Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales de enfermería > Zdravstveni Voditelj

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de Profesionales de enfermería en Croacia

Zdravstveni Voditelj

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Odluke o objavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto zdravstveni voditelj u Dječjem vrtiću „Carić“, Novalja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Carić“, Novalja, dana 10. svibnja 2021.godine objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme u Dječji vrtić „Carić“, Novalja na radno mjesto:

  • zdravstveni voditelj – jedan izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, na godinu dana

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97).

Razina obrazovanja: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ili e-radna knjižica (ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • uvjerenje kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • uvjerenje prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariju od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata/kandidatkinje da je suglasan/na sa svim uvjetima oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka po objavljenom natječaju

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i isprave kojima dokazuje prednost prema posebnom zakonu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljiv način prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.). Kandidat koji se poziva na prednost iz čl. 102. st. 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), dužan je, uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona navedene na poveznici - https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Zdravstvena sposobnost za obavljanje posla utvrdit će se naknadno, a prije donošenja odluke o izboru.

Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata. Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja.

Natječajna dokumentacija se dostavlja na adresu: Dječji vrtić Carić, Novalja, Zeleni put 3, 53291 Novalja, s naznakom "Natječaj zdravstveni voditelj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „CARIĆ“ NOVALJA

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ 'CARIĆ'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtić carić, Novalja, Zeleni put 3, 53291 N

Identificador de la vacante:1980152.

Ver las 1,271 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: