Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales en derecho > Voditelj Ureda Za Kadrovske, Administrativne Poslove I Poslove Arhiva, Na Neodređeno Vrijeme, S Punim Radnim Vremenom – 1 Izvršitelj (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ UREDA ZA KADROVSKE, ADMINISTRATIVNE POSLOVE I POSLOVE ARHIVA, NA NEODREĐENO VRIJEME, S PUNIM RADNIM VREMENOM – 1 IZVRŠITELJ (M/Ž)

Oferta de trabajo de Profesionales en derecho en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Legal professionals › Legal professionals not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Voditelj Ureda za kadrovske, administrativne poslove i poslove arhiva, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Pristupnici moraju ispunjavati propisane uvjete i to:

  • završen dodiplomski ili integrirani prijeddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
  • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (poslovi odgovarajuće stručne spreme i struke)
  • poznavanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na osobnom računalu
  • probni rad: 6 mjeseci.

Opis poslova: ustrojava zakonski propisane kadrovske evidencije, izrađuje evidencije i izvješća o kadrovima za pojedina razdoblja, prati propise iz područja radnog prava, priprema i izrađuje rješenja i ugovore iz radno-pravnih odnosa, obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz rad Senata i stručnih tijela Senata, koordinira rad djelatnika Ureda, daje pravne i stručne savjete i mišljenja nadležnim tijelima i suradnicima (više u Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu u Zadru).

Uz prijavu za natječaj pristupnici su dužni dostaviti:

• životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja

• dokaz o stručnoj spremi

• dokaz o državljanstvu

• potvrda HZMO-a o radnom stažu, ne starije od dana natječaja.

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na više natječaja koji su raspisani istovremeno, potrebno je poslati zasebnu prijavu za svaki natječaj.

Mjesto rada je u Zadru.

Obrazac prijave za nenastavna radna mjesta može se preuzeti na stranici http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci

Za pristupnike prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.

Ukoliko pristupnici ne pristupe testiranju i razgovoru, bez obzira na razloge, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno posebnom zakonu moraju već u prijavi priložiti svu posebnim zakonom propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Sveučilište može poništiti natječaj bez navođenja razloga.

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnik daje privolu Sveučilištu u Zadru, kao voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka navedenih u prijavi za natječaj te dokumentaciji dostavljenoj kao prilog prijavi, a u svrhu provođenja natječajnog postupka i odabira pristupnika u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679.

Odabrani pristupnik prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Sveučilište u Zadru, 23000 Zadar, M. Pavlinovića 1.

O rezultatima natječaja, pristupnici će biti obaviješteni u roku od 8 dana od provedenog postupka izbora kandidata objavom odluke o prijemu na mrežnim stranicama Sveučilišta pod rubrikom „Natječaji“.

Rok prijave za natječaj teče 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 4 años.

Empleador: SVEUČILIŠTE U ZADRU.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:2499456.

Ver las 112 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Profesionales en derecho › Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: