Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Biólogos, botánicos, zoólogos > Voditelj/voditeljica Medicinsko Biokemijskog Laboratorija

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/VODITELJICA MEDICINSKO BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA

Oferta de Biólogos, botánicos, zoólogos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Profesionales en ciencias biológicas › Biólogos, botánicos, zoólogos y afines.

Traducción de la profesión: Professionals › Science and engineering professionals › Life science professionals › Biologists, botanists, zoologists and related professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

Šetalište Maršala Tita 1

51415 Lovran

Broj: 02-503/24

Lovran, 26. travnja 2024.g..

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 29/24) objavljujem

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Voditelj medicinsko biokemijskog laboratorija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

- magistar medicinske biokemije

- specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine

- doktor znanosti

- odobrenje za samostalan rad

- tri godine radnog iskustva od dana položenog specijalističkog ispita

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:

– zamolbu

– životopis

– preslik diplome

– preslik uvjerenja o položenome specijalističkom ispitu i doktoratu

– preslik odobrenja za samostalan rad (licenca)

– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– preslik domovnice ili osobne iskaznice.

Probni rad 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava i dokaza o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja pri Zavodu za zapošljavanje.

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:

Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište maršla Tita 1, 51415 Lovran, s napomenom:

„ Zamolba za prijam u radni odnos - ne otvarati “.

Dodatne informacije zatražiti na adresu e-pošte: klinika.lovranri.t-com.hr

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 3 radna dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Klinike za ortopediju Lovran: http://www.orto-lovran.hr/

Pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08 i 69/17).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN, br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23 dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, NN. br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Klinika za ortopediju Lovran dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Klinika za ortopediju Lovran pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetskoj stranici Klinike za ortopediju Lovran – http://www.orto-lovran.hr/

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja, a natječajna dokumentacija bit će vraćena kandidatima.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

II. Natječaj će se objaviti pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Klinike za ortopediju Lovran

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 3 años.

Empleador: KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: ŠET.M.TITA 1 LOVRAN

Zamolba: ŠET.M.TITA 1 LOVRAN 51415

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2496735.

Ver las 13 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Profesionales en ciencias biológicas › Biólogos, botánicos, zoólogos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: