Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Oficinistas generales > Zapisničar / Zapisničarka U Tijelima Sudbene Vlasti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ZAPISNIČAR / ZAPISNIČARKA U TIJELIMA SUDBENE VLASTI

Ofertas de trabajo en Croacia de Oficinistas generales

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales.

Traducción de la profesión: Clerical support workers › General and keyboard clerks › General office clerks › General office clerks.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: Zapisničar u tijelima sudbene vlasti - u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

Sukladno članku 165. stavku 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 155/23), a uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 119-03/24-04/23, Urbroj: 514-08-03-04/04-24-20 od 10. travnja 2024. godine, Općinski sud u Splitu raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

  1. SUDSKA PISARNICA:

radno mjesto III. vrste:

zapisničar u tijelima sudbene vlasti – 1 (jedan) izvršitelj/ica

u Stalnoj službi u Supetru

Stručni uvjeti:

- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 54. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kinja se prima u državnu službu na određeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 99. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Uz prijavu su kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta oglasa i to:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslik svjedodžbe

- dokaze o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim

poslovima, kumulativno pod a) i b):

a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o:

poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja,

b) ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu (ako je položen),

- preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti

pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu a člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Gundulićeva 27, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na oglas - 7 Su-672/2024 – sa naznakom sudski zapisničar u tijelima sudbene vlasti u Stalnoj službi u Supetru«.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Komisiju za provedbu oglasa imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr) istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr ).

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva pravosuđa i uprave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom 8 (osmoga) dana od dana objave na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.

Rad na računalu.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Empleador: OPĆINSKI SUD U SPLITU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Gundulićeva 27, 21000 Split

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2494787.

Ver las 311 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo › Oficinistas › Oficinistas generales › Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: