Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

60 ofertas de trabajo de 'Profesionales científicos e intelectuales' en Estonia.

 • : Korrektsus ja täpsus, planeerimisoskus, suutlikkus töötada pinge seisundis, enesejuhtimise oskus, iseseisvus, Koolituste koordinaator viib ellu koolitusprojekte: vastavalt plaanile koolituste ja muude koolitusprojektidega seotud tegevuste elluviimine; suhtlus koolitatavate, koolitajate ja... OÜ Turundusproff.
 • : Soovitav, et on läbinud massööri kursused ja tunneb inimese füsioloogiat, anatoomiat. Viisakas, korrektne, kohusetundlik, delikaatne, energiline. Inimene kellele meeldib töö inimestega ja kes soovib tööd teha. Avatud uutele ideedele ja väljakutsetele. Arenemisvõimeline. Võib olla... Wellness Studio OÜ.
 • : Meditsiiniline haridus õe erialal; eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel; võime töötada tulemuslikult pingeolukorras; täpsus ja korrektsus; analüüsioskus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; hea arvutikasutamise oskus; laitmatu taust.... Tartu Vangla.
 • : Oled oodatud kandideerima, kui oled: algatusvõimeline lahenduste pakkuja ja nende järjekindel elluviija; avatud suhtleja ja veenev läbirääkija; süsteemse ja analüütilise mõtlemisega; suurepärase suulise ja kirjaliku väljendusoskusega, sh õigusalase kirjaoskusega. Sul on: kõrgharidus... Sotsiaalministeerium.
 • : Magistrikraad keskkonna valdkonnas; vähemalt 3-aastane töökogemus seire valdkonnas; korrektne, täpne ja iseseisev tööülesannete täitmisel; algatusvõimeline ja hea suhtlemisoskusega, Peamised teenistusülesanded: keskkonnaseire poliitika terviklik kujundamine ning valdkonna terviklik... Keskkonnaministeerium.
 • : Omab erialaseid teadmisi, orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes; tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld-ja üksikakte; omab väga head sõnalise eneseväljenduse oskust; omab organiseerimise ja koordineerimise... Tartu Vallavalitsus.
 • : Liiklusolude, liikluspiirangute, ilmaolude, teede sõidetavuse ja liiklustakistustega seotud informatsiooni töötlemine, avalikkusele edastamine, pressiteadete koostamine ning intervjuude andmine; eriveolubade menetlemine ja klientide nõustamine; elektrooniliste liikluskorraldusvahendite... Maanteeamet.
 • : Avalike suhete spetsialisti peamised tööülesanded on valla mainekujundamise korraldamine ja turundamise koordineerimine, vallalehe sisuline toimetamine ja väljaandmise korraldamine, valla veebilehe administreerimine. , Huvitavat ja vastutusrikast töökeskkonda enesetäienduse ja –teostuse... Tapa Vallavalitsus.
 • : Tagab hooldekodu elanikele retsepti- ja käsimüügiravimitega varustatuse koostöös perearstide ning apteegiga. Jälgib pidevalt hooldekodu elanike haiguslugude kulgemist ning teostab vähemalt üks kord kalendrikuus kõikide hooldekodu elanike omapoolse profülaktilise läbivaatuse tehes... Sihtasutus Hooldekodu Härmalõng.
 • : Varasem kogemus meedia, avalike- ja välissuhete või sarnases valdkonnas; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus; täpsus ja kohusetundlikkus; väga hea arvuti- ja erinevate meediakanalite kasutamise oskus. Kasuks tuleb: omavalitsussüsteemi... Järva Vallavalitsus.
 • : Oled sobiv kandidaat, kui oled: algatusvõimeline ja iseseisev; oskuslik eesmärkide seadja ja nende tulemuslik täitja; suurepärane suhtleja, kes ei pelga avalikku esinemist; kõrgtasemel eesti ja inglise keele oskusega. Sul on: soovitavalt doktorikraad või oled seda omandamas; vähemalt... Sotsiaalministeerium.
 • : Ootame meiega liituma inimest, kes • on huvitatud põnevast ja vastutusrikkast tööst • on kohusetundlik ja kõrge stressitaluvusega • oskab eristada olulist ebaolulisest ning suudab töötada pingelises olukorras, säilitades positiivse hoiaku • omab kõrgharidust (eelistatuna magistrikraad)... Siseministeerium.
 • : Ootame meiega liituma inimest, kes • on huvitatud põnevast ja vastutusrikkast tööst • on kohusetundlik ja kõrge stressitaluvusega • oskab eristada olulist ebaolulisest ning suudab töötada pingelises olukorras, säilitades positiivse hoiaku • omab kõrgharidust (eelistatuna magistrikraad)... Siseministeerium.
 • : Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus rahanduse või majanduse valdkonnas ja vähemalt 3-aastane töökogemus Euroopa Liidu territoriaalse koostöö ja sellega seotud programmide järelevalve alal või mõnel sarnasel erialal. Tunned Euroopa Liidu struktuuripoliitikat ja Euroopa... Rahandusministeerium.
 • : Otsime oma meeskonda inimest, kes vaimustub andmete analüüsist, on loova mõtlemisega, hea tehnilise taibuga ning oskab panna teisi osapooli rääkima ja koostööd tegema. Sobival kandidaadil on: kõrgharidus (soovitavalt majanduse või matemaatika valdkonnas, võib olla omandamisel); hea... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • : Oled asjatundlik, algatusvõimeline, usaldusväärne ning iseseisva mõtlemisega meeskonnaliige, Eakate kodu klientidele ja õendusabi patsientidele tervishoiuteenuse osutamine., Võimalust kaasa rääkida õendusabi valdkonna arendamisel. Töö lihtsustamiseks head tehnilist varustatust ja... Benita Kodu AS.
