Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Médicos generales > Zdravstveni/a Djelatnik/ca - Doktor/ica Medicine U Turističkoj Ordinaciji

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA - DOKTOR/ICA MEDICINE U TURISTIČKOJ ORDINACIJI

Trabajos de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

KLASA: 100-01/24-01/02

URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/858-24-5

Pula, 29.04.2024.

NATJEČAJ

za prijam na rad u javnu službu

1. ZDRAVSTVENI DJELATNIK - DOKTOR MEDICINE u turističkoj ordinaciji

1.1. Ispostava Labin - dva (2) izvršitelja za rad u turističkoj ordinaciji

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

1. VSS - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad

Napomena:

Za točku 1. i 2. osiguran je smještaj.

Kandidati se na natječaj prijavljuju dostavom vlastoručno potpisane zamolbe u kojoj je potrebno navesti broj telefona i e – mail adresu uz koju moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu - preslika,
  3. dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
  4. odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika
  5. uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu ne starije od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja

Prilikom sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22 i 156/22) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Svi kandidati podnošenjem zamolbe daju svoju izričitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade.

Podnositelji zamolbe prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice.

Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na https://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2020/06/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su se prilikom dostave zamolbe na natječaj pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju naveden je u članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata objavljenog na službenim stranicama Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html

Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu zamolbu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao zamolbu.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Zamolbe na natječaj predaju se poštom na adresu sjedišta Ustanove: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA, Flanatička 27, 52 100 Pula ili osobno u zatvorenoj omotnici u pisarnici sjedišta Ustanove (Flanatička 27, Pula), u roku od 15 dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarskih domova zdravlja, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto _______ - obvezno redni broj i naziv radnog mjesta te ime i prezime podnositelja zamolbe.“

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DALLA SALUTE DELL' ISTRIA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Flanatička 27, 52 100 Pula

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 04 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2496716.

Ver las 110 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: