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Rõõmsaid lapsi, häid töötingimusi ja meeldivat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Pirita Lasteaed ootab oma toredasse kollektiivi sõbralikku, pühendunut ja särasilmset õpetajat. Omalt poolt pakume: Pikka suvepuhkust, häid töötingimusi ja sõbralikku kollektiivi ning loomulikult toredaid lapsi. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste planeerimine ja läbiviimine. Koostöös õpetajatega ürituste organiseerimine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Rõõmsaid lapsi, häid töötingimisi ja meeldivat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5
 • Kehalise kasvatuse õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Muud nõuded: Erialane kõrgharidus; vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse...
 • Eripedagoog. Tööülesanded: Erivajadustega õppija toetamine ja suunamine; koostöö õpetajatega ja teiste spetsialistidega. Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostust; huvitavat ja vastutusrikast tööd; arengu- ja koolitusvõimalusi Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Liikumisõpetaja. Tööülesanded: Eelkooliealiste laste igakülgne arendamine ja liikumistegevuste läbiviimine. Omalt poolt pakume: Kaasaegne töökeskkond, huvitav ja vaheldusrikast töö, erialased täiendkoolitused. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,75
 • Kunstiõpetaja. Tööülesanded: Kunstiõpetuse tundide andmine põhikooli osas. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis maapiirkonnas; enesearendamise võimalusi; sportimisvõimalusi; kindlat ja stabiilset tööd. Muud nõuded: Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; väga...
 • Lasteaia õpetaja / lapsehoidja. Tööülesanded: Lapsehoidja peamised ülesanded: laste hoidmine ja nende eakohane arendamine; lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine; lapsega aktiivselt tegelemine: mängimine, arendamine, õues käimine; lapsele turvalise keskkonna tagamine; lapsevanematega...
 • Loodusainete õpetaja. Tööülesanded: Loodusainete õpetamine põhikooli osas. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis maapiirkonnas; enesearendamise võimalusi; sportimisvõimalusi; kindlat ja stabiilset tööd. Muud nõuded: Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise...
 • Õpetaja/praktikajuhendaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine tehnika valdkonnas, tehnika valdkonna ettevõttepraktika korraldamine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Muud...
 • Lasteaiaõpetaja. asenduskoht lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni Tööülesanded: Töötamine lasteaiarühmas juhindudes õpetaja ametijuhendist. Omalt poolt pakume: Toetavat töökeskkonda. Muud nõuded: Vastavus lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ja pedagoogilised...
 • Logistika eriala õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine. Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti. Muud nõuded: Erialane kõrg- ja/või keskeriharidus vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse...
 • Vene keele õpetaja. Tööülesanded: Õpilastele õppekava piires ettenähtud teadmiste ja oskuste andmine Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostust; huvitavat ja vastutusrikast tööd; arengu- ja koolitusvõimalusi Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 12 kontakttundi...
 • Klassiõpetaja. Lihtsustatud õppekava alusel eritoe individuaalne õpe Tööülesanded: Eritoe individuaalne õppetöö 3. klassis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete rohket tööd. Toredaid ja...
 • Klassiõpetaja. Tööülesanded: Muud nõuded: vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, kohusetundlik, heatahtlik ja sõbralik suhtumine kolleegidesse ja õpilastesse Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine õpetatavas aines Muud nõuded: vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, kohusetundlik, heatahtlik ja sõbralik suhtumine kolleegidesse ja õpilastesse Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Huvijuht. Tööülesanded: • Huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine; • Erinevate kooli ürituste ja projektide korraldamine ning läbiviimine; • Õpilaste konkursidest ja üritustest osavõtu organiseerimine ja koordineerimine; • Kodulehe ja sotsiaalmeedia sisu haldamine ja loomine;...
 • Klaveriõpetaja. Tööülesanded: Klaveri tundide andmine huvikooli õpilastele, klaveril saatmine, tööalase dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: • Huvitavat ja vaheldusrikast tööd; • Puhkust 56 kalendripäeva; • Meeldivat töökeskkonda, toetavat kollektiivi. Muud nõuded: Erialane...
 • Eripedagoog. Tööülesanded: Eripedagoogilise töö läbiviimine sobitusrühmas, õpetajate ja lapsevanemate erialane nõustamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: Inglise keele õpetamine põhikoolis Omalt poolt pakume: Kindlat ja stabiilset tööd; arengu- ja koolitusvõimalusi; positiivset ja koostöist kollektiivi; võimalust panustada kooli arengusse. Muud nõuded: Erialane väljaõpe. Kodus töötamise võimalus: Ei ...
 • Lasteaiaõpetaja. sõimerühmas Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas; laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteasutuses; lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes; kuulumine lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Sillamäe Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja (1,0) ametikoha täitmiseks. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: Vajalik on: • õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus, • eesti keele...
 • Matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Matemaatika õpetamine 5.-9. klassides ja kooli arendustegevuses osalemine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd, töötasu vastavalt kvalifikatsioonile ja koormusele. Muud nõuded: Eeldame, et Teil on hea meeskonna- ja...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel...
 • Üldharidusosakonna peaekspert. Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on: • üldhariduse õppevara (sh digiõppevara) arendamise poliitika ja arendustöö rakendumise seire süsteemi kujundamine; • võrdsete võimaluste tagamise põhimõtete väljatöötamine üldhariduses ja nende jõustamine riiklikes õppekavades;...
 • Matemaatikaõpetaja. 10 tundi nädalas 9. klassis Tööülesanded: Matemaatika tunnid 9. klassis Omalt poolt pakume: Sõbralikku töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 10 tundi nädalas
 • Lasteaiaõpetaja. eesti keele lasteaiaõpetaja osalise keelekümblusega rühma Tööülesanded: Pakume tööd lasteaiaõpetajale osalise keelekümblusega rühmas. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi. Muud nõuded: Lapsesõbralikkus ja kohusetunne Kodus töötamise...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Pakume tööd lasteaiaõpetajale 6-7 a. laste eesti õppekeelega rühmas. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi. Muud nõuded: Lapsesõbralikkus ja kohusetunne Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Inglise keele õpetaja. Tööülesanded: - Individuaalsete gruppi tundide ettevalmistamine ja läbiviimine lastega vanuses 6-16 aastat või täiskasvanutega keelte kooli ruumides; - Tudengite testimine (Cambridge English Language Assessment süsteemil) - Oskus motiveerida ja leida igale õpilasele individuaalset lähenemist...
 • Huvijuht. Tööülesanded: Huvialase tegevuse korraldamine koolis. Kooli ürituste planeerimine, ette valmistamine ja läbiviimine. Huviringide juhendajate leidmine ja ringijuhtide töö koordineerimine. Õpilasesinduse töö juhendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, arengu-...
 • Väikeklassi õpetaja. Tööülesanded: Tundide andmine väikeklassis, individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, huvitavat ja vastutusrikast tööd, toetavaid kolleege, palka vastavalt...
 • Loodusainete õpetaja. Lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Õppeprotsessi planeerimine ja õppetegevuste läbiviimine vastavalt kooli õppekavale, kooli ühis- ja arendustegevustes osalemine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd looduskaunis kohas asuvas mõisakoolis, kus on toetav ja sõbralik meeskond...
Más resultados: << · 2 · > · >>