 • : Kandidaadilt ootame head organiseerimis- ja koordineerimisoskust ning projektitöö kogemust, Valla arengukava ja seadusega sätestatud kohustuslike valdkondlike arengukavade (ÜVK arengukava, jäätmekava jt) koostamise, muutmise, avalikustamise ja täitmise monitoorimine. Kohaliku omavalitsuse... Tori Vallavalitsus.
 • : Avalike suhete spetsialisti tööülesanneteks on EGT kommunikatsiooni planeerimine ja analüüsimine, sealhulgas meediaplaani ja sisekommunikatsiooniplaani kujundamine ning nende toimimise tagamine. Avalike suhete spetsialist nõustab EGT juhtkonda ja teisi töötajaid kommunikatsioonialastes... Eesti Geoloogiateenistus.
 • : Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on planeerimis- ja ehitustegevuse korraldamine Lüganuse vallas. Avaliku ruumi arhitektuurse ja ehitusalase arengu- ja planeerimise visiooni ja eesmärkide kujundamine, valla ja vallasiseste linnade ruumikujunduse visualiseerimine ja planeerimine lähtudes... Lüganuse Vallavalitsus.
 • : Täpsustades haridust: teise astme kõrgharidus, soovitavalt maakorralduse-, kinnisvara- või õigusalane; töökogemus maareformi teostamisel Maa-ametis või vähemalt 5 aastat muus asutuses (nt maavalitsuses, kohalikus omavalitsuses); maareformiga seotud seadusandluse, haldusmenetluse seaduse... Maa-amet.
 • : õendusalane kõrgharidus, väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime, vene keele oskus suhtlustasandil. Inglise keele oskus tuleb kasuks., Kvaliteetse õendusteenuse osutamine., Huvitavat tööd toredas meeskonnas ja kaasaegses töökeskkonnas, korralikku töötasu, kvaliteetseid koolitusi... Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.
 • : Sul on gruppidega töötamise kogemus, soov aidata inimestel tööd leida, empaatiavõime, hea pingetaluvus ning koostööoskus ja leidlikkus võimaluste nägemisel, Karjäärinõustaja nõustab tööotsijaid karjääri planeerimisel ja töökoha valikul nii individuaalselt kui grupis, sh selgitab... Eesti Töötukassa.
 • : kohusetunne, täpsus; hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus; töötahe, meeskonnatööoskus ja usaldusväärsus; varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas, avalike suhete spetsialisti töökoha eesmärk on Räpina Vallavolikogu ja Vallavalitsuse tegevuse avalikkusele kajastamine,... Räpina Vallavalitsus.
 • : Erialane kõrgharidus. Läbitud allohvitseri sõjaväelise väljaõppe II aste. Eelnev töökogemus õena. Inglise keele oskus B1 tasemel. Lojaalsus, kohusetundlikkus, ausus, hea suhtlemisoskus. Algatusvõime, meeskonnatöö oskus ja hea pingetaluvus. Vastavus tegevväelase füüsilise ettevalmistuse... Kaitsevägi.
 • : Sobival kandidaadil on: majandusalane kõrgharidus; vähemalt 2-aastane töökogemus finantsalal; eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus kesktasemel; hea arvuti kasutamise oskus (sh tabelarvutustarkvara kasutamise oskus); analüüsi- ja sünteesivõime; korrektsus ja professionaalne... Justiitsministeerium.
 • : Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid: Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia, CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 15. jaanuariks 2018 digitaalallkirjastatult meiliaadressile: inna.bondarenko#maardu.ee märgusõnaga konkurss või Maardu Linnavalitsusele aadressil Kallasmaa... Maardu Linnavalitsus.
 • : • huvi ja teadmisi nutika spetsialiseerumise, targa majanduse ja innovatsiooni valdkonnas; kõrgharidust (majandus- või tehnoloogiavaldkonnas või sarnasel alal); majandusanalüüsi metoodikate tundmist; iseseisvat projektijuhtimise oskust ja kogemust; avatust, algatusvõimet ja eestvedamisoskust;... Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • : -valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus -koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus -algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine keskkonnaalase tegevuse ja valla tehnovõrkude alast tegevuse (ühisveevärk ja kanalisatsioon) korraldamine,... Vinni Vallavalitsus.
 • : kõrgharidus või vähemalt keskeriharidus ja kultuurivaldkonnas töötamise kogemus; eelistatud varasem töökogemus haridusvaldkonnas; haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;... Koonga Vallavalitsus.
 • : • pedagoogiline kõrgharidus, kultuuritöö spetsiifika tundmine ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised; • vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või töökogemus ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas 3 aastat; • kohaliku omavalitsuse tegevust puudutavate õigusaktide... Vändra Alevivalitsus.
 • : teadmised kultuurikorraldusest, kohaliku omavalitsuse ja sihtasutuste ning MTÜ-de töökorraldusest, oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.valla kultuurialase tegevuse korraldamine.kaasaegset töökeskkonda, toetavaid kolleege, erialast täiendkoolitust.isikliku sõiduauto olemasolu. Väike-Maarja Vallavalitsus.
 • : • keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (võib olla omandamisel); • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; • kohaliku... Rõuge Vallavalitsus